Под твое благоутробие прибегаем богородице дево

� ���������� ������������ �����������

Под твое благоутробие прибегаем богородице дево

  ����� ��������� � ��������� ��������� ���������� ����� �������� ������� ������� III ���� (� 168) [1] � ������ ���������� ����������� UPO THN SHN EUSPLAGCNIAN… FEUGOMEN QEOTOKE PARQENE. TAS IKESIAS HMWN MH PARIDE EN PERISTASIN ALLA EK KUNDINWN LUTRWSAI HMAS MONH AGNH MONH EULOGHMENH. ��� ��������� ������������ (��� ���� ������� ���������, ��������� ��������1) �����������, ��� ��� – �������, ������� ������ � ����� ������������� ������� ���� ������� � ��������, ������ � ������� ��������� – “���������� ����, �������”, “���������� ������� ���� ��� ������…”, “������ �� �� ������ ��������”, � ����� “��� ���� ������������ ���������, ����������”. ��� ������ ������� ����� ������: ��� ���� ������� (����. ������������) ���������, ���������� ����. ������� ���� �� ������ �� ����������. �� �� ��� ������ ���, ����� ������, ����� ��������������. ��� �������� ������, ��������� ��������� �� ��������� � ����������� ��������� ������� ����� �������, � ��������� ����������� ����� PARQENE. �������� �� �������, � ���������, ������������ ���� �������, � ��� ����� ��� ��������� ����������. � ������ �� ��� ���������� ��������� ����������� ������, ������ �� ���������������� ������ – III ���, ����� ��� ���������� �� ���, ������, ��� ����� QeotooV ����� �� ����� ���� ������ ������ �������� IV ���� � ������� ��� ���������� � ��������� �������� ����������������, ergo – ������� ��������� � IV ����. ��-������, ��������� ���� � �����������. ���� ������� – ������ ����� ��������� � III ����, �� ��� ���������, ��-������, ����� ����, � ������ – A, S, U, ��-������, ���������� ���������� – �� QKE, � ������ ��������� QEOTOKE. ��-������, � ����� QeotooV – ����������. ������������� �� ��� �� ������ IV ����? ����� QeotooV �� ����� ���� ����������� � III ���� � ��������� �������� �������� (+235) � ��������� “� ������������� ������” (TU 38-1911 �.) 'Entauqa' Iwshf thn Marian mnhsteuvetai kai martuV alhqinoV thV Qeotokou ginetai. I (p. 13, 7) [2] . ����� ���������, ��� ����� ����� ��� � ��������� � � ���������� ������, ������������� ����� ����������� ������������. ������� ������, ��� ���������� ������ ������� �� ���������, � � ��������� ��� ����� ����� ���� ��������� � ���� ����������� ��������. ����� ������� ��������������, ��� QeotooV ����������� � ������� – � ���������� �� ������������ 22.23 (12.813 �) outw kai epi tou kai mavrtuV alhqinou thV Qeotoou givnetai. � ���������� �� 21 ���� 21 ������ ������ ������� proV thn agian Qeotokon o Sumewn fhsi (p. 477). ����� ����������� � ���, ��� ��� ���������� ����������� �������, �� ��� – ������������� ������� � ��������� ������� “������, � ������ ���� ���������� �������� � ��������, ������ ��������, ������� ��������������� � ���, ������ ���������� ��� ����������, thn epistolhn ermeneuvwn pwV QeotooV legetai, platewV exhtase… (P.G. t. 67, 812 B). ����� QeotooV ����������� �� ���������� ���������������� ����������� III �. ������, �� ���������� ���������������� �����, �������� ���������������� AristoV … kata sarka tecqeiV ek thV agiaV endoxou despoivnhV hmwn Qeotoou… (P.G. t. 18, 517B). ��� ����������� ����� � ����������, �������� ����������������, ������� ������������, �������� ���������������� � �.�. � ����� �������, � ����� IV ����, ������ �������� �������� �������, ��� “�� ���������� ���� ����� ����������� ���� ��������”, �� �������� �� ������� ��������. �������������, ���������� ��������, ��� ��� ���������� ��������� � ���������� ���� ������ ������, ��� ����� QeotooV �������. ����������� ������ ��������� ���� ���������� ������������ ����������� ����, ��� ��� ���� ������� � III ����: ����� perivstasiV ������������ � �������� ���������������� (P.G. t. 9 692C), � ������� (������ ������ – P.G. t. 11, 956C) � � ����������� �� ������ (P.G. t. 14, 956C), ����� ikesia ������������ � ���������� III ���� (888.11. Scaptopara [3] ) � ������������ ���������� ����� agnoV ����������� � ����� I ���� – 2 �������� �������� �������� (8,6). ���������� ���������, �� ������ ������� ���� ������� ��� ����������: ��� ������ � ��������� ������ �� ���������� �������. ����� “��� ���� ������� ��������� ���������� ����” ������� �� ������ 9 142 ������ “���� �� �� ���� ����, �������, ��� � ���� �������� – Kurie, oti proV se katefugon” (��. 142). ����� “������� ���� �� ������ � �������” – ���������� ������������� �� ��. 54 “����� ���� ������� ���, � �� ������ ������� �����”. “�� �� ��� ������ ���” ����� ����� ���������� ����� “��� �� ������ ������ ������� �� ���” (��. 53.9) – (������ � ������ ����������� ����� QliyiV – oti ek pashV qliyewV errusw me. ������� – “����� ������, ����� ��������������” – ������������ ���� ��������� �������� – “�������������� �� � �����” (��. 1, 28). �� �����, ��� � ���� ���������� ���������� ������� ������������� ����� � ����������� �������, ������������ �������, ��������� ������, ��� ������� ����� ����������. �� �����, ��� ����������� � ������� �������� – ���� ������, ��� ������� ������ ����������, ��� �� ������ ���� ��������, �� ��, ������� ����� ����������� ��������� �� ���. ���� ������� ���� ������� ��������������� � ������������ ����: ���������� ����� �������� ������, ��������� ������ �����, ������� �������� �� IV-V �����, � ��������� ������ – ������ ������� ��������� ���� – Sub tuum praesidium fugimus Virgo Maria, ����������, ��������, ��������� (� ����������, ��� ���� ��� �������� �����), �, �������, ��� ���������� – ������� ����������� ����� ����� � ���� ������ – ����� �������, ������������� “��� ���� �������”, ����������� – “��� ���� ������������”, ������������� – “� �������”, ���������������� – “�� ����������”, ������������� “����� ������ � ��������������”, ���������������� “����� ������, ����� ��������������”. ������, ���������� ����� III ���� ������������ ������ ���������������� ��������. ������� ��������, ��� ���������� “��� ���� ������� ��������� ���������� ����” ������ � �������� ��������, ������� ������ ����� “���� ��������� � ����������, � ������ – “���������� ����, �������”, “���������� �������, ���� ��� ������, ������ �� ��, ������ ��������”.������� ����� ��������� ������� �� “���� ���������”. ��������� �������� 863 �� “���� ���������” ��� ������ ��������� � “���� ���”. ��������� �������� N 19 ���� ����� “���� ���������” ������ ������� �������. ������, ��������� �������� [4] ���� ���� ��������� ����������, �� �����-����� ���������� ����� ��������: “����������, ����, �������” (��. ����. �������, ���� �������� ���������”, “���������� �������”, “������ �� �� ������ �������� (��. ���� ���� ��������, ������ ������”) ��� ���� ��������� ������������, ���������� (� ����������, ��� ����� ��� �������� �����). ���������� �������� ����� ���� ��� �������, ������ ��������� �������� ���� ������ ���������� ����, � ���������� �������. �������� ���������� 57 (XIII ����) ���� ��������� �������: ���������� ����, ���������� �������, �����, ����������� ������� – “���������� � ������� ����������� ���� � ��������� ���� ����������, “�������������� ����, ����� ����������, ��������� ���� � ���� ���� �������”, “�����������i� ������, ����� ����������” ��������� �������� N 13 (XIII ����) ��� � �������� �.�.�. ��������������� �������� ���� ����� �������� � ����� ����������� � ������������� ������������, ������� �� ����� � ��������� ���������, ������ ������ “������ �� �� ������ ��������” �����: “���� � ��� ������ �������”. � �����, ������� ��������, ��� ������ “��������� ����������” – “����������, ����, �������” � “���������� �������” �������� �����-����� ���������� ���������. ��� �������� ��������� [5] , ��� ���������������� ���������� ������������ � �������� ����������� �� �������, � �������� ��������� � ����� V – ������ VI ����. ������ ���������� �������� ����� ������������� � ���������� �� �������������� Commemoratio, ����� �� ��������� �������� ������ “� ���������, ��������� ����������������� ������� ��������� ����� ���������� � ���������� �����, � ����� – � ������ ������ �������� � ���������� ���������, � ������ ���������, � � ���� ������, �� �� ��������� ������ ��� �������” [6] . ����������, � ������� �� ��������, �� ������� �������� ������ ������ �� �������� ������ ������, ������ ���� ������ ������������ � � ������������� ��������, � �� ������� � ������ ���������� ������ �����������. ������ ������������� ���������� ����� ������������� ������ ���� � ���������� (���� ����� – ���������� ��������� ������, ��� � ���� ���������� ���������, ���� � ����������� ������, ������� ����������� �����������).

  2. “����������, ����, �������”

  ������ �� ���� ����������, ���������� �� ������������ �� ���������� “����������, ����, �������”. ����, ��� ��� – ��������� ��������� �� ����, ��. 1, ���� 28. ������������� ��������� ����� ���������� ������������� [7] ���������� �� ��������� � �������� �������� ������: “������, �������, ������������� ����, ���������: �������, �����������, ������� � �����, ������������ �� � ����� � ����������� ���� ����� ������ (���������� ������ – � ����). � ���������� ������ XI ���� – ������������ “��� ����� ������ ��� ��� �����”. ��������, ������, ������ ���� – ���������� ����������� � ��������, ��� �� �����, ������������� ������ �������: �������� ������� �� ������� � ���� ����� “��� ����� ������ ��� ��� �����”. ���� – ��������� ������������. ��������� ���������� – Ave Maria. Ave Maria Gratia plena Sancta Maria benedicta Mulieribus Et benedictus fructus tuus Iesus Christus Sancta �aria mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostrae. ������ ����� ���� ��������� (Sancta Maria). ��� ���������� �������� ���� � ��������� �������� VIII ���� (�� ����. 19, ���� 167 ��.) ��������� ������� ������� “���������� ����” “��� ����, ����������� ���������, ������� ��� � �����, ���������� ������������� �� � �����, � ����������� ���� ����� ������, ������� ��� �����” (shlm lky mlyit tybwt' mrn ' mky mshbht' mbrkt' nty bnsh' w mbrk hw pr' dbrksky mrn Yshw' mshbht'). �� ������������ �� �� �������, �� �� ������ ����. ��������������, �������������� ��������� ������� ��� ������� �������������� ���: “�������, ����������� �����, ������� � �����, ������������ �� � ����� � ����������� ���� ����� ������, ������� ��� ����� �������”. ������� ���� ���������: “��� ����� ������ ��� ��� �����”. ������������ ��������� ������� �� ������ ����, ����� ��������� �������������, ��� ��� ������� ������������� ������� ��������� ������������ ��� “�������� ������ ��������”, ��� ���� ��������. ����������, ��� ������� “���������� ����” �������� ������������� �� ������ �������������, ����� ���������� � V � ���� � IV ���� � ���� ��� ������������������ �� ���� ������������ ���� � ������ �����������, ��� ��������� �� ���������.

  ����������:

Источник: //www.pstbi.ccas.ru/institut/book/1997/vac.htm

Псалтирь Божией Матери

Под твое благоутробие прибегаем богородице дево

См. также Псалтирь Божией Матери Псалтирь Пресвятой Богородице в аудиоформате.

Христианские песнопения Пресвятой Царице Небесной, Приснодеве Марии, Богородице. Составлены по подобию Псалмов

Об этой книге 

Поклонение Пресвятей Богородице 

Молитва 

Кафисма 1 Псалом 1 Псалом 2 Псалом 3 Псалом 4 Псалом 5 Псалом 6 Псалом 7 Псалом 8  Кафисма 2 Псалом 9 Псалом 10 Псалом 11 Псалом 12 Псалом 13 Псалом 14 Псалом 15 Псалом 16  Кафисма 3 Псалом 17 Псалом 18 Псалом 19 Псалом 20 Псалом 21 Псалом 22 Псалом 23  Кафисма 4 Псалом 24 Псалом 25 Псалом 26 Псалом 27 Псалом 28 Псалом 29 Псалом 30 Псалом 31  Кафисма 5 Псалом 32 Псалом 33 Псалом 34 Псалом 35 Псалом 36  Кафисма 6 Псалом 37 Псалом 38 Псалом 39 Псалом 40 Псалом 41 Псалом 42 Псалом 43 Псалом 44 Псалом 45  Кафисма 7 Псалом 46 Псалом 47 Псалом 48 Псалом 49 Псалом 50 Псадом 51 Псалом 52 Псалом 53 Псалом 54  Кафисма 8 Псалом 55 Псалом 56 Псалом 57 Псалом 58 Псалом 59 Псалом 60 Псалом 61 Псалом 62 Псалом 63  Кафисма 9 Псалом 64 Псалом 65 Псалом 66 Псалом 67 Псалом 68 Псалом 69 Кафисма 10 Псалом 70 Псалом 71 Псалом 72 Псалом 73 Псалом 74 Псалом 75 Псалом 76

Кафисма 11 Псалом 77 Псалом 78 Псалом 79 Псалом 80 Псалом 81 Псалом 82 Псалом 83 Псалом 84  Кафисма 12 Псалом 85 Псалом 86 Псалом 87 Псалом 88 Псалом 89 Псалом 90  Кафисма 13 Псалом 91 Псалом 92 Псалом 93 Псалом 94 Псалом 95 Псалом 96 Псалом 97 Псалом 98 Псалом 99 Псалом 100  Кафисма 14 Псалом 101 Псалом 102 Псалом 103 Псалом 104  Кафисма 15 Псалом 105 Псалом 106 Псалом 107 Псалом 108  Кафисма 16 Псалом 109 Псалом 110 Псалом 111 Псалом 112 Псалом 113 Псалом 114 Псалом 115 Псалом 116 Псалом 117  Кафисма 17 Псалом 118 Псалом тойже Псалом тойже  Кафисма 18 Псалом 119 Псалом 120 Псалом 121 Псалом 122 Псалом 123 Псалом 124 Псалом 125 Псалом 126 Псалом 127 Псалом 128 Псалом 129 Псалом 130 Псалом 131 Псалом 132 Псалом 133  Кафисма 19 Псалом 134 Псалом 135 Псалом 136 Псалом 137 Псалом 138 Псалом 139 Псалом 140 Псалом 141 Псалом 142  Кафисма 20 Псалом 143 Псалом 144 Псалом 145 Псалом 146 Псалом 147 Псалом 148 Псалом 149 Псалом 150 Молитвы

1 2 3 4 5

 
 

Во славу Святыя, Единосущныя и Неразделимыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, в честь же и похвалу небесныя Царицы, Пречистыя Девы Богородицы

Под Твое благоутробие прибегаем, Богородице Дево, молитв наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, едина чистая и благословенная

Госпоже, устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою

Госпоже моя, в помощь мою вонми. Слава Тебе, сирот Мати, сотвори нам милостива Вседержителя Бога

О, Пресвятая Владычице, Пречистая Дево Богородице, Господа Бога моего Иисуса Христа Мати! Припадаю и молютися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, еже приемши, о.

Мати Царя небесе и земли, принеси к Царю царствующих, всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим испроси, житию моему подаждь исправление и на кончине от воздушных врагов немятежное прешествие, царствия божественный вход отверсти исходатайствуй ми и тамо райския пищи наслаждения, горняго онаго града, вышняго прекраснаго Иерусалима, веселия и неизреченных того красот, светлости же трисияннаго Троичнаго света и сладкаго гласа ангельских пений наслаждатися: еяже славы и радости наследника мя и святым всем сопричастника сотвори, вся бо можеши, яко Мати Царя Всемогущаго; и ныне убо, изряднее же в час сей, услыши мя, Всемилостивая Владычице, предстояща Ти, вонми, Госпоже Царице, молебное пение приносящу Ти.

Об этой книге

Из Православной энциклопедии:

«…Димитрий также был автором значительного числа молитв, небольших богословских трактатов, назидательных сочинений, стихотворных текстов. В поэтических жанрах он отдавал предпочтение кантам, или псальмам. ….»

Произведение под названием «Псалтирь Божией Матери» при жизни святителя не издавалось. Сборник в виде «Псалтири Божией Матери» составлен не им самим, однако, псалмы, наиболее вероятно, принадлежат свт. Димитрию. Под автором святителя Димитрия издавались следующие книги, где могут содержаться эти псалмы:

Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич; 1651–1709).

Псалмы, или Духовные канты, сочинения святителя Димитрия, митрополита Ростовского, изданные протоиереем церкви святителя Стефана епископа Пермского, что при первой Московской гимназии, Аристархом Израилевым : С присовокуплением псалма, соч. в честь святителя Димитрия, при открытии мощей его. – Москва : тип. Л. и А. Снегиревых, 1889. – 25 с.; 24.

Димитрий Ростовский (Туптало, Даниил Саввич; 1651–1709).

Поклонение пречистым пяти язвам христовым и пресвятой Богородице : [Творение святителя Димитрия]. – 3-е изд. Свято-Троицкой Сергиевой лавры. – Москва : тип. И. Ефимова, 1884. – 40 с.; 16

Димитрий (Туптало Даниил Савич; митрополит Ростовский и Ярославский; 1651–1709.). Сборник молитв к Богу, Богородице и ангелу-хранителю сочинения Димитрия Ростовского [рукопись]. – [Б.м.], XIX в

Христианския песнопения пресвятей Царице небесней Приснодеве Марии Богородице : составлены по подобию Псалмов. – Москва : Изд. Афонскаго Русскаго Пантелеимонова монастыря, 1881 (Тип. И. Ефимова). – 219 с., [1] л. ил.; 17 см. См. обложку книги.

Поклонение Пресвятей Богородице

Придите, поклонимся Царице нашей Богородице.

Приидите, поклонимся Деве Марии, Царице нашей Богородице

Приидите, поклонимся и припадем к самой Госпоже Деве Марии, Царице нашей Богородице

Покланяемся Тебе, Пресвятая Богородице, Твоим рождеством явльшая нам свет истинный, Царице небу и земли, надежде ненадежных, помощнице немощным, ходатаице всем грешным; Ты нас покрый и заступи от всех бед и нужд, душевных и телесных, и буди нам, молимся, заступница святыми Твоими молитвами

Покланяемся Твоему благословенному зачатию и рождению от святых Ти родителей, от Иоакима и Анны; молим Тя, Госпоже наша, даждь нам житие безгрешно зачати и родити плоды покаяния

Покланяемся Твоему введению в церковь Господню, трилетствовавшая Отроковице, и молим Тя, свете наш, церковь нас соделай Святому Духу молитвами Твоими

Покланяемся благовещению Твоему, Пречистая Богородице Дево, егда действием Святаго Духа со гласом Архангельским зачала еси Слово Отчее, и молим Тя, свете наш, нам, отчаянным, благовести спасение

Покланяемся рождению Твоему, егда воплотила и родила еси Христа, Спаса миру, и явилася еси Матерь Богу, от всея твари славима и превозносима, и молим Тя, свете наш, являй себе Матерь милосерду ныне и во век будущий

Покланяемся очищению Твоему, нескверная, неблазная, нетленная, Пречистая, и молим Тя, свете наш, очисти нас от всякия скверны плоти и духа молитвами Твоими

Покланяемся и почитаем болезни Твоя, яже претерпела еси во время вольныя страсти Сына Твоего, егда сбыстся Симеоново проречение: Тебе же самой душу оружие пройдет, и молим Тя, свете наш, болезни душевныя и телесныя избави нас

Покланяемся Тебе, Госпоже, воспоминающе радость Твою, юже имела еси во время воскресения Сына Твоего, и молим Тя, свете наш, радости духовныя не лиши нас

Покланяемся честному и славному успению Твоему, и молим Тя, свете наш, успи страсти наша плотския помощию Твоею

О, Пресвятая Владычице Богородице! приими сие малое моление и принеси е Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет и просветит Тебе ради души наша

На Твой пресвятый образ взирая, яко истинную самую Тя зрим сущую Богородицу, верою сердечною и любовию от души припадаем и покланяемся с предвечным и на руку Твоею держимым младенцем, Господом нашим Иисусом Христом

О, Пресвятая Госпоже наша Царице небесная, преславная Владычице, Дево Богородице, печальных всех праведное утешение и всем уповающим на Тя живот и воскресение! Приклони, о, Госпоже, пречистыя Своя ушеса к молитве нашей, приносимой Тебе от нас, непотребных и недостойных рабов Твоих

О, Мати наша милосердая! яви на нас милость Свою, в печали сущих и во гресех всегда пребывающих, и не презри нас, многогрешных рабов Твоих

О, Мати наша прекрасная! всех благих Ты еси вина, смертных человек оживление и погибших избавление, приими недостойное наше сие моление, падших и многогрешных рабов Твоих, в час сей горькаго, и плачевнаго, и болезненнаго нашего прошения, яко дерзаем ныне глаголати к Тебе, Пресвятей Госпоже Царице Богородице, сие моление и радостное со Ангелом приглашение сицево: Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, яко зачала еси плотию Сына Божия. Радуйся, яко Его во чреве Твоем носила еси. Радуйся, яко Его родила еси. Радуйся, яко сосцы питала еси. Радуйся, яко Ему волсви покланялися. Радуйся, яко Христа в церкви по триех днех обрела еси. Радуйся, яко Христос воскресе из мертвых и взыде на небеса. Радуйся, яко Ты сама на небо взята еси. Радуйся, яко Ты девством Ангелов и славою Святых превосходиши. Радуйся, яко Ты на земли мир твориши. Радуйся, яко Тебе жители небеснии вси послушны суть. Радуйся, яко Ты еже хощеши, у Сына Твоего, Христа Бога нашего, испросити можеши. Радуйся, яко сподобилася еси быти близь Пресвятыя Троицы. Радуйся, яко Ты Мати людей озлобленных, иже к Тебе прибегают. Радуйся, яко Твоя радость во век не скончается. Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою

О, Пресвятая Госпоже Владычице, Дево Богородице! приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от наглыя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние

Молитва

Достойно славимая и праведно от всех горних чинов ублажаемая, яко без сравнения их превосходящая, Бога и Творца всяческих рождшая, паче всех возвеличенная, Ейже, яко Царице, предстоят лици Ангельстии, Гавриилову песнь возглашающе: радуйся, Благодатная! Наши же грешныя и бренныя уста кую достойную похвалу принести возмогут величию Твоему, точию да зовем Ти: о, пречудная Владычице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да призрит на ны, люди безответныя, да сохранит нас невредимых от всех навет вражиих и злых клевет, много бо может Твоя матерняя молитва, по реченному: проси Мати Моя, не отвращуся, но вся прошения Твоя исполню. Радостию о сем исполняемии, взываем Ти: спаси, Владычице, погибающия рабы Твоя, просвети омраченныя суемудрствованиями века сего и приведи ны к Сладчайшему Іисусу, да, вечно радующеся, взываем: слава Отцу, слава Сыну, слава и Святому Духу, слава и Тебе. Преславней и Пренепорочней Деве Богоматери, ублажаемой и благословляемой в безконечные веки веков. Аминь.

Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога-Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Источник: //azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/psaltir-bozhiej-materi

Молитва пресвятой богородице под милость твою прибегаем

Под твое благоутробие прибегаем богородице дево

Данная статья содержит: молитва пресвятой богородице под милость твою прибегаем – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Если много может молитва праведного, то тем более сильна молитва Пресвятой Богородицы.

Она еще во время Своей земной жизни обрела благодать у Господа и обращалась к Нему с ходатайством за тех, кто просил Ее помощи и заступления.

Особенной же благодати и близости к Престолу Божию Пресвятая Богородица удостоилась после Своего Успения. Она преселилась на Небо не только для того, чтобы пребывать в сиянии и величии Божественной Славы Своего Сына, но и для того, чтобы Своими молитвами ходатайствовать о нас пред Ним. “Радуйтесь! Я с вами во все дни”, – сказала Она, явившись святым апостолам.

Пресвятая Дева, живя на земле, сама испытала те же лишения, нужду, беды и напасти, которые испытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий и смерти Своего Сына. Она знает наши немощи, нужды и скорби.

Каждый наш грех причиняет Ей страдание, и в то же время каждая наша беда находит у Нее сочувствие.

Какая мать не заботится о своих детях и не болеет сердцем от их несчастий? Какая мать оставляет их без своей помощи и внимания? Матерь Божия всегда готова подать нам благовременную помощь.

Матерь Божия подобно солнцу светит и согревает нас лучами Своей любви и оживотворяет наши души данною Ей от Бога благодатью. Духом Своим Она всегда пребывает на земле. Когда блаженный Андрей юродивый подобно апостолу Павлу был восхищен духом в Небесные обители и узрел там Господа, он стал скорбеть, не видя Пречистой Богородицы. Но Ангел сказал ему, что Она удалилась в мир помогать людям.

