Час третий на церковно славянском

Псалтирь на церковно-славянском языке. Кафизма 3

Час третий на церковно славянском

в7. Возлюблю1 тz, гDи, крёпосте моS:

G. ГDь ўтверждeніе моE, и3 прибёжище моE, и3 и3збaвитель м0й, бGъ м0й, пом0щникъ м0й, и3 ўповaю на него2: защи1титель м0й, и3 р0гъ сп7сeніz моегw2, и3 застyпникъ м0й.

д7. ХвалS призовY гDа и3 t вр†гъ мои1хъ спасyсz.

є7. Њдержaша мS бwлёзни смє1ртныz, и3 пот0цы беззак0ніz смzт0ша мS:

ѕ7. Бwлёзни ѓдwвы њбыд0ша мS, предвари1ша мS сBти смє1ртныz.

з7. И# внегдA скорбёти ми2, призвaхъ гDа и3 къ бGу моемY воззвaхъ: ўслhша t хрaма с™aгw своегw2 глaсъ м0й, и3 в0пль м0й пред8 ни1мъ вни1детъ во ќшы є3гw2.

}. И# подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS, и3 њснов†ніz г0ръ смzт0шасz и3 подвиг0шасz, ћкw прогнёвасz на нS бGъ.

f7. Взhде дhмъ гнёвомъ є3гw2, и3 џгнь t лицA є3гw2 восплaменитсz: ќгліе возгорёсz t негw2.

‹. И# приклони2 нб7сA и3 сни1де, и3 мрaкъ под8 ногaма є3гw2.

№i. И# взhде на херувjмы и3 летЁ, летЁ на крил{ вётрєню.

в7i. И# положи2 тмY закр0въ св0й: w4крестъ є3гw2 селeніе є3гw2: темнA водA во џблацэхъ воздyшныхъ.

Gi. T њблистaніz пред8 ни1мъ џблацы проид0ша, грaдъ и3 ќгліе џгненное.

д7i. И# возгремЁ съ нб7сE гDь, и3 вhшній дадE глaсъ св0й.

є7i. НизпослA стрёлы и3 разгнA |, и3 мHлніи ўмн0жи и3 смzтE |.

ѕ7i. И# kви1шасz и3ст0чницы воднjи, и3 tкрhшасz њснов†ніz вселeнныz t запрещeніz твоегw2, гDи, t дохновeніz дyха гнёва твоегw2.

з7i. НизпослA съ высоты2 и3 пріsтъ мS, воспріsтъ мS t в0дъ мн0гихъ.

}i. И#збaвитъ мS t врагHвъ мои1хъ си1льныхъ и3 t ненави1дzщихъ мS: ћкw ўтверди1шасz пaче менE.

f7i. Предвари1ша мS въ дeнь њѕлоблeніz моегw2: и3 бhсть гDь ўтверждeніе моE.

к7. И# и3зведe мz на широтY: и3збaвитъ мS, ћкw восхотё мz.

к7а. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй, и3 по чистотЁ рукY моє1ю воздaстъ ми2,

к7в. Ћкw сохрани1хъ пути6 гDни и3 не нечeствовахъ t бGа моегw2.

к7г. Ћкw вс‰ судьбы6 є3гw2 предо мн0ю, и3 њправд†ніz є3гw2 не tступи1ша t менE.

к7д. И# бyду непор0ченъ съ ни1мъ и3 сохраню1сz t беззак0ніz моегw2.

к7є. И# воздaстъ ми2 гDь по прaвдэ моeй и3 по чистотЁ рукY моє1ю пред8 nчи1ма є3гw2.

к7ѕ. Съ прпdбнымъ прпdбенъ бyдеши, и3 съ мyжемъ непови1ннымъ непови1ненъ бyдеши,

к7з. И# со и3збрaннымъ и3збрaнъ бyдеши, и3 со стропти1вымъ разврати1шисz.

к7и. Ћкw ты2 лю1ди смирє1нныz сп7сeши и3 џчи г0рдыхъ смири1ши.

к7f. Ћкw ты2 просвэти1ши свэти1льникъ м0й, гDи: б9е м0й, просвэти1ши тмY мою2.

l. Ћкw тоб0ю и3збaвлюсz t и3скушeніz, и3 бGомъ мои1мъ прейдY стёну.

lа. БGъ м0й, непор0ченъ пyть є3гw2: словесA гDнz разжжє1на. Защи1титель є4сть всёхъ ўповaющихъ на него2.

lв. Ћкw кто2 бGъ, рaзвэ гDа; и3ли2 кто2 бGъ, рaзвэ бGа нaшегw;

lг. БGъ препоzсyzй мS си1лою, и3 положи2 непор0ченъ пyть м0й:

lд. Совершazй н0зэ мои2 ћкw є3лeни, и3 на выс0кихъ поставлszй мS:

lє. Научazй рyцэ мои2 на брaнь, и3 положи1лъ є3си2 лyкъ мёдzнъ мы6шца мо‰:

lѕ. И# дaлъ ми2 є3си2 защищeніе сп7сeніz, и3 десни1ца твоS воспріsтъ мS: и3 наказaніе твоE и3спрaвитъ мS въ конeцъ, и3 наказaніе твоE то2 мS научи1тъ.

lз. Ўшири1лъ є3си2 стwпы2 мо‰ подо мн0ю, и3 не и3знемог0стэ плеснЁ мои2.

lи. ПоженY враги2 мо‰, и3 пости1гну |, и3 не возвращyсz, д0ндеже скончaютсz:

lf. Њскорблю2 и5хъ, и3 не возм0гутъ стaти, падyтъ под8 ногaма мои1ма.

м7. И# препоsсалъ мS є3си2 си1лою на брaнь, спsлъ є3си2 вс‰ востаю1щыz на мS под8 мS.

м7а. И# врагHвъ мои1хъ дaлъ ми2 є3си2 хребeтъ и3 ненави1дzщыz мS потреби1лъ є3си2.

м7в. Воззвaша, и3 не бЁ спасazй: ко гDу, и3 не ўслhша и4хъ.

м7г. И# и3стню2 | ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, ћкw брeніе путeй поглaжду |.

м7д. И#збaвиши мS t прерэкaніz людeй: постaвиши мS во главY kзhкwвъ: лю1діе, и4хже не вёдэхъ, раб0таша ми2,

м7є. Въ слyхъ ќха послyшаша мS. Сhнове чуждjи солгaша ми2,

м7ѕ. Сhнове чуждjи њбетшaша и3 њхром0ша t стeзь свои1хъ.

м7з. Жи1въ гDь, и3 бlгословeнъ бGъ, и3 да вознесeтсz бGъ сп7сeніz моегw2,

м7и. БGъ даsй tмщeніе мнЁ и3 покори1вый лю1ди под8 мS,

м7f. И#збaвитель м0й t вр†гъ мои1хъ гнэвли1выхъ: t востаю1щихъ на мS вознесeши мS, t мyжа непрaведна и3збaвиши мS.

н7. Сегw2 рaди и3сповёмсz тебЁ во kзhцэхъ, гDи, и3 и4мени твоемY пою2:

н7а. Величazй спасє1ніz царє1ва и3 творsй млcть хрістY своемY дв7ду и3 сёмени є3гw2 до вёка.

Слaва:

№.

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, }i

в7. НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

G. Дeнь дни2 tрыгaетъ глаг0лъ, и3 н0щь н0щи возвэщaетъ рaзумъ.

д7. Не сyть рBчи, нижE словесA, и4хже не слhшатсz глaси и4хъ.

є7. Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ: въ с0лнцэ положи2 селeніе своE:

ѕ7. И# т0й ћкw жени1хъ и3сходsй t черт0га своегw2, возрaдуетсz ћкw и3споли1нъ тещи2 пyть.

з7. T крaz небесE и3сх0дъ є3гw2, и3 срётеніе є3гw2 до крaz небесE: и3 нёсть, и4же ўкрhетсz теплоты2 є3гw2.

}. Зак0нъ гDень непор0ченъ, њбращazй дyшы: свидётельство гDне вёрно, ўмудрsющее младeнцы.

f7. Њправд†ніz гDнz пр†ва, весел‰щаz сeрдце: зaповэдь гDнz свэтлA, просвэщaющаz џчи.

‹. Стрaхъ гDень чи1стъ, пребывazй въ вёкъ вёка: судьбы6 гDни и4стинны, њправд†нны вкyпэ,

№i. ВожделBнны пaче злaта и3 кaмене чeстна мн0га, и3 слaждшz пaче мeда и3 с0та.

в7i. И$бо рaбъ тв0й храни1тъ |: внегдA сохрани1ти |, воздаsніе мн0го.

Gi. Грэхопадє1ніz кто2 разумёетъ; t тaйныхъ мои1хъ њчи1сти мS,

д7i. И# t чужди1хъ пощади2 рабA твоего2: ѓще не њбладaютъ мн0ю, тогдA непор0ченъ бyду, и3 њчи1щусz t грэхA вели1ка.

є7i. И# бyдутъ во бlговолeніе словесA ќстъ мои1хъ, и3 поучeніе сeрдца моегw2 пред8 тоб0ю вhну, гDи, пом0щниче м0й и3 и3збaвителю м0й.

№.

Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, f7i

в7. Ўслhшитъ тS гDь въ дeнь печaли, защи1титъ тS и4мz бGа їaкwвлz.

G. П0слетъ ти2 п0мощь t с™aгw, и3 t сіHна застyпитъ тS.

д7. Помzнeтъ всsку жeртву твою2, и3 всесожжeніе твоE тyчно бyди.

є7. Дaстъ ти2 гDь по сeрдцу твоемY, и3 вeсь совётъ тв0й и3сп0лнитъ.

ѕ7. Возрaдуемсz њ сп7сeніи твоeмъ, и3 во и4мz гDа бGа нaшегw возвели1чимсz: и3сп0лнитъ гDь вс‰ прошє1ніz тво‰.

з7. Нhнэ познaхъ, ћкw сп7сE гDь хрістA своего2: ўслhшитъ є3го2 съ нб7сE с™aгw своегw2: въ си1лахъ сп7сeніе десни1цы є3гw2.

}. Сjи на колесни1цахъ, и3 сjи на к0нехъ: мh же во и4мz гDа бGа нaшегw призовeмъ.

f7. Тjи спsти бhша и3 пад0ша: мh же востaхомъ и3 и3спрaвихомсz.

‹. ГDи, спаси2 царS, и3 ўслhши ны2, в0ньже ѓще дeнь призовeмъ тS.

№.

Pал0мъ дв7ду, к7

в7. ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, и3 њ сп7сeніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2.

G. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2.

д7. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 бlгословeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна.

є7. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка.

ѕ7. Вeліz слaва є3гw2 сп7сeніемъ твои1мъ: слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2.

з7. Ћкw дaси є3мY бlгословeніе во вёкъ вёка: возвесели1ши є3гw2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ.

}. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа, и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz.

f7. Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE.

‹. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь.

№i. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ.

в7i. Ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и5хже не возм0гутъ состaвити.

Gi. Ћкw положи1ши | хребeтъ: во и3збhтцэхъ твои1хъ ўгот0виши лицE и4хъ.

д7i. Вознеси1сz, гDи, си1лою твоeю: воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰.

Слaва:

№.

Въ конeцъ, њ заступлeніи ќтреннэмъ,
pал0мъ дв7ду, к7а

в7. Б9е, б9е м0й, вонми1 ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; далeче t сп7сeніz моегw2 словесA грэхопадeній мои1хъ.

G. Б9е м0й, воззовY во дни2, и3 не ўслhшиши, и3 въ нощи2, и3 не въ безyміе мнЁ.

д7. Тh же во с™ёмъ живeши, хвало2 ї}лева.

є7. На тS ўповaша nтцы2 нaши: ўповaша, и3 и3збaвилъ є3си2 |:

ѕ7. Къ тебЁ воззвaша, и3 спас0шасz: на тS ўповaша, и3 не постыдёшасz.

з7. Ѓзъ же є4смь чeрвь, ґ не человёкъ, поношeніе человёкwвъ и3 ўничижeніе людeй.

}. Вси2 ви1дzщіи мS поругaшамисz, глаг0лаша ўстнaми, покивaша глав0ю:

f7. ЎповA на гDа, да и3збaвитъ є3го2, да сп7сeтъ є3го2, ћкw х0щетъ є3го2.

‹. Ћкw ты2 є3си2 и3ст0ргій мS и3з8 чрeва, ўповaніе моE t сwсцY мaтере моеS.

№i. Къ тебЁ привeрженъ є4смь t ложeснъ, t чрeва мaтере моеS бGъ м0й є3си2 ты2.

в7i. Да не tстyпиши t менE, ћкw ск0рбь бли1з8, ћкw нёсть помогazй ми2.

Gi. Њбыд0ша мS тельцы2 мн0зи, ю3нцы2 тyчніи њдержaша мS:

д7i. Tверз0ша на мS ўстA сво‰, ћкw лeвъ восхищazй и3 рыкazй.

є7i. Ћкw водA и3зліsхсz, и3 разсhпашасz вс‰ кHсти мо‰: бhсть сeрдце моE ћкw в0скъ тazй посредЁ чрeва моегw2.

ѕ7i. И$зсше ћкw скудeль крёпость моS, и3 љзhкъ м0й прильпE гортaни моемY, и3 въ пeрсть смeрти свeлъ мS є3си2.

з7i. Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи, с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS: и3скопaша рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2.

}i. И#счет0ша вс‰ кHсти мо‰: тjи же смотри1ша и3 презрёша мS.

f7i. Раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ, и3 њ nдeжди моeй метaша жрeбій.

к7. Тh же, гDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t менE: на заступлeніе моE вонми2.

к7а. И#збaви t nрyжіz дyшу мою2, и3 и3з8 руки2 пeсіи є3динор0дную мою2.

к7в. Сп7си1 мz t ќстъ льв0выхъ, и3 t рHгъ є3динорHжъ смирeніе моE.

к7г. Повёмъ и4мz твоE брaтіи моeй, посредЁ цRкве воспою2 тS.

к7д. Боsщіисz гDа, восхвали1те є3го2, всE сёмz їaкwвле, прослaвите є3го2, да ўбои1тсz же t негw2 всE сёмz ї}лево:

к7є. Ћкw не ўничижи2, нижE негодовA моли1твы ни1щагw, нижE tврати2 лицE своE t менE, и3 є3гдA воззвaхъ къ немY, ўслhша мS.

к7ѕ. T тебє2 похвалA моS, въ цRкви вели1цэй и3сповёмсz тебЁ: моли6твы мо‰ воздaмъ пред8 боsщимисz є3гw2.

к7з. Kдsтъ ўб0зіи, и3 насhтzтсz, и3 восхвaлzтъ гDа взыскaющіи є3го2: жив† бyдутъ сердцA и4хъ въ вёкъ вёка.

к7и. Помzнyтсz и3 њбратsтсz ко гDу вси2 концы2 земли2, и3 покл0нzтсz пред8 ни1мъ вс‰ nтeчєствіz kзы6къ:

к7f. Ћкw гDне є4сть цrтвіе, и3 т0й њбладaетъ kзhки.

l. Kд0ша и3 поклони1шасz вси2 тyчніи земли2: пред8 ни1мъ припадyтъ вси2 низходsщіи въ зeмлю: и3 душA моS томY живeтъ.

lа. И# сёмz моE пораб0таетъ є3мY: возвэсти1тъ гDеви р0дъ грzдyщій:

lв. И# возвэстsтъ прaвду є3гw2 лю1демъ °р0ждшымсz°, ±же сотвори2 гDь.

