Молитва апостолу фоме

Акафист святому апостолу Фоме

Молитва апостолу фоме

Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

И#збрaнный самови1дче сл0ва и3 свидётелю є3гw2 слaвный, дaже до послёднихъ земли2 бlговэсти1лъ є3си2 вёру твою2: є3гHже р†ны ѓзъ њсzзaхъ, сeй є4сть гDь и3 бGъ. Тёмже и3 нhнэ, созерцazй нaми неви6димаz, за взыскyющыz вёры моли1сz, да зовeмъ ти2.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Јкосъ №

ЃгGлwмъ невёдомое тaинство познaлъ є3си2, пл0ть бGа жи1ва дерзновeнною десни1цею њсzзaz, тёмже, ўжасaющесz и3 дивsщесz, зовeмъ ти:

Рaдуйсz, ћкw дерзновeніе твоE бGъ пред8увёде. Рaдуйсz, ћкw на служeніе своE тS пред8устaви. Рaдуйсz, ћкw невёріе твоE не њсуди1сz. Рaдуйсz, ћкw вёра твоS ўтверди1сz. Рaдуйсz, ћкw хrт0съ въ ли1къ ґпcльскій тS и3збрA. Рaдуйсz, ћкw стwпы2 тво‰ по словеси2 своемY напрaви. Рaдуйсz, ћкw ўстA ко ўстHмъ тебЁ бhсть б9іе вэщaніе. Рaдуйсz, ћкw приклони1сz гDь къ любопhтнагw пeрста њсzзaнію.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ в7

СловесA в†ша њ kвлeніи воскrшагw неудобопрі‰тельна ми2 kвлsютсz, вопіsше fwмA и3ны6мъ ўченикHмъ: ѓще не ви1жду на рукY є3гw2 ћзвы гвозди1нныz, и3 не вложY пeрста моегw2 въ рeбра є3гw2, не дерзнY взывaти семY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ недоразумэвaемый догмaтwвъ вёры разумёти и4щуще, вопрошaемъ въ смzтeніи: во двою2 є3стєствY є3ди1но лицE кaкw цRковь мyдрствуетъ и3 воспэвaетъ: nбaче невёріемъ твои1мъ, ґпcле, ўвэрsеми въ сeмъ, взывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw хrт0съ є3ди1нъ хлёбъ съ тоб0ю вкуси2. Рaдуйсz, ћкw є3ди1но с0лнце над8 вaма возсіS. Рaдуйсz, ћкw хлёбомъ и4стины мнHги насhтилъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw сlнце прaвды возлюби1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw є3ди1нъ и3ст0чникъ вы2 напои2. Рaдуйсz, ћкw є3ди1на смок0вница тёнь вaмъ дадE. Рaдуйсz, ћкw рёки бlгодaти и3сточи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw не безпл0днаz смок0вница показaлсz є3си2.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ G

Си1лэ вhшнzгw вс‰ возм0жна сyть, вопіsше fwмA: м0жетъ бо и3 ўмeршыz воскрешaти, nбaче кaкw смeрти пріoбщи1сz сeй, є3мyже подобaетъ воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ G

БGопріsтну дв7у прозрЁ младeнецъ, во чрeвэ є3лісавeтиномъ сhй: мh же, џчи и3мyще, не зри1мъ бlг†z дэлA гDнz, nбaче сл0во хrт0во, ґпcлу речeнное: бlжeнни не ви1дэвшіи и3 вёровавшіи, поминaемъ съ надeждою, и3 тaкw семY взывaемъ:

Рaдуйсz, сп7сeніz возжелaвый. Рaдуйсz, ћкw прbрHки ч†zннаz ўзрёлъ є3си2. Рaдуйсz, ґдaмомъ ўтрaчєннаz взыскaвый. Рaдуйсz, ћкw сп7си1телz nбрёлъ є3си2. Рaдуйсz, свётомъ мjра просвэщeнный. Рaдуйсz, ћкw нб7о tвeрзесz ти2. Рaдуйсz, сл0вомъ џ§имъ ўмудрeнный. Рaдуйсz, ћкw т†йны цrтвіz tкрhшасz ти2.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёю помышлeній сумни1тельныхъ, вопіsше fwмA: кaкw бо во гр0бъ положeнъ бhсть по водaмъ ходи1вый и3 лaзарz воскреси1вый; Е#мyже ѓзъ желaю воспёти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшаша ќбw пaстыріе ѓгGлwвъ, пою1щихъ мLнца сп7са, и3 шeдше, поклони1шасz є3мY: мh же, ќши и3мyще, не внeмлемъ глaсу гDню, nбaче на твоE предстaтельство, ґпcле, ўповaемъ и3 зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, въ корабли2 со хrт0мъ ходи1вый. Рaдуйсz, по волнaмъ ходsщу поклони1выйсz. Рaдуйсz, мрeжею хrт0вою ўловлeнный. Рaдуйсz, въ ковчeгъ сп7сeніz ступи1вый. Рaдуйсz, ћкw в0ды невёрствіz не поглоти1ша тS. Рaдуйсz, ћкw бyрz сомнёній тS не потопи2. Рaдуйсz, ћкw хrт0съ над8 бeздною тS ўдержA. Рaдуйсz, ћкw десни1цу съ ћзвою ти2 прострE.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ є7

БGотeчной ѕвэздЁ послёдоваша волсви2, вопіsше fwмA: тaкw и3 ѓзъ вожделёю слёдовати тебЁ, гDи и3 б9е м0й: дaждь ми2 т0кмw прикоснyтисz ти2, да и3 ѓзъ воспою2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Дaры принес0ша халдeйстіи џтроцы сэдsщему на рукY дв7и6чу создaтелю твaри, мh же, рyцэ и3мyще прaздны t дёлъ бlги1хъ, кaкw пристyпимъ къ семY, вёры просsще, ѓще не ґпcла fwмY поминaюще и3 тaкw є3мY зовyще:

Рaдуйсz, ћкw гDи1нъ жaтвы призвa т‰. Рaдуйсz, ћкw въ вертогрaдэ тогw2 д0брэ потруди1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw дёлатель и3 ни1ва kви1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw пл0дъ стори1цею принeслъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw со вLкою днeй ќтреневалъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw чaшу хrт0ву и3спи1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw и3 н0щь просвэщeніе ти2 бhсть. Рaдуйсz, ћкw гDу слaвы спрослaвилсz є3си2.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдницы бGон0сни бhша волсви2, вопіsше fwмA: и3сповёдаша тS, хrтE, ћкw сп7са всёхъ: ѓще u5бw не ўвёрую въ воскrніе твоE, не kвлю1сz ли и3 ѓзъ ћкw и4рwдъ, не вёдый пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый во є3гЂптэ свётъ и4стины да разсёетъ, ћкw дhмъ, вс‰ сомнBніz н†ша: вёруемъ бо, гDи, помози2 невёрію нaшему: тh же, ґпcле, ўкрэпи2 свидётельствомъ твои1мъ зовyщыz ти:

Рaдуйсz, въ слaдость хrтA послyшавый. Рaдуйсz, во слaву є3гw2 пожи1вый. Рaдуйсz, съ терпёніемъ томY послужи1вый. Рaдуйсz, съ весeліемъ за негw2 ўмeрый. Рaдуйсz, рaну прободeннагw њсzзaвый. Рaдуйсz, кр0вію хrт0вою и3скуплeнный. Рaдуйсz, копіeмъ мучи1тельскимъ прободeнный. Рaдуйсz, кр0вь за хrтA проліsвый.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ з7

Хотsщу сmмеHну првdному ўмрeти, вопіsше fwмA, вдaлсz є3си2 ћкw младeнецъ томY, но познaлсz є3си2 є3мY и3 бGъ совершeнный: сотвори2 u5бw, гDи, и3 мнЁ тaкw, да ѓбіе воззовy ти: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое показA творeцъ снисхождeніе нaмъ, на безсмeртнэмъ тёлэ ћзвы kви1ти и3зв0ливый ґпcлу своемY, є3мyже съ люб0вію взывaемъ:

Рaдуйсz, t премdрости мyдрость пріeмый. Рaдуйсz, t любвE любви2 научи1выйсz. Рaдуйсz, ў смирeніz смирeнію навhкшій. Рaдуйсz, бlгомъ во бlзэ ўтверждeнный. Рaдуйсz, терпёніемъ въ терпёніи настaвленный. Рaдуйсz, кр0тости въ кр0тости подражaвый. Рaдуйсz, послушaніемъ къ послушaнію приведeнный. Рaдуйсz, сн7омъ nц7Y ўсыновлeнный.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ }

Стрaнное чyдо ви1жду, вопіsше fwмA: двeремъ затворє1ннымъ, ћкw дyхъ, вх0дитъ хrт0съ. Њсzзaю nбaче р†ны и3 ћзвы є3гw2: и3 что2 u5бw рекY; т0кмw: гDь и3 бGъ м0й. Что2 u5бw воспою2; т0кмw: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вси2 є3смы2 въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже достигaемъ, nбaче вёруемъ, ћкw nбоS сотвори2 гDь, ћкоже kви2 сіE ґпcлу своемY, t нaсъ воспэвaему си1це:

Рaдуйсz, съ четвероднeвнымъ лaзаремъ вечерsвый. Рaдуйсz, ўвэрeніz во и4стинэ рeвностнw взыскaвый. Рaдуйсz, њсaнна въ вhшнихъ, возгласи1вый. Рaдуйсz, люб0вію ўвэрeніе сіE ўлучи1вый. Рaдуйсz, воплощeніе сл0ва ўвёдэвый. Рaдуйсz, мjромъ гони1мый. Рaдуйсz, безсловє1снаz пл0ти попрaвый. Рaдуйсz, ми1ръ t хrтA пріeмый.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ f7

Вс‰кое є3стество2 твaрное вмэсти1ти бжcтвенное никaкоже возмогaетъ, вопіsше fwмA: ты2 є3ди1ный џба несли1тнw и3 нераздёльнw въ себЁ сочетaлъ є3си2, тебЁ пою2: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и многовэщaнніи ничес0же приложи1ти дерзaютъ, ґпcле, д0брому и3сповёданію твоемY: гDь и3 бGъ м0й: за сіE t нaсъ пріими2 сицев†z:

Рaдуйсz, ћкw н0зэ ко ўмовeнію хrтY простeрлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw д0ма на земли2 не и3мёлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw н0зэ на пyть ми1ра напрaвилъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw nби1тель въ домY џ§и снискaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw строи1тель цaрскій нарeклсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw ґрхітeктwнъ премyдрый nбрёлсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw злaто ни1щымъ раздaлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw черт0гъ нбcный царю2 воздви1глъ є3си2.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS мjръ, вопіsше fwмA, животворsщею кр0вію и3з8 прободeнныхъ рeбръ, гDи б9е м0й, напои1лъ є3си2 вс‰, ±же њсzзaвъ, пою2 тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёны їеrли1ма нбcнагw на дванaдесzти њсновaніихъ ўтверди1шасz. Ћкоже є3ди1но t си1хъ тS почитaемъ, ґпcле слaвне, и3 тaкw ти2 восписyемъ:

Рaдуйсz, ћкw љзhкъ џгненъ на тебЁ почи2. Рaдуйсz, ћкw слaва хrт0ва њсіs т‰. Рaдуйсz, ћкw kзhки мнHги просвэти1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw и4мz хrт0во прослaвилъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw недyжныхъ и3сцэлsлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw мeртвыхъ возставлsлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw и3 дyси повиновaхусz ти2. Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE написaсz на нб7си2.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ №i

Пёніе вс‰кое побэждaетсz, вопіsше fwмA, тщaщеесz воспёти слaву воскrніz твоегw2, гDи: nбaче сіE возвэщY до послёднихъ земли2, да всsкъ kзhкъ и4стинному бGу зовeтъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтопріeмную свэщY зри1мъ тS, ґпcле слaвный, прикосновeніемъ къ њб9енной пл0ти возжжeнную, тёмже прин0симъ ти2 сицев†z:

Рaдуйсz, би1сере ри1зы цRк0вныz. Рaдуйсz, вертогрaдарю и4стины. Рaдуйсz, к0реню бGосл0віz. Рaдуйсz, цвёте бlгочeстіz. Рaдуйсz, р0ждіе лозы2 бжcтвенныz. Рaдуйсz, бlгоухaніе, пріsтно бGови. Рaдуйсz, злати1це, nгнeмъ њчищeннаz. Рaдуйсz, весно2 цэломyдріz.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть и3 жи1знь пришeдый дaти всsкой пл0ти, вопіsше fwмA и3ны6мъ ў§нкHмъ, не воздaстъ ли сі‰ подaвшей є3мY пл0ть: nбaче ўкажи1те мнЁ гр0бъ є3S, да со слезaми воззовY бGови: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще ўспeніе бцdы ґпcли, проводи1ша т‰ ко гр0бу є3S, и3 вшeдъ и3 њбрётъ сeй пyстъ, воздaлъ є3си2 хвалY гDу. Тёмже зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, б9іею м™рію возлю1бленный. Рaдуйсz, ко прощaнію т0ю призвaнный. Рaдуйсz, ћкw мaтерь ю5 возлюби1вый. Рaдуйсz, б9іимъ пр0мысломъ ўдержaнный. Рaдуйсz, на гр0бъ є3S плaкати пришeдый. Рaдуйсz, кaмень t негw2 tвали1вый. Рaдуйсz, рaдость вeлію лю1демъ tкрhвый. Рaдуйсz, востaніе пречcтыz возвэсти1вый.

Рaдуйсz, ґпcле fwмо2, невёріемъ д0брымъ вёру ўтверди1вый.

Кондaкъ Gi

Q, преслaвный ґпcле хrт0въ fwмо2, мaлое сіE пріими2 t нaсъ приношeніе и3 ўмоли2 за ны2 гDа слaвы, да ўтверди1вшесz п0мощію твоeю, nбрsщемъ и3 мы2 вёры плоды2 бlг‡z, творцY вс‰ческихъ пою1ще: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz јкосъ №-й: ЃгGлwмъ невёдомое:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнный самови1дче.

Мlтва

Q, бlгознамени1тый и3 слaвный ґпcле хrт0въ fwмо2. Е#гдA на конeцъ вэкHвъ къ чlвёкwмъ пришeдый бGъ и3збрa тz въ ўченики2 сво‰ и3 дадe ти влaсть болsщыz и3сцэлsти, прокажє1нныz њчищaти, мє1ртвыz воскрешaти, бёсы и3згонsти, тогдA не си1хъ рaди, но наипaче люб0вію прилэпи1лсz є3си2 ко хrтY, желaніемъ вожделёвъ дaже до смeрти слёдовати по нeмъ.

Сегw2 рaди, ѓще попущeніемъ бжcтвеннымъ и3 не зрёлъ є3си2 со и3нhми ўчєники2 воскrшагw сп7са, ѓще и3 tрeклсz є3си2 вёровати семY, д0ндеже вложи1ши пeрстъ св0й въ ћзвы гвозди6нныz, и3 вложи1ши рyку въ рeбра є3гw2, nбaче и3сп0лни гDь прошeніе сeрдца твоегw2, и3 непрел0жнw вёру твою2 пaки ўтверди2.

Тёмже м0лимъ тS: tвeрзи нaмъ џчи вёры, да плотски6мъ неви6димаz kвsтсz нaмъ: подaждь нaмъ надeжду на снисхождeніе б9іе, да tчazніе грэх0вное не пожрeтъ ны2: tкрhй нaмъ бlжeнство любвE, ћже крэпкA є4сть, ћкw смeрть, и3 є3ди1на возмогaетъ над8 т0ю, да пораб0тавше хrтY на земли2, воздви1гнемъ и3 мы2 себЁ кр0вы нбcныz, и3 съ тоб0ю и3 всёми с™hми прослaвимъ пречтcн0е и3 великолёпое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а.

Ґми1нь

Источник: https://akafistnik.ru/akafisty-svyatym/akafist-svyatomu-apostolu-fome/

Апостол Фома – день памяти 19 октября

Молитва апостолу фоме

Дни памяти святого апостола Фомы:

 • 15 апреля – Воспоминание уверения апостола Фомы
 • 13 июля – Собор 12-ти апостолов
 • 19 октября – день памяти Апостола Фомы

Святой апостол Фома прошел трудный путь к вере в Господа и Его Воскресение. Однако, пройдя этот путь до конца, он в полной мере оправдал звание ученика Христова, принеся свет Евангелия в наиболее тяжелую для проповеди страну – языческую Индию. За это он удостоился венца мученика – высшей награды, которую только может даровать Господь Бог Своему праведнику.

Прежде чем стать одним из ближайших учеников Господа Иисуса Христа, прежде чем отправиться в далекую Индию и стяжать славу мученика, апостолу Фоме пришлось пройти непростой путь духовного взросления под руководством Спасителя.

О том, как складывалась жизнь святого Фомы во времена проповеди Господа, мы знаем не очень много.

Однако даже по тем немногочисленным упоминаниям, которые до нас донесли евангелисты, можно составить определенное представление об этом ученике Христовом.

По преданию Церкви, будущий апостол родился в городе Панеаде в Галилее. Судя по тому, что в Евангелии его называют еще и Близнецом, у него, вероятно, был брат (братья) или сестра (сестры).

Как и большинство учеников Христа, до своего призвания он занимался рыболовством.

Как и все иудеи, он ожидал прихода Мессии, который, согласно представлениям того времени, должен был освободить страну и народ от римского владычества, восстановить славу Израиля и покорить весь мир.

И вот на проповедь выходит Иисус Христос. Еще во время Крещения Господня на реке Иордан, а может, чуть позднее, о новом Пророке узнает и рыболов Фома. Как именно будущий апостол пришел ко Господу и стал его учеником, Евангелие нам не сообщает, но Предание Церкви говорит о том, что, услышав проповедь, Фома бросил свое ремесло и сразу последовал за Спасителем.

Вполне возможно, что, как и большинство апостолов, Фома сначала не понимал, куда и для чего призовет их Господь. Однако одним из главных их качеств была детская, наивная чистота и вера – они верили, пусть еще смутно, что Христос и есть Тот Мессия, Которого они ждали.

Первый случай, когда Фома упоминается в Евангелии, связан с призванием Господом двенадца ти Своих ближайших учеников.

Как видно из текстов евангелистов, Фома (вместе с другими учениками) не просто становится апостолом Христа, но и получает особую власть, особый дар от Бога – исцелять болезни и изгонять бесов.

После упоминания о призвании двенадцати учеников евангелисты-синоптики (то есть писавшие практически синхронно Матфей, Марк и Лука) больше не упоминают о Фоме. Он, как и большинство из двенадцати, не выделяется из общего числа – в этом есть особый смысл.

Тем самым евангелисты показывают единство апостолов в их следовании за Христом. Однако совершенно скрытым образ апостола Фомы не остался. Наиболее яркие моменты его следования и служения Господу донесло до нас Евангелие Иоанна Богослова.

Первый эпизод с участием апостола Фомы произошел в момент, когда Господь отправился в Иудею, чтобы воскресить Своего друга Лазаря.

В Иудее на Иисуса Христа уже пытались нападать сторонники книжников и фарисеев, чтобы побить камнями за Его проповеди к народу.

Помня это, ученики спрашивают Христа: «Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?». Однако Христа нельзя было остановить угрозой смерти, поэтому Он отправляется в путь.

И вот здесь мы видим действия апостола Фомы, которые как никогда ярко характеризуют его веру.

В ответ на желание Христа идти в Иудею, где Его могли убить, апостол обращается к другим ученикам: «Пойдем и мы умрем с Ним». В этих словах видна искренняя готовность Фомы умереть вместе с Господом.

 Возможно, апостол прозревает тот будущий путь мученичества, который предстояло пройти и ему самому, и другим апостолам.

Следующий эпизод Евангелия от Иоанна, где мы видим апостола Фому, связан с Тайной вечерей. В эту ночь, в преддверии Своих Крестных страданий, Христос проводит последнюю беседу с учениками и устанавливает Таинство Евхаристии.

И вот, когда Иуда Искариот уже покинул Вечерю, чтобы предать Христа, Спаситель говорит апостолам о том, что Ему предстоит первым войти в Царство Отца Своего и приготовить место для них.

Но путь, которым апостолы должны войти туда – это путь проповеди, мученичества, свидетельства о Христе как Спасителе мира: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете».

И вот, после этих слов Христа апостол Фома вопрошает: «Господи! Не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?». В этих словах проявилось то, о чем мы уже упоминали, – будучи со Христом, апостолы не были еще совершенны; они, как и обычные люди, еще сомневались, многого не понимали, ждали большего Откровения. Путь взросления еще не был окончен, и крепость в вере только должна была прийти.

На вопрос апостола Фомы Христос ответил словами, которые вошли в историю всего человечества: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Как мы видим, апостол Фома показан евангелистом Иоанном в наиболее важных моментах служения Иисуса Христа: призвание двенадцати и Тайная вечеря.

Однако самый яркий эпизод с участием апостола Фомы, который, несомненно, был явлен для тех, кто желает следовать за Христом, но не всегда находит для этого силы, связан с воскресением Спасителя.

В один из дней после Своего воскресения Господь явился ученикам и Матери Божией, когда они пребывали в доме для своих собраний. Он явился в один момент, несмотря на то что двери дома были заперты, так как ученики опасались иудеев и боялись выйти на улицу.

И вот, все смогли увидеть живого, воскресшего Учителя, смогли услышать Его голос и осязать Его тело. Однако среди присутствующих не было апостола Фомы, который в этот момент отлучился.

Когда он вернулся и услышал от других о приходе Христа, то усомнился (снова показательный момент незавершенного взросления учеников Христа) и сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

Однако это было не просто недоверие. Апостол Фома, конечно же, желал, чтобы Христос действительно воскрес и так же, как и другие, уже поверил в Его Богочеловечество. Но, скорее всего, в этом эпизоде проявляется черта характера апостола – желание увидеть самому, запечатлеть для себя воочию факт воскресения. Это вполне нормальное человеческое чувство.

И вот, спустя неделю, в той же горнице произошло следующее: «Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие».

В этом отрывке соединилось в единое целое все: и сбывшиеся надежды апостола, и его желание самому прикоснуться к воскресшему Спасителю, и слова исповедания своей веры (а не отказа или сомнения в том, что явился не призрак).

 Однако самое главное здесь – это те слова, которые обращены Господом к апостолу Фоме, но адресованы всем людям вообще: «блаженны не видевшие и уверовавшие».

В последний раз евангелист Иоанн упоминает об апостоле Фоме наряду с другими апостолами. Это связано с тем, что Господь до Своего Вознесения является ученикам еще много раз, учит их, наставляет.

В один из таких моментов Христос явился ученикам на Тивериадском море.

Для апостола Фомы это стало еще одной возможностью убедиться, увериться в воскресении Христа, хотя теперь оно уже было для него неоспоримым фактом.

Молитвы святому апостолу Фоме

“О благознаменитый и славный апостоле Христов Фомо! Егда на конец веков к человеком пришедый Бог избра тя в ученики Своя и даде ти власть болящия исцеляти, прокаженныя очищати, мертвыя воскрешати, бесы изгоняти, ты не сих ради, но наипаче любовию прилепился еси ко Христу, желанием вожделев даже до смерти следовати по Нем.

Сего ради, аще попущением Божественным и не зрел еси со иными ученики воскресшаго Спаса, аще и отреклся еси веровати сему, дондеже вложиши перст свой в язвы гвоздиныя и вложиши руку свою в ребра Его, обаче исполни Господь прошение сердца твоего и непреложно паки веру твою утверди.

Темже молим тя: отверзи нам очи веры, да плотским невидимая явятся нам; подаждь нам надежду на снизхождение Божие, да отчаяние греховное не по- жрет ны; открый нам блаженство любве, яже крепка есть, яко смерть, и едина возмогает над тою, да поработавше Христу на земли, воздвигнем и мы себе кровы Небесныя и с тобою и всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.”

Вторая молитва апостолу Фоме

“О святый угодниче Божий, апостоле Фомо! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою.

Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.”

Тропарь

Глас 2: Ученик Христов быв, Божественнаго собора апостольскаго сопричастник, неверствием бо Христово Воскресение известив и Того пречистую страсть осязанием уверив, Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости.

ВЕЛИЧАНИЕ: Величаем тя, апостоле Христов Фомо, и чтим болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

КОНДАК глас 4: Премудрости благодати исполнен, Христов апостол и служитель истинный, в покаянии вопияше Тебе: Ты мой еси Бог же и Господь.

Икона апостола Фомы

В иконографии святого апостола Фомы соблюдаются общие традиции православной иконописи, а основной акцент делается на максимально достоверной передаче образа святого.

 • Святой апостол Фома изображается молодым юношей, без усов и бороды. Такой стиль изображения является редкостью для православной иконописи. Однако именно так достигается историческая достоверность, ведь именно такой образ апостола донесло до нас Предание Церкви.
 • В другом варианте (он не так широко распространен) апостол Фома изображается старцем – этот иконографический сюжет посвящен служению апостола в Индии. Взгляд апостола обращен непосредственно на молящегося. Это также является традиционной формой изображения святых, которые являются заступниками и молитвенниками за нас пред Самим Господом Богом.
 • По традиции апостол Фома изображается в одеяниях, характерных для того времени, – хитоне (вид длинной рубашки) и гиматии (верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани). Цвета одежд, в которых традиционно пишут апостола Фому, таковы: хитон – темно-зеленый или синий, гиматий – красный. Правая рука апостола Фомы воздета в благословляющем жесте, левая (в зависимости от традиции) или спрятана под гиматий, или держит свиток (кодекс) – это символ Евангелия, той Благой Вести, которую святой Фома принес народам Палестины, Индии и Эфиопии.
 • Характерной чертой иконографии апостола Фомы также является задний фон, который изображается красным, а не золотым, как обычно. Красный цвет в этом случае – символ мученичества, которое стало завершением жизненного пути апостола.

Источник: http://vedmochka.net/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-19-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.html

Апостол Фома́ Ди́дим (Близнец)

Молитва апостолу фоме

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2012 года

(журнал № 131)

Конда́к 1

Подо́бен: Взбра́нной Воево́де:

Избра́нный самови́дче Сло́ва и свиде́телю Его́ сла́вный,

да́же до после́дних земли́ благовести́л еси́ ве́ру твою́:

«Его́же ра́ны аз осяза́х, Сей есть Госпо́дь и Бог».

Те́мже и ны́не, созерца́яй нам незри́мая,

за взыску́ющия ве́ры моли́ся, да зове́м ти:

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

И́кос 1

А́нгелом неве́домое та́инство позна́л еси́, Пло́ть Бо́га жи́ва дерзнове́нною десни́цею осяза́я, те́мже, ужаса́ющеся и дивя́щеся, зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко дерзнове́ние твое́ Бог предуве́де;

ра́дуйся, я́ко на служе́ние Свое́ тя предуста́ви.

Ра́дуйся, я́ко неве́рие твое́ не осуди́ся;

ра́дуйся, я́ко ве́ра твоя́ утверди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с в лик апо́стольский тя избра́;

ра́дуйся, я́ко стопы́ твоя́ по словеси́ Своему́ напра́ви.

Ра́дуйся, я́ко уста́ ко усто́м тебе́ бы́сть Бо́жие веща́ние;

ра́дуйся, я́ко приклони́ся Госпо́дь к любопы́тнаго пе́рста осяза́нию.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 2

«Словеса́ ва́ша о явле́нии Воскре́сшаго неудобоприя́тельна ми явля́ются, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — а́ще не ви́жду на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и не вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не дерзну́ взыва́ти Сему́: Аллилу́ия».

И́кос 2

Ра́зум недоразумева́емый догма́тов ве́ры разуме́ти и́щуще, вопроша́ем в смяте́нии: во двою́ естеству́ еди́но Лице́ ка́ко Це́рковь му́дрствует и воспева́ет? Оба́че неве́рием твои́м, апо́столе, уверя́еми в сем, взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко Христо́с еди́н хлеб с тобо́ю вкуси́;

ра́дуйся, я́ко еди́но со́лнце над ва́ма возсия́.

Ра́дуйся, я́ко хле́бом и́стины мно́ги насы́тил еси́;

ра́дуйся, я́ко Со́лнце пра́вды возлюби́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко еди́н исто́чник вы напои́;

ра́дуйся, я́ко еди́на смоко́вница ва́ма сень даде́.

Ра́дуйся, я́ко ре́ки благода́ти источи́л еси́;

ра́дуйся, я́ко не безпло́дная смоко́вница показа́лся еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 3

«Си́ле Вы́шняго вся возмо́жна суть, — вопия́ше Фома́, — мо́жет бо и уме́ршия воскреша́ти, оба́че ка́ко сме́рти приобщи́ся Сей, Ему́же подоба́ет воспева́ти:Аллилу́ия».

И́кос 3

Богоприя́тну Де́ву прозре́ младе́нец, во чре́ве Елисаве́тином сый, мы же, о́чи иму́ще, не зрим блага́я дела́ Госпо́дня, оба́че сло́во Христо́во, апо́столу рече́нное: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавшии, помина́ем с наде́ждою, и та́ко сему́ взыва́ем:

Ра́дуйся, спасе́ния возжела́вый;

ра́дуйся, я́ко проро́ки ча́янная узре́л еси́.

Ра́дуйся, Ада́мом утра́ченная взыска́вый;

ра́дуйся, я́ко Спаси́теля обре́л еси́.

Ра́дуйся, Све́том ми́ра просвеще́нный;

ра́дуйся, я́ко Не́бо отве́рзеся ти.

Ра́дуйся, Сло́вом О́тчим умудре́нный;

ра́дуйся, я́ко та́йны Ца́рствия откры́шася ти.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 4

«Бу́рю внутрь име́ю помышле́ний сумни́тельных, — вопия́ше Фома́, — ка́ко бо во гроб положе́н бысть по вода́м Ходи́вый и Ла́заря Воскреси́вый, Ему́же аз жела́ю воспе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 4

Слы́шаша у́бо па́стырие А́нгелов, пою́щих Младе́нца Спа́са, и, ше́дше, поклони́шася Ему́; мы же, у́ши иму́ще, не вне́млем гла́су Госпо́дню, оба́че на твое́ предста́тельство, апо́столе, упова́ем и зове́м ти:

Ра́дуйся, в корабли́ со Христо́м ходи́вый;

ра́дуйся, по волна́м Ходя́щу поклони́выйся.

Ра́дуйся, мре́жею Христо́вою уловле́нный;

ра́дуйся, в ковче́г спасе́ния ступи́вый.

Ра́дуйся, я́ко во́ды неве́рствия не поглоти́ша тя;

ра́дуйся, я́ко бу́ря сомне́ний тя не потопи́.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с над бе́здною тя удержа́;

ра́дуйся, я́ко десни́цу с я́звою ти простре́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 5

«Боготе́чной звезде́ после́доваша волсви́, — вопия́ше Фома́, — та́ко и аз вожделе́ю сле́довати Тебе́, Го́споди и Бо́же мой, да́ждь ми то́кмо прикосну́тися Ти, да и аз воспою́: Аллилу́ия».

И́кос 5

Да́ры принесо́ша халде́йстии о́троцы седя́щу на руку́ Деви́чу Созда́телю тва́ри, мы же, ру́це иму́ще пра́здны от дел благи́х, ка́ко присту́пим к Сему́, ве́ры прося́ще, а́ще не апо́стола Фому́ помина́юще и та́ко ему́ зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко Господи́н жа́твы призва́ тя;

ра́дуйся, я́ко в вертогра́де Того́ до́бре потруди́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко де́латель и ни́ва яви́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко плод стори́цею прине́сл еси́.

Ра́дуйся, я́ко со Влады́кою дней у́треневал еси́;

ра́дуйся, я́ко ча́шу Христо́ву испи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нощь просвеще́ние ти бысть;

ра́дуйся, я́ко Го́споду Сла́вы спросла́вился еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 6

«Пропове́дницы богоно́сни бы́вше волсви́, — вопия́ше Фома́, — испове́даша Тя, Христе́, я́ко Спа́са всех; а́ще у́бо не уве́рую в Воскресе́ние Твое́, не явлю́ся ли и аз я́ко И́род, не ве́дый пе́ти: Аллилу́ия».

И́кос 6

Возсия́вый во Еги́пте Свет и́стины да разсе́ет, я́ко дым, вся сомне́ния на́ша: ве́руем бо, Го́споди, помози́ неве́рию на́шему; ты же, апо́столе, укрепи́ свиде́тельством твои́м зову́щия ти:

Ра́дуйся, в сла́дость Христа́ послу́шавый;

ра́дуйся, во сла́ву Его́ пожи́вый.

Ра́дуйся, с терпе́нием Тому́ послужи́вый;

ра́дуйся, с весе́лием за Него́ уме́рый.

Ра́дуйся, ра́ну Прободе́ннаго осяза́вый;

ра́дуйся, Кро́вию Христо́вою искупле́нный.

Ра́дуйся, копие́м мучи́тельским прободе́нный;

ра́дуйся, кровь за Христа́ пролия́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 7

«Хотя́щу Симео́ну пра́ведному умре́ти, — вопия́ше Фома́, — вда́лся еси́ я́ко Младе́нец тому́, но позна́лся еси́ ему́ и Бог соверше́нный; сотвори́ у́бо, Го́споди, и мне та́ко, да а́бие воззову́ Ти: Аллилу́ия».

И́кос 7

Но́вое показа́ Творе́ц снисхожде́ние нам, на безсме́ртнем Те́ле сме́ртныя я́звы яви́ти изво́ливый апо́столу Своему́, ему́же с любо́вию взыва́ем:

Ра́дуйся, от Прему́дрости му́дрость прие́мый;

ра́дуйся, от Любве́ любви́ научи́выйся.

Ра́дуйся, у Смире́ния смире́нию навы́кший;

ра́дуйся, Бла́гом во бла́зе утвержде́нный.

Ра́дуйся, Терпе́нием в терпе́нии наста́вленный;

ра́дуйся, Кро́тости в кро́тости подража́вый.

Ра́дуйся, Послуша́нием к послуша́нию приведе́нный;

ра́дуйся, Сы́ном Отцу́ усыновле́нный.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 8

«Стра́нное чу́до ви́жду, — вопия́ше Фома́. — Две́рем затворе́нным, яко дух, вхо́дит Христо́с. Осяза́ю оба́че ра́ны и я́звы Его́, и что у́бо реку́, то́кмо: Госпо́дь мой и Бог мой; что у́бо воспою́, то́кмо: Аллилу́ия».

И́кос 8

Вси есмы́ в ни́жних и вы́шних ника́коже достига́ем, оба́че ве́руем, я́ко обоя́ соедини́ в Себе́ Госпо́дь, я́коже яви́ сие́ апо́столу Своему́, от нас воспева́ему си́це:

Ра́дуйся, с четверодне́вным Ла́зарем вечеря́вый;

ра́дуйся, увере́ния во и́стине ре́вностно взыска́вый.

Ра́дуйся, «Оса́нна в вы́шних!» возгласи́вый;

ра́дуйся, любо́вию увере́ние сие́ улучи́вый.

Ра́дуйся, воплоще́ние Сло́ва уве́девый;

ра́дуйся, ми́ром гони́мый.

Ра́дуйся, безслове́сная пло́ти попра́вый;

ра́дуйся, мир от Христа́ прие́мый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 9

«Вся́кое естество́ тва́рное вмести́ти Боже́ственное ника́коже возмога́ет, — вопия́ше Фома́, — Ты Еди́ный о́ба несли́тно и неразде́льно в Себе́ сочета́л еси́, Тебе́ пою́: Аллилу́ия».

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии ничесо́же приложи́ти дерза́ют, апо́столе, до́брому испове́данию твоему́: Госпо́дь мой и Бог мой; за сие́ и от нас приими́ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко но́зе ко умове́нию Христу́ просте́рл еси́;

ра́дуйся, я́ко до́ма на земли́ не име́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко но́зе на путь ми́рен напра́вил еси́;

ра́дуйся, я́ко оби́тель в дому́ О́тчи сниска́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко строи́тель ца́рский наре́клся еси́;

ра́дуйся, я́ко архите́ктон прему́дрый обре́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко зла́то ни́щим разда́л еси́;

ра́дуйся, я́ко черто́г Небе́сный царю́ воздви́гл еси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 10

«Спасти́ хотя́ мир, — вопия́ше Фома́, — животворя́щею Кро́вию из прободе́нных ребр, Го́споди Бо́же мой, напои́л еси́ вся, я́же осяза́в, Тебе́ пою́:Аллилу́ия».

И́кос 10

Сте́ны Иерусали́ма Небе́снаго на двана́десяти основа́ниих утверди́шася; я́коже еди́но от сих тя почита́ем, апо́столе сла́вне, и та́ко ти воспису́ем:

Ра́дуйся, я́ко язы́к о́гнен на тебе́ почи́;

ра́дуйся, я́ко сла́ва Христо́ва тя осия́.

Ра́дуйся, я́ко язы́ки мно́ги просвети́л еси́;

ра́дуйся, я́ко и́мя Христо́во просла́вил еси́.

Ра́дуйся, я́ко неду́жных исцеля́л еси́;

ра́дуйся, я́ко ме́ртвых восставля́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и ду́си повинова́хуся ти;

ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ написа́ся на Небеси́.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 11

«Пе́ние вся́кое побежда́ется, — вопия́ше Фома́, — тща́щееся воспе́ти сла́ву Воскресе́ния Твоего́, Го́споди, оба́че сие́ возвещу́ до после́дних земли́, да всяк язы́к И́стинному Бо́гу зове́т: Аллилу́ия».

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим тя, апо́столе сла́вный, прикоснове́нием к обо́женной Пло́ти возжже́нную, те́мже прино́сим ти сицева́я:

Ра́дуйся, би́сере ри́зы церко́вныя;

ра́дуйся, вертогра́дарю И́стины.

Ра́дуйся, ко́реню богосло́вия;

ра́дуйся, цве́те благоче́стия.

Ра́дуйся, ро́ждие лозы́ боже́ственныя;

ра́дуйся, благоуха́ние, прия́тно Бо́гови.

Ра́дуйся, злати́це, огне́м очище́нная;

ра́дуйся, весно́ целому́дрия.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 12

«Благода́ть и жи́знь прише́дый да́ти вся́кой пло́ти, — вопия́ше Фома́ ины́м ученико́м, — не возда́ст ли сия́ Пода́вшей Ему́ плоть? Оба́че укажи́те мне гроб Ея́, да со слеза́ми воззову́ Бо́гови: Аллилу́ия».

И́кос 12

Пою́ще Успе́ние Богоро́дицы, апо́столи проводи́ша тя ко гро́бу Ея́, и, вшед и обре́т сей пуст, возда́л еси́ хвалу́ Го́споду; те́мже зове́м ти:

Ра́дуйся, Бо́жиею Ма́терию возлю́бленный;

ра́дуйся, ко проща́нию То́ю призва́нный.

Ра́дуйся, я́ко ма́терь, Ю́ возлюби́вый;

ра́дуйся, Бо́жиим Про́мыслом удержа́нный.

Ра́дуйся, на гроб Ея́ пла́кати прише́дый;

ра́дуйся, ка́мень от него́ отвали́вый.

Ра́дуйся, ра́дость ве́лию лю́дем откры́вый;

ра́дуйся, воста́ние Пречи́стыя возвести́вый.

Ра́дуйся, апо́столе Фомо́, неве́рием до́брым ве́ру утверди́вый.

Конда́к 13

О, пресла́вный апо́столе Христо́в Фомо́, ма́лое сие́ приими́ от нас приноше́ние и умоли́ за ны Го́спода Сла́вы, да утверди́вшеся по́мощию твое́ю, обря́щем и мы ве́ры плоды́ благи́я, Творцу́ вся́ческих пою́ще: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем.

Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́.

Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/days/sv-foma-didim-bliznec

Молитвы апостолу Фоме | Отсутствует. Помощь небесных покровителей. Полный сборник молитв на каждый день года (лето)

Молитва апостолу фоме

Данное издание представляет собой самое полное из ныне существующих пятитомное собрание молитв, тропарей, кондаков и величаний.

В этих книгах можно найти молитвы не только на главные православные праздники, но и на дни памяти практически всех прославленных на сегодняшний день святых, то есть на каждый день церковного года.

В своей работе составитель использовал книги молебных пений, издававшиеся в разное время, другие богослужебные книги, жития святых с молитвами и т. д. Для широкого круга читателей.

Издательство: “ТД”Белый город”” (2009)

ISBN: 978-5-485-00243-5

электронная книга

Купить за 199 руб и скачать

Ознакомительный отрывок книги:

   От млада званию Господа твоего последовал еси усердно, блаженне, вся, яже в мире красная, Его ради оставив. Крест твой на рамена взем, вселился еси в пустыню, и, тамо ангельски пожив, тело твое постом и молитвами изнурил еси, и многим путь был еси ко спасению, вся возводя к Божественней высоте, Паисие преподобне, отцев и постников твердое основание.

 • Помощь небесных покровителей. Полный сборник молитв на каждый день года (лето)
 • Июнь
 • 2/15 июня
 • Молитва благоверной княгине Иулиании Вяземской, Новоторжской, чтомая в Новоторжском Преображенском соборе Тверской епархии
 • Тропарь благоверной княгине Иулиании Вяземской, Новоторжской, глас 2
 • 3/16 июня
 • Молитва преподобному Димитрию Прилуцкому, Вологодскому из акафиста
 • Тропарь преподобному Димитрию Прилуцкому, Вологодскому чудотворцу, ради сретения его образа в Вологде, глас 4
 • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Югская»
 • Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Югская», глас 6
 • 4/17 июня
 • Молитвы праведным Марфе и Марии, сестрам праведного Лазаря
 • Тропарь праведным Марфе и Марии, сестрам праведного Лазаря, глас 3
 • 5/18 июня
 • 6/19 июня
 • 7/20 июня
 • 8/21 июня
  • Молитва великомученику Феодору Стратилату, чтомая в Феодоровском монастыре града Казани
  • Молитва ко Господу Богу святого великомученика Феодора Стратилата
  • Тропарь великомученику Феодору Стратилату, глас 4
  • Молитвы святителю Феодору, епископу Суздальскому и Ростовскому
  • Молитва вторая, общая святителям Феодору и Иоанну Суздальским и Ростовским из акафиста
  • Тропарь святителю Феодору, епископу Суздальскому, глас 8
  • Молитвы благоверным князьям Василию и Константину Ярославским
  • Тропарь благоверным князьям Василию и Константину Ярославским, глас 2
  • Кондак на преставление, глас 8
  • Кондак на обретение мощей, глас 4
  • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Урюпинская»
  • Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Урюпинская», глас 3
  • Кондак, глас 5
  • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Ярославская» из книги молебных пений
  • Тропарь, глас 4
 • 9/22 июня
 • 10/23 июня
 • 11/24 июня
 • 12/25 июня
 • Молитва общая преподобным Петру Афонскому и Онуфрию Великому из книги молебных пений
 • Тропарь преподобному Петру Афонскому, глас 4
 • Молитвы благоверной великой княгине Анне Кашинской
  • Молитва вторая, чтомая в Петроградской Никольской единоверческой церкви
 • Тропарь благоверной княгине Анне, в иночестве Евфросинии, Кашинской, Тверской, глас 3
 • Ин кондак, на обретение мощей, глас 8
 • Молитвы преподобному Арсению Коневскому
  • Молитва первая из службы преподобному
 • Тропарь преподобному Арсению Коневскому, глас 1
 • Молитвы блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу
  • Молитва первая из службы и из рукописи Покровского собора
 • Тропарь блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому, глас 8
 • 13/26 июня
 • 14/27 июня
   • Преподобного Мефодия Пешношского
 • 15/28 июня
 • Молитва мученику Виту из акафиста
 • Молитва святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому из акафиста
 • Тропарь святителю Михаилу, первому митрополиту Киевскому, глас 4
 • 16/29 июня
 • Молитва преподобному Тихону Медынскому, Калужскому чудотворцу из службы с акафистом
 • Тропарь преподобному Тихону Медынскому, Калужскому, глас 4
 • Молитва святителю Феофану, Затворнику Вышенскому из акафиста
 • Тропарь святителю Феофану, Затворнику Вышенскому, глас 8
 • 17/30 июня
  • Тропарь преподобным Никите, Кириллу, Никифору, Клименту и Исаакию Алфановым (Сокольницким), Новгородским, глас 1
 • 18 июня/1 июля
 • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Свято-Крестовская»
 • Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Свято-Крестовская», глас 1
 • 19 июня/2 июля
 • Молитва преподобному Варлааму Пинежскому, Важскому, Шенкурскому, чтомая в церкви Иоанно-Богословского прихода Архангелогородской епархии
 • Тропарь преподобному Варлааму Пинежскому, Важскому, Шенкурскому, глас 3
 • Молитвы святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францисскому, чудотворцу
 • Тропарь святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францисскому, чудотворцу, глас 5
 • 20 июня/3 июля
 • Молитвы апостолу и евангелисту Луке
 • Тропарь апостолу и евангелисту Луке, глас 5
 • Молитва апостолу Андрею Первозванному из акафиста
 • Тропарь апостолу Андрею Первозванному, глас 4
 • Молитвы апостолу Фоме
  • Молитва вторая из молитвослова
 • Тропарь апостолу Фоме, глас 2
 • Молитвы апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
 • Тропарь апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, глас 2
 • Молитвы ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Косинская» или «Моденская»
  • Молитва вторая, чтомая в Московской Трехсвятителъской, на Кулишках, церкви
 • Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Косинская» или «Моденская», глас 3
 • 21 июня/4 июля
 • 22 июня/5 июля
 • 23 июня/6 июля
 • Молитвы праведному Артемию, Веркольскому чудотворцу
 • Тропарь праведному Артемию Веркольскому, глас 2
 • Молитва преподобному Иосифу Заоникиевскому, Вологодскому чудотворцу, чтомая во Владимирской Заоникиевской Пустыни Вологодской епархии
 • Тропарь преподобному Иосифу Заоникиевскому, Вологодскому чудотворцу, глас 4
 • Ин тропарь, глас 5
 • Молитва святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому, Свияжского Богородицкого Успенского монастыря священноархимандриту
 • Тропарь святителю Герману, архиепископу Казанскому, глас 4
 • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Умиление» Псково-Печерской из акафиста
 • Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Умиление» Псково-Печерской, глас 4
 • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Древо государства Российского» из молитвослова
 • Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою Владимирская-Красногорская (Черногорская) «Умиление» из книги молебных пений
 • Тропарь Божией Матери ради иконы Ее «Владимирская-Красногорская», глас 2
 • 24 июня/7 июля
 • 25 июня/8 июля
  • Молитвы благоверному князю Петру, в иночестве Давиду, и княгине Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромским чудотворцам
  • Тропарь благоверному князю Петру, в иночестве Давиду, и княгине Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромским чудотворцам, глас 8
 • 26 июня/9 июля
 • 27 июня/10 июля
 • Молитвы преподобному Амвросию Оптинскому
 • Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5
 • Тропарь Господу Богу ради праздника победы, дарованной русским войскам над шведами под Полтавою, глас 8
 • 28 июня /11 июля
 • notes
 • отсутствует

  отсутствует

  слыхом не слыхать, нет как нет, не имеется, нет, слыхом не слыхано, таки да нет, бог миловал, слыхом не слыхивать, нетути, и помину нет, и в заводе нет, и звания нет, и не пахнет, не водится, и следа нет, ни слуху ни духу, нету, и в помине нет

  Словарь русских синонимов.

  отсутствует

  гл. несов.

  • нет

  Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 — Информатик.2012.

  Источник: отсутствует

  См. также в других словарях:

  • Пояс Пресвятой Богородицы — Положение пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратии (XVII век, Русский музей) …   Википедия

  • Пасхальная (Светлая) седмица — С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней, то есть всю неделю и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица . Каждый день недели тоже называется светлым Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • Явления Христа ученикам — «Утром после Воскресения», худ. Э.Берн Джонс Явление Христа ученикам описанные в Евангелиях случаи явления воскресшего Иисуса Христа его ученикам до его …   Википедия

  • Явление Христа ученикам — «Утром после Воскресения», худ. Э.Берн Джонс Явление Христа ученикам описанные в Евангелиях случаи явления воскресшего Иисуса Христа его ученикам до его Вознесения. Большинство явлений описаны в Евангелии от Иоанна. Явления у евангелистов… …   Википедия

  • Успение Богородицы — Икона Феофана Грека Тип христианский, в …   Википедия

  • ИОАНН БОГОСЛОВ — [Иоанн Зеведеев; греч. ᾿Ιωάννης ὁ Θεολόγος], один из ближайших учеников Иисуса Христа, св. апостол от Двенадцати (см. Апостолы), с именем к рого церковное Предание связывает создание ряда канонических текстов НЗ, в т. ч. Евангелия от Иоанна,… …   Православная энциклопедия

  • Андрей Первозванный — У этого термина существуют и другие значения, см. Андрей Первозванный (значения). Запрос «святой Андрей» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Запрос «святой Андрей» перенаправляется сюда. В Википедии есть статьи о кораблях «Святой… …   Википедия

  Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.

  Источник: https://dic.academic.ru/book.nsf/63454098/text/idm1592/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B+%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.