Все мы обременены скорбями, жизненными невзгодами, болезнями и напастями, ибо все согрешаем. Слово Божие говорит, что нет человека, который бы пожил на земле и не согрешил. Но Бог есть высшая Любовь, и по любви к Своей Матери и к нам Он принимает Ее молитвы.

Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, грешных, пред Милостивым и Человеколюбивым Богом и в силу Ее молитв. Будем прибегать к Ней как к тихому и доброму пристанищу и усердно призывать Ее всесвятое и всепетое имя.

И Она не оставит нас нечаянной радостью спасения.

Эту молитву в идеале лучше произносить перед иконой “Семистрельная”(Умягчение злых сердец), но подойдет и любой другой образ Пресвятой Богородицы

«Умягчи наша злая сердца, Богородице,

и напасти ненавидящих нас угаси

и всякую тесноту души нашея разреши.

На Твой бо святый образ взирающее,

Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся

и раны Твоя лобызаем,

стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся.

Не даждь нам, Мати Благосердная,

в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути.

Ты бое си воистину злых сердец умягчение».

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице!

Воздвигни нас, раб Божиих (имена) из глубины греховныя

и избави нас от смерти внезапныя и от всякого зла.

Подаждь, Госпоже, нам мир и здравие

и просвети нам ум и очи сердечныя, еже ко спасению,

и сподоби ны, грешныя рабы Твоя,

Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего:

яко держава Его благословенна со Отцем и Пресвятым Его Духом. »

«Под твою милость прибегаем, Богородице Дево:

молений наших не призри в скорбех, но от бед избави нас,

Единая Чистая и Благословенная.

«О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли,

по чистоте Своей и по множеству страданий,

Тобою на земли перенесенных,

приими многоболезненныя воздыхания наша

и сохрани нас под кровом Твоея милости.

Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы,

но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному,

помози и спаси ны молитвами Своими,

да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго,

идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

«О Пресвятая и Преблагословенная Владычице Богородице,

прими сердечные молитвы сии,

с великой надеждой и верой на Твое безмерное милосердие возносимые,

помилуй, заступи, сохрани и защити мя, рабу (раба) Божью (его)

от всякого зла и подаждь ми Твоей помощи (указать просьбу).

Заступнице усердная, избави мя по молитвам сим,

к Тебе от всего сердца и души возносимым,

от всякого вреда колдовского, соблазнов мира,

от вожделений греховных, от козней диавольских

и от нападения врагов видимых и невидимых..

И покрый Честным Своим Молитвенным Покровом от всякого зла. Аминь»

спаси и помилуй нас, грешных рабов Твоих (имя),

от напрасные клеветы и от всякие беды, напасти и внезапные смерти,

помилуй в дневных часах, утренних и вечерних,

и во все время сохрани нас – стоящих, сидящих,

на всяком пути ходящих, в ночных часах спящих,

снабди, заступи и покрый, защити.

Владычице Богородице, от всех врагов видимых и невидимых,

от всякого злого обстояния,

во всяком месте и во всякое время будь нам Мати Преблагая необоримая стена,

и крепкое заступление всегда,

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Есть краткая молитва к Пресвятой Богородице, которую нам следует произносить возможно чаще.

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего,

яко Спаса родила еси душ наших»

Эти слова взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия (Лк. 1, 28).

Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех,

Но от бед избави нас,

Единочистая и благословенная.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево.. . ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВРЕМЯ МОЛЕБНА ПОСЛЕ КРЕСТНОГО .

 • Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед . Акафист Пресвятой Богородице в честь .

 • Акафист Пресвятой Богородице, пред иконой ея Всецарица. Православный . С надеждой уповаю на твою милость и на чудо исцеления! Read more .

  Молитвы о защите к Пресвятой Богородице

  Если много может молитва праведного, то тем более сильна молитва Пресвятой Богородицы.

  Она еще во время Своей земной жизни обрела благодать у Господа и обращалась к Нему с ходатайством за тех, кто просил Ее помощи и заступления.

  Особенной же благодати и близости к Престолу Божию Пресвятая Богородица удостоилась после Своего Успения. Она преселилась на Небо не только для того, чтобы пребывать в сиянии и величии Божественной Славы Своего Сына, но и для того, чтобы Своими молитвами ходатайствовать о нас пред Ним. “Радуйтесь! Я с вами во все дни”, – сказала Она, явившись святым апостолам.