Pал0мъ дв7ду, к7в

№. ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ.

в7. На мёсте ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz.

G. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2.

д7. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста.

є7. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw держaвна.

ѕ7. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2, и3 є4же всели1тимисz въ д0мъ гDень въ долготY днjй.

Pал0мъ дв7ду, є3ди1ныz t суббHтъ, к7г

№. ГDнz землS, и3 и3сполнeніе є3S, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй.

в7. Т0й на морsхъ њсновaлъ ю5 є4сть и3 на рэкaхъ ўгот0валъ ю5 є4сть.

G. Кто2 взhдетъ на г0ру гDню; и3ли2 кто2 стaнетъ на мёстэ с™ёмъ є3гw2;

д7. Непови1ненъ рукaма и3 чи1стъ сeрдцемъ, и4же не пріsтъ всyе дyшу свою2 и3 не клsтсz лeстію и4скреннему своемY:

є7. Сeй пріи1метъ бlгословeніе t гDа и3 млcтыню t бGа сп7са своегw2.

ѕ7. Сeй р0дъ и4щущихъ гDа, и4щущихъ лицE бGа їaкwвлz.

з7. Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы.

}. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь крёпокъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ въ брaни.

f7. Возми1те вратA кн‰зи в†ша, и3 возми1тесz вратA вBчнаz: и3 вни1детъ цRь слaвы.

‹. Кт0 є3сть сeй цRь слaвы; гDь си1лъ, т0й є4сть цRь слaвы.

Слaва:

По G-й каfjсмэ, Трис™0е. И# по Џ§е нaшъ:
Тaже тропари2, глaсъ G:

Живyщи на земли2, душE моS, покaйсz, пeрсть во гр0бэ не поeтъ, прегрэшeній не и3збавлsетъ. возопjй хrтY бGу: сердцевёдче, согрэши1хъ, прeжде дaже не њсyдиши мS, поми1луй мS.

Док0лэ, душE моS, пребывaеши въ прегрэшeніихъ; док0лэ пріeмлеши покаsніz преложeніе; пріими2 во ўмЁ сyдъ грzдyщій, и3 возопjй гDу: сердцевёдче, согрэши1хъ, прeжде дaже не њсyдиши мS, поми1луй мS.

Слaва: На стрaшномъ суди1щи без8 њглаг0льникwвъ њбличaюсz, без8 свидётелей њсуждaюсz: кни6ги бо сHвэстныz разгибaютсz, и3 дэлA сокровє1ннаz tкрывaютсz. прeжде нeже во џномъ всенар0дномъ поз0рищи и4маши и3спытaти, ±же мн0ю содBzннаz, б9е, њчи1сти мS, и3 сп7си1 мz.

И# нhнэ: Недоразумэвaемое, и3 непостижи1мое є4сть, вLчце бGобlгодaтнаz, содёzнное њ тебЁ стрaшное тaинство: неwб8eмлемаго бо зачeнши, родилA є3си2 пл0тію њбложeннаго t чcтыхъ кровeй твои1хъ. є3г0же чcтаz, ћкw сн7а твоего2, моли2 сп7сти2 вс‰ пою1щыz тS.

