Полуночница это богослужение

Содержание

Полуношница вседневная

Полуночница это богослужение

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.).

И читаем исповедание православныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропари, глас 8:

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / блюди́ у́бо душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: День он стра́шный помышля́ющи, душе́ моя́, / побди́, вжига́ющи свещу́ свою́, еле́ем просвеща́ющи: / не ве́си бо когда́ прии́дет к тебе́ глас глаго́лющий: се Жени́х. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, да не воздре́млеши, / и пребу́деши вне толку́щи, я́ко пять дев, / но бо́дренно пожди́, да усря́щеши Христа́ еле́ем масти́тым, / и даст ти чертог Боже́ственный сла́вы Своея́.

И ны́не: Тебе́ необори́мую сте́ну, спасе́ния утвержде́ние, Богоро́дице Де́во, мо́лим: / сопроти́вных сове́ты разори́, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость преложи́, / град Твой огради́, о ми́ре мiра моли́, / я́ко Ты еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Таже, Го́споди поми́луй, (40).

И молитву сию:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ.

Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Если Великий пост (Святая Четыредесятница) читаем молитву Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

Таже молитву сию:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Если же нет поста не глаголи молитву: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: а сразу глаголи: Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю:

И молитвы сия:

[Подобает ведати, я́ко молитвы сия глаголются от 22-го септемвриа месяца, до Недели Ваий.]

Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти.

Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́.

Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И поклоны три, и псалмы:

Псалом 120:

Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ твоея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля.

Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь.

Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

Псалом 133:

Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва, и ны́не:

И тропари сия, глас 2:

Помяни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, кондак, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися благоволи́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся страна́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитва сия:

Помяни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся, и прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и всели́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбеже́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Источник: //xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/chasoslov/polunoshnica.html

Богослужения и требы

Полуночница это богослужение

Богослужение — это служение, или служба Богу, которая совершается по определённому чину (порядку), во главе со священнослужителем. Богослужение — это внешняя деятельность, в которой раскрываются и осуществляются отношения Бога к человеку и человека к Богу.

Богослужения бывают общественные, когда все верующие молятся вместе, и частные богослужения (требы), которые совершаются по требованию.

Суточный круг богослужений

Существует несколько видов богослужений, которые совершаются в течение дня. Раньше они совершались отдельно, каждое в определённое время в течение суток. Позднее для удобства верующих они были соединены в три богослужения: вечернее, утреннее и дневное.

  • Вечернее богослужение состояло из девятого часа, вечерни и повечерия.
  • Утреннее богослужение состояло из полунощницы, утрени и первого часа.
  • Дневное богослужение состояло из третьего и шестого часов и Литургии.

Современная богослужебная практика

В современной богослужебной практике в приходских храмах повечерие совершается только во время Великого Поста, полунощница совершается только один раз в год накануне Пасхи, девятый час опускается.

Вечером служат последовательно вечерню, утреню и первый час. Накануне больших праздников и воскресных дней совершается Всеночное бдение (всенощная). Это вечернее богослужение, в которой соединены вечерня, утреня и первый час.

Утром служатся третий час, шестой час и Божественная Литургия.

Смысл богослужений

Литургия — самое главное богослужение в жизни христианина. Во время Литургии вспоминается земная жизнь Спасителя и совершается главное таинство Церкви – Таинство Причащения или Евхаристия.

Вечерня — служба, совершаемая в конце дня, вечером, когда мы благодарим Бога за проходящий день.

Повечерие — служба, на которой мы просим у Господа Бога прощения грехов и дарования нам, на сон грядущим, покоя души и тела.

Полунощница — служба, на которой мы вспоминаем ночную молитву Спасителя в Гефсиманском саду. Полунощница призывает верующих быть всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который наступит внезапно. Полунощницу полагается совершать в полночь.

Утреня — служба, когда мы благодарим Бога за прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день. Утреня должна совершаться утром, перед восходом солнца.

Часы — краткие службы. На часах вспоминаются некоторые священные события. Изначально часы предназначались для каждой четверти дня.

Первый час соответствует нашему седьмому часу утра, освящает молитвою уже наступивший день. На первом часе мы вспоминаем изгнание из рая Адама и Евы и пребывание Иисуса Христа на суде первосвященника Каиафы.

Третий час соответствует нашему девятому часу утра. На третьем часе мы вспоминаем сошествие Святого Духа на апостолов и вынесение смертного приговора Спасителю в претории Пилата.

Шестой час соответствует нашему двенадцатому часу дня. На шестом часе мы вспоминаем распятие Господа нашего Иисуса Христа.

Девятый час соответствует нашему третьему часу дня. На девятом часе мы вспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа. Девятый час — время Его крестной смерти. В приходских храмах девятый час служится редко.

Церковные требы

Требы — это священнодействия и молитвословия, совершаемые священником по нужде отдельных лиц.

К требам относятся таинства (крещение, исповедь, причащение на дому, елеосвящение, венчание), церковные обряды (отпевание, погребение, освящение квартиры, дома, колодца, садового участка, машины и пр.

) и другие молитвенные чины и последования, имеющие частный характер. Требу, в том числе и молебен, может заказать любой верующий.

К требам относятся некоторые молебны. Молебен (молебное пение) – краткие службы, в котрых верующие просят Господа, Богородицу или святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний.

Молебны могут быть об исцелении болящего, вразумлении заблудшего, святому, имя которого носит человек, и др. Молебен может быть благодарственным, когда человек хочет вознести хвалу Богу.

 Благодарственные молебны адресуются только Господу.

Для того, чтобы заказать отдельный молебен (на начало всякого дела, благодарственный, перед путешествием), венчание, отпевание, освящение машины или квартиры или другую требу, необходимо обратиться к священнику и согласовать с ним время. Священник отслужит службу по вашей просьбе. Посильное пожертвование в этом случае можно передать священнику.

Источник: //www.svyatoyhram.ru/religion/worship/

Полунощница: богослужение и чинопоследование

Полуночница это богослужение

Полу́нощница — одна из служб суточного богослужебного круга, посвящённая грядущим Пришествию Исуса Христа и Страшному суду. Совершается в полночь или во всякий час ночи до утра только один раз в день. В зависимости от дня, она бывает повседневная, субботняя, воскресная и пасхальная.

Согласно Устава, полунощница предшествует Утрени, однако в современной богослужебной практике обычно служится перед Часами. В притче о десяти девах (Мф. 25;1-13) второе пришествие Господа изображается как пришