Лядвия моя наполнишася поруганий

Псалтирь. Кафизма 6

Лядвия моя наполнишася поруганий

1 Псало́м Дави́ду, в воспомина́ние о суббо́те.

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. 4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х.

5 Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8 Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й.

9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю.

12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х.

15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16 Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17 Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну.

19 Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23 Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 38

1 В коне́ц, Идифу́му, песнь Дави́ду.

2 Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3 Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4 Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь.

Глаго́лах язы́ком мои́м: 5 скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й.

7 У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8 И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9 От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10 Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́.

11 Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12 Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу eго́: оба́че всу́е всяк челове́к.

13 Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14 Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

Псалом 39

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. 3 И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода.

5 Блаже́н муж, eму́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние eго́, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6 Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́.

7 Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9 е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10 Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́.

11 Пра́вду Твою́ не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех, не скрых ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ от со́нма мно́га. 12 Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя.

13 Я́ко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14 Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою́ изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я.

16 Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. 18 Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Слава:

Псалом 40

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду.

2 Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит eго́ Госпо́дь. 3 Госпо́дь да сохрани́т eго́ и живи́т eго́, и да ублажи́т eго́ на земли́, и да не преда́ст eго́ в ру́ки враго́в eго́. 4 Госпо́дь да помо́жет eму́ на одре́ боле́зни eго́: все ло́же eго́ обрати́л еси́ в боле́зни eго́.

5 Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти. 6 Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя eго́? 7 И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце eго́, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8 На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне.

9 Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10 И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11 Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12 В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне.

13 Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

Псалом 41

1 В коне́ц, в ра́зум сыно́в Коре́овых, псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же.

3 Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4 Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5 Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою́, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7 Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8 Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9 В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою́, и но́щию песнь Его́ от мене́, моли́тва Бо́гу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11 Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Псалом 42

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й.

1 Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя.

2 Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3 Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою́ и в селе́ния Твоя́.

4 И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою́, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему́, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Слава:

Псалом 43

1 В коне́ц, сыно́в Коре́овых, в ра́зум.

2 Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3 Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́.

4 Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5 Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6 О Тебе́ враги́ на́ша избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны.

7 Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8 Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9 О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10 Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших.

11 Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12 Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13 Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14 Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас.

15 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16 Весь день срам мой предо мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м.

19 И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ на́ша от пути́ Твоего́. 20 Я́ко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21 А́ще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22 Не Бог ли взы́щет сих? Той бо весть та́йная се́рдца.

23 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24 Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25 Вску́ю лице́ Твое́ отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ на́шу и скорбь на́шу? 26 Я́ко смири́ся в персть душа́ на́ша, прильпе́ земли́ утро́ба на́ша. 27 Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

Псалом 44

1 В коне́ц, о изменя́емых сыно́м Коре́овым, в ра́зум, песнь о возлю́бленнем.

2 Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3 Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ Тя Бог во век. 4 Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне.

5 Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6 Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобо́ю паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7 Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́.

8 Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9 Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя.

10 Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11 Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12 И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему́.

13 И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14 Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15 Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16 Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в.

17 Вме́сто оте́ц Твои́х бы́ша сы́нове Твои́: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18 Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

Псалом 45

1 В коне́ц, о сыне́х Коре́овых, о та́йных, псало́м.

2 Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3 Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4 Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его́.

5 Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6 Бог посреде́ eго́, и не подви́жится: помо́жет eму́ Бог у́тро зау́тра. 7 Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́.

8 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9 Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10 отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м.

11 Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Слава:

По 6-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 3:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, Бо́же, обрати́в поми́луй мя.

Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой, я́коже иногда́ мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое́ воздыха́ние приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепоро́чная: изба́ви мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, я́ко безстрас́тия Вино́внаго Ро́ждшая.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник: http://www.orthodox-books.info/literature/psaltir/na-russkom-yazyke/kafizma-6.html

Псалом Давида 37: «В воспоминание о субботе»

Лядвия моя наполнишася поруганий

 • История написания
 • Толкование псалма
 • Правила чтения

Псалом № 37 читают в ходе шестопсалмия — он идет вторым по счету. Слова данной песни обращаются к Господу и стремятся выразить не только раскаяние в собственных делах, но и восхвалить Творца за то, что Он подарил. В историческом контексте — это эмоциональный крик Давида к Всевышнему о помиловании его.

История написания

Точной информации об истории написании данного текста нет. В оригинале и синодальном переводе перед песней идет предписание «В воспоминание», при этом в греческом варианте и церковнославянском предписании более пространственное «В воспоминание о субботе».

Эта приписка дает читателю понять, что содержание песни наполнено покаянием и составлен как воспоминание о субботе.

Но суббота тут не просто день недели, а состояние покоя, который приходит в сердце к человеку во время его невинности и близких взаимоотношений с Господом.
37 псалом был составлен Давидом в один из самых сложных периодов его жизни

Текст написан в ярких эмоциональных выражениях, что подтверждает крайне изнеможённое и депрессивное состояние Давида в момент написания.

Другие псалмы царя Давида:

 • Псалом Давида 70
 • Псалом Давида 4
 • Псалом Давида 5

Соотносят данный текст с прочими песнями из Псалтири, исследователи приходят к выводу, что он был написан в одном из трех случаев:

 1. Во время преследования Давида царем Саулом, когда невиновный ни в чем юноша бежал со своими людьми в пустыню и долгое время там скрывался от жаждущего мести царя.
 2. После прелюбодеяния с Вирсавией, когда царь Давид потерял ребенка, зачатого в грехе с чужой женой.
 3. Во время бегства от Авессалома и серьезной болезни, которая настигла царя.

Толкование псалма

Псалом состоит из глубоко прочувствованных жалоб человека, изнемогающего от болезни, которая случилась с ним из-за его собственных беззаконий. Он находится в отдалении от своего Спасителя и изнемогает не только от физической немощи, но и от духовной. Отдельные стихи помогут в целом истолковать песнь:

 • В 4 стихе певец объясняет, что его грех привел к физическим и душевным страданиям. Не следует исходя из этого места думать, что все болезни — результат греха, просто в данном случае именно так и произошло. Слова «от гнева Твоего… от грехов моих» — являются параллельной конструкцией и указывает на причину болезни;
 • В 6 стихе вновь повторяется мысль, что страдания, которые сегодня переносит певец являются результатом его раннего «безумия», т.е. отступление от закона Божьего;
 • В 12 стихе певец говорит о своем одиночестве, поскольку он либо находится вдалеке от своих друзей (что говорит о версии с бегством Давида), либо он пугает и отталкивает их (возможно совершенным поступком и это может подтвердить версия с прелюбодеянием);
 • В 13 стихе Давид говорит, что когда друзья его оставили, то враги не преминули расставить ловушки, чтобы уничтожить его;
 • 14 стих говорит о собственной беспомощности автора;
 • Стихи 16-23 являются обращением к Господу и покаянием певца, а также просьбой о защите. Он понимает, что только Бог может помочь ему.

Важно! Взывая к Богу, прося Его о защите от врагов, псалмопевец берет за аксиому тот факт, что Всевышний не допустит торжества неприятелей над верным Своим рабом. Он надеется, что Творец защитит его, поскольку он является Его дитем.

Правила чтения

Начать чтение псалма лучше всего с церковнославянского варианта: это не только поможет лучше понимать язык службы в храме, но и будет отвечать традиции церкви.

Текст 37 псалма – это искреннее обращение к Господу с прошением помиловать ДавидаГосподи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих.

Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего.

Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа, и ближнии мои отдалече мене сташа и нуждахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне глаголаху суетная и льстивным весь день поучахуся.

Аз же яко глух не слышах и яко нем не отверзаяй уст своих. И бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои: и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну.

Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды. Воздающии ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонях благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Для лучшего понимания псалом можно читать в Синодальном или Современном русском переводе. Греха в этом нет, просто может быть после будет сложнее переключиться в храме на старославянский язык.

1 Псалом Давида. В воспоминание [о субботе].

2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,

3 ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.

4 Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,

5 ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,

6 смердят, гноятся раны мои от безумия моего.

7 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,

8 ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.

9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.

10 Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

11 Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих,- и того нет у меня.

12 Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

13 Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;

14 а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;

15 и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,

16 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.

17 И я сказал: да не восторжествуют надо мною [враги мои]; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.

18 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.

19 Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.

20 А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;

21 и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.

22 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;

23 поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!

Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/psalom-davida-37-v-vospominanie-o-subbote.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.