ГDи поми1луй, м7. и3 мlтва:

ГDи вседержи1телю, сл0ве пребезначaльнагw nц7A, самосовершeнный б9е ї}се хrтE, млcрдіz рaди безприклaднагw млcти твоеS, никaкоже разлучazйсz твои1хъ рабHвъ, но при1снw въ ни1хъ почивazй, не њстaви мS рабA твоего2 всес™hй цRю2: но дaждь мнЁ недост0йному рaдованіе сп7сeніz твоегw2, и3 просвэти2 м0й ќмъ свётомъ познaніz є3ђліа твоегw2, дyшу мою2 люб0вію кrтA твоегw2 њбzжи2, тёло же моE твои1мъ безстрaстіемъ ўкраси2, мы6сли ўмири2, и3 н0зэ мои2 сохрани2 t поползновeніz, и3 не погуби1 мz со беззак0нньми мои1ми, бlгjй гDи, но и3скуси1 мz б9е, и3 вразуми2 сeрдце моE: и3спытaй мS, и3 ўвёждь стєзи2 мо‰, и3 ви1ждь, ѓще пyть беззак0ніz во мнЁ, и3 tврати2 t негw2, и3 настaви мS на пyть вёченъ. Тh бо є3си2 пyть и3 и4стина, и3 жив0тъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Источник: http://www.orthodox-books.info/literature/psaltir/na-cerkovnoslavyanskom-yazyke/kafizma-3.html

Часослов на церковно-славянском языке. Час Третий

Час третий на церковно славянском

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2 бlже, дyшы нaшz.

С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тaже, ГDи поми1луй, в7i. Слaва, и3 нhнэ:

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

Тaже pалмы2:

Pал0мъ ѕ7i

Ўслhши гDи, прaвду мою2, вонми2 молeнію моемY, внуши2 мlтву мою2 не во ўстнaхъ льсти1выхъ. t лицA твоегw2 судьбA моS и3зhдетъ, џчи мои2 да ви1дита правоты6. и3скуси1лъ є3си2 сeрдце моE, посэти1лъ є3си2 н0щію, и3скуси1лъ мS є3си2, и3 не њбрётесz во мнЁ непрaвда.

ћкw да не возглаг0лютъ ўстA мо‰ дёлъ человёческихъ, за словесA ўстeнъ твои1хъ, ѓзъ сохрани1хъ пути6 жeстоки. соверши2 стwпы2 мо‰ во стезsхъ твои1хъ, да не подви1жутсz стwпы2 мо‰. ѓзъ воззвaхъ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2 б9е, приклони2 ќхо твоE мнЁ, и3 ўслhши глаг0лы мо‰.

ўдиви2 млcти тво‰, сп7сazй ўповaющыz на тS t проти1вzщихсz десни1цэ твоeй. сохрани1 мz гDи, ћкw зёницу џка: въ кр0вэ крилY твоє1ю покрhеши мS, t лицA нечести1выхъ њстрaстшихъ мS. врази2 мои2 дyшу мою2 њдержaша, тyкъ св0й затвори1ша: ўстA и4хъ глаг0лаша гордhню.

и3згонsщіи мS нhнэ њбыд0ша мS, џчи свои2 возложи1ша ўклони1ти на зeмлю. њб8sша мS ћкw лeвъ гот0въ на л0въ, и3 ћкw скЂменъ њбитazй въ тaйныхъ. воскrни2 гDи, предвари2 |, и3 запни2 и5мъ: и3збaви дyшу мою2 t нечести1вагw, nрyжіе твоE t вр†гъ руки2 твоеS.

гDи, t мaлыхъ t земли2, раздэли2 | въ животЁ и4хъ, и3 сокровeнныхъ твои1хъ и3сп0лнисz чрeво и4хъ. насhтишасz сынHвъ, и3 њстaвиша њстaнки младeнцємъ свои6мъ. ѓзъ же прaвдою kвлю1сz лицY твоемY, насhщусz, внегдA kви1ти ми сz слaвэ твоeй.

Pал0мъ к7д

Къ тебЁ гDи, воздвиг0хъ дyшу мою2. б9е м0й, на тS ўповaхъ, да не постыжyсz во вёкъ, нижE да посмэю1тъ ми сz врази2 мои2: и4бо вси2 терпsщіи тS не постыдsтсz. да постыдsтсz беззак0ннующіи вотщE. пути6 тво‰ гDи, скажи1 ми, и3 стезsмъ твои6мъ научи1 мz. настaви мS на и4стину твою2, и3 научи1 мz: ћкw ты2 є3си2 бGъ сп7съ м0й, и3 тебE терпёхъ вeсь дeнь.

помzни2 щедрHты тво‰ гDи, и3 млcти тво‰, ћкw t вёка сyть. грBхъ ю4ности моеS, и3 невёдэніz моегw2 не помzни2: по млcти твоeй помzни1 мz ты2, рaди бlгости твоеS, гDи. бlгъ и3 прaвъ гDь, сегw2 рaди законоположи1тъ согрэшaющымъ на пути2. настaвитъ крHткіz на сyдъ, научи1тъ крHткіz путє1мъ свои6мъ. вси2 путіE гDни млcть и3 и4стина, взыскaющымъ завёта є3гw2 и3 свидёніz є3гw2.

рaди и4мене твоегw2 гDи, и3 њчи1сти грёхъ м0й: мн0гъ бо є4сть. кто2 є4сть человёкъ боsйсz гDа; законоположи1тъ є3мY на пути2, є3г0же и3зв0ли. душA є3гw2 во бlги1хъ водвори1тсz, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ зeмлю. держaва гDь боsщихсz є3гw2, и3 завётъ є3гw2 kви1тъ и5мъ. џчи мои2 вhну ко гDу, ћкw т0й и3ст0ргнетъ t сёти н0зэ мои2.

при1зри на мS, и3 поми1луй мS, ћкw є3динор0дъ и3 ни1щь є4смь ѓзъ. скHрби сeрдца моегw2 ўмн0жишасz, t нyждъ мои1хъ и3зведи1 мz. ви1ждь смирeніе моE и3 трyдъ м0й, и3 њстaви вс‰ грэхи2 мо‰. ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz, и3 ненавидёніемъ непрaведнымъ возненави1дэша мS. сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS, да не постыжyсz, ћкw ўповaхъ на тS.

неѕл0бивіи и3 прaвіи прилэплsхусz мнЁ, ћкw потерпёхъ тS гDи. и3збaви б9е, ї}лz t всёхъ скорбeй є3гw2.

Pал0мъ н7

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну.

тебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ, ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz.

слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz.

научY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. и3збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. гDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.

ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. три1жды.

ГDи поми1луй, три1жды.

Слaва, днE тропaрь.

И# нhнэ: бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, / возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, / тебЁ м0лимсz, / моли1сz вLчце со с™hми ґпcлы, / поми1ловати дyшы нaшz.

ГDь бGъ бlгословeнъ, / бlгословeнъ гDь дeнь днE, / поспэши1тъ нaмъ бGъ сп7сeній нaшихъ: / бGъ нaшъ, бGъ сп7сaти.

Тaже, С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слaва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Кондaкъ днE с™aгw, и3ли2 прaздника.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врeмz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 покланsемый и3 слaвимый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, многомлcтиве, многобlгоутр0бне: и4же прaвєдныz любsй и3 грBшныz ми1луzй, и4же вс‰ зовhй ко сп7сeнію, њбэщaніz рaди бyдущихъ бл†гъ.

сaмъ гDи, пріими2 и3 нaшz въ чaсъ сeй мlтвы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зaповэдемъ твои6мъ.

дyшы нaшz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 болёзней, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, да њполчeніемъ и4хъ соблюдaеми и3 наставлsеми, дости1гнемъ въ соединeніе вёры, и3 въ рaзумъ непристyпныz твоеS слaвы: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, / и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сyщую бцdу тS величaемъ.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Мlтва с™aгw мардaріа:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е, є3ди1но б9ество2 є3ди1на си1ла, поми1луй мS грёшнаго, и3 и4миже вёси судьбaми, сп7си1 мz недост0йнаго рабA твоего2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Конeцъ трeтіzгw часA.

се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь. Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ. ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1х”,”word_count”:1218,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: https://xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/chasoslov_ucs/chas_3.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.