Акафист серафиму саровскому текст с ударениями

Акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

Акафист серафиму саровскому текст с ударениями

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви

(ИС 13-311-1896)

Кондак 1

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче наш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя Го́спода, воспева́ем ти похва́льная. Ты же, име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед свободи́, зову́щих: Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Икос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ тя изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко луч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние. Ра́дуйся,

Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко дар соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный путь и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ дом о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от нас похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасль пречестна́я.

Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный.

Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода дом оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся красна́я ми́ра сего́ ни во что же вмени́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во град святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от уст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую путь свой упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоугодное сконча́л еси́. Мы же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти:

Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менно возжеле́вый.

Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый.

Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный.

Ра́дуйся, ум твой и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рю злых напа́стей утиша́я, проше́л еси́ весь путь те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к богови́дению, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы вси с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный.

Ра́дуйся, предста́телю о нас пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче наш неусы́пный.

Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 5

Боже́ственный свет осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Сей есть от ро́да на́шего», – и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя враг ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя: наведе́ бо на тя лю́ди злы, и́же беззако́нно истяза́ху тя и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся претерпе́л еси́, за оби́дящих тя Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы вси, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти:

Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый.

Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, подвизая ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Христа́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное.

Ра́дуйся, Христа́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем телеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый.

Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госп…

конец ознакомительного фрагмента

Источник: //iknigi.net/avtor-sbornik/93880-akafist-prepodobnomu-serafimu-sarovskomu-chudotvorcu-sbornik/read/page-1.html

Акафист преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу

Акафист серафиму саровскому текст с ударениями

Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих:

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Икос 7

Новаго видяще тя избранника Божия, издалеча притекаху к тебе вернии в скорбех и болезнех; и сих, бедами отягченных, не отринул еси, источая целения, даруя утешение, предстательствуя в молитвах. Темже исхождаше во всю землю Российскую вещание чудес твоих, и сице тя славляху духовная чада твоя:

Радуйся, пастырю наш добрый; радуйся, отче милостивый и кроткий. Радуйся, врачу наш скорый и благодатный; радуйся, немощей наших целителю милосердый. Радуйся, в бедах и обстояниих помощниче скорый; радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный. Радуйся, грядущая яко настоящая провидевый; радуйся, прегрешений сокровенных обличителю прозорливый.

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 8

Странное чудо видим на тебе, преподобне: яко старец сый немощный и притрудный, тысящу дний и тысящу нощий на камени в молитве пребывал еси. Кто доволен изрещи болезни и борения твоя, блаженне отче, яже претерпел еси, воздея преподобнии руце твои к Богу, Амалика мысленнаго побеждая и Господеви поя: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси желание, весь сладость, Сладчайший Иисусе! — тако в молитвах взывал еси, отче, в пустыннем безмолвии твоем. Мы же, суетою помраченнии и во гресех все житие иждившии, восхваляюще любовь твою ко Господу, сице вопием ти:

Радуйся, любящим и чтущим тя ходатаю спасения; радуйся, приводяй грешников ко исправлению. Радуйся, молчальниче и затворниче предивный; радуйся, молитвенниче о нас усердный. Радуйся, пламенную любовь ко Господу показавый; радуйся, огнем молитвы стрелы вражия попаливый. Радуйся, свеще неугасимая, молитвою в пустыни пламенеющая; радуйся, светильниче, горяй и светяй даровании духовными.

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 9

Все естество ангельское удивися странному зрению: старцу бо, сущу в затворе, Небесе и земли Царица явися, повелевающи, да открыет затвор свой и да не возбранит людем православным внити к себе, но да всех пети научит Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут изрещи крепость любве твоея, блаженне: предал бо еси себе на служение всем приходящим к тебе, повеление Богоматере исполняя, и был еси недоумевающим советник благий, унывающим утешитель, заблуждающихся кроткое вразумление, болящих врач и целитель. Сего ради вопием ти:

Радуйся, от мира в пустыню вселивыйся, да добродетели приобрящеши; радуйся, из пустыни во обитель возвративыйся, во еже добродетели семена сеяти. Радуйся, Духа Святаго благодатию осиянный; радуйся, кротосте и смирения исполненный.

Радуйся, притекавшим к тебе отец чадолюбивый; радуйся, в словесех любве ободрение и утешение им подававый.

Радуйся, приходящия к тебе радостию и сокровищем именовавый; радуйся, за любовь твою святую радостей Небеснаго Царствия сподобивыйся.

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 10

Спасительнаго твоего подвига, преподобне, достиг скончания, на молитве коленопреклоненно святую душу твою в руце Божии  предал еси, юже Ангели святии вознесоша Горе ко Престолу Вседержителя, да со всеми святыми предстоиши во славе невечерней, воспевая песнь хвалебную святых Святейшему Слову: Аллилуиа.

Икос 10

Стена всем святым и иноком отрада, Пресвятая Дева пред кончиною твоею явися ти, провозвестивши близкое твое к Богу отшествие. Мы же, дивящеся таковому посещению Богоматере, вопием ти:

Радуйся, Небеси и земли Царицу лицезревый; радуйся, явлением Божия Матере обрадованный. Радуйся, весть от Нея преселению Небесному приемый; радуйся, праведною кончиною святость жития твоего показавый.

Радуйся, в молитве пред иконою Богоматере умиленный дух твой Богу предавый; радуйся, неболезненным исходом проречения твоя исполнивый.

Радуйся, венцем безсмертия от руки Вседержителя увенчанный; радуйся, блаженство райское со всеми святыми, унаследовавый.

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 11

Пение непрестанное Пресвятей Троице вознося, преподобне, всем житием твоим подвижник великий благочестия явился еси, заблуждшим на вразумление, болящим душею и телом на исцеление. Мы же, благодарни суще Господеви за таковую милость Его к нам, выну зовем Ему: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательный светильник быв в житии, богоблаженне отче, и по смерти твоей возсиял еси яко светозарное светило Российския земли: источаеши бо от честных мощей твоих токи чудес всем, с верою и любовию к тебе притекающим. Темже мы, яко молитвеннику о нас теплому и чудотворцу, вопием ти:

Радуйся, множеством чудес от Господа прославленный; радуйся, любовию твоею всему миру возсиявый. Радуйся, любве Христовы верный последователю; радуйся, утешение всем требующим твоея помощи. Радуйся, источниче чудес неоскудеваемый; радуйся, болящих и недужных исцелителю. Радуйся, воды многоцелебныя кладязю неисчерпаемый; радуйся, яко вся концы земли нашея любовию твоею объял еси.

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 12

Благодать и велие твое дерзновение пред Богом ведуще, тебе, преподобне отче, молимся: молися тепле ко Господу, да хранит Церковь Свою Святую от неверия и раскола, от бед и напастей, да поем тобою благодеющему нам Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое прославление, ублажаем тя, преподобне, яко многомощна молитвенника о нас пред Господом, утешителя и заступника, и с любовию возглашаем ти сице:

Радуйся, Церкве Православныя похвало; радуйся, Отечеству нашему щит и ограждение. Радуйся, путеводителю, всех к Небеси направляяй; радуйся, защитниче наш и покровителю. Радуйся, силою Божиею многая чудеса содеявый; радуйся, ризою твоею многия недужныя исцеливый. Радуйся, вся козни диавольския победивый; радуйся, звери дикия кротостию твоею покоривый.

Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Кондак 13

О предивный угодниче и великий чудотворче, преподобне отче Серафиме, приими малое сие моление наше, в похвалу тебе возносимое, и, предстоя ныне Престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса Христа, молися о всех нас, да обрящем милосердие Его в День Судный, в радости поюще Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем 1й икос и 1й кондак.)

Распечатать эту страницу

Источник: //obitel-sisters.ru/svyatyni/akafist-prepodobnomu-serafimu-sarovskomu-chudotvorcu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.