  Пресвятая Дева, живя на земле, сама испытала те же лишения, нужду, беды и напасти, которые испытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий и смерти Своего Сына. Она знает наши немощи, нужды и скорби.

  Каждый наш грех причиняет Ей страдание, и в то же время каждая наша беда находит у Нее сочувствие.

  Какая мать не заботится о своих детях и не болеет сердцем от их несчастий? Какая мать оставляет их без своей помощи и внимания? Матерь Божия всегда готова подать нам благовременную помощь.

  Матерь Божия подобно солнцу светит и согревает нас лучами Своей любви и оживотворяет наши души данною Ей от Бога благодатью. Духом Своим Она всегда пребывает на земле. Когда блаженный Андрей юродивый подобно апостолу Павлу был восхищен духом в Небесные обители и узрел там Господа, он стал скорбеть, не видя Пречистой Богородицы. Но Ангел сказал ему, что Она удалилась в мир помогать людям.

  Все мы обременены скорбями, жизненными невзгодами, болезнями и напастями, ибо все согрешаем. Слово Божие говорит, что нет человека, который бы пожил на земле и не согрешил. Но Бог есть высшая Любовь, и по любви к Своей Матери и к нам Он принимает Ее молитвы.

  Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, грешных, пред Милостивым и Человеколюбивым Богом и в силу Ее молитв. Будем прибегать к Ней как к тихому и доброму пристанищу и усердно призывать Ее всесвятое и всепетое имя.

  И Она не оставит нас нечаянной радостью спасения.

  Молитвы о заступничестве Богородицы

  Эту молитву в идеале лучше произносить перед иконой “Семистрельная”(Умягчение злых сердец), но подойдет и любой другой образ Пресвятой Богородицы

  «Умягчи наша злая сердца, Богородице,

  и напасти ненавидящих нас угаси

  и всякую тесноту души нашея разреши.

  На Твой бо святый образ взирающее,

  Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся

  и раны Твоя лобызаем,

  стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся.

  Не даждь нам, Мати Благосердная,

  в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути.

  Ты бое си воистину злых сердец умягчение».

  Молитвы ко Пресвятой Богородице

  «Под твою милость прибегаем, Богородице Дево:

  молений наших не призри в скорбех, но от бед избави нас,

  Единая Чистая и Благословенная.

  «О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли,

  по чистоте Своей и по множеству страданий,

  Тобою на земли перенесенных,

  приими многоболезненныя воздыхания наша

  и сохрани нас под кровом Твоея милости.

  Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы,

  но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному,

  помози и спаси ны молитвами Своими,

  да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго,

  идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

  «О Пресвятая и Преблагословенная Владычице Богородице,

  прими сердечные молитвы сии,

  с великой надеждой и верой на Твое безмерное милосердие возносимые,

  помилуй, заступи, сохрани и защити мя, рабу (раба) Божью (его)

  от всякого зла и подаждь ми Твоей помощи (указать просьбу).

  Заступнице усердная, избави мя по молитвам сим,

  к Тебе от всего сердца и души возносимым,

  от всякого вреда колдовского, соблазнов мира,

  от вожделений греховных, от козней диавольских

  и от нападения врагов видимых и невидимых..

  И покрый Честным Своим Молитвенным Покровом от всякого зла. Аминь»

  спаси и помилуй нас, грешных рабов Твоих (имя),

  от напрасные клеветы и от всякие беды, напасти и внезапные смерти,

  помилуй в дневных часах, утренних и вечерних,

  и во все время сохрани нас – стоящих, сидящих,

  на всяком пути ходящих, в ночных часах спящих,

  снабди, заступи и покрый, защити.

  Владычице Богородице, от всех врагов видимых и невидимых,

  от всякого злого обстояния,

  во всяком месте и во всякое время будь нам Мати Преблагая необоримая стена,

  и крепкое заступление всегда,

  и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

  Есть краткая молитва к Пресвятой Богородице, которую нам следует произносить возможно чаще.

  «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;

  благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего,

  яко Спаса родила еси душ наших»

  Эти слова взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия (Лк. 1, 28).

  Общение с Ангелом-Хранителем

 • Источник: //xn----9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-presvyatoj-bogoroditse-pod-milost-tvoyu-pribegaem/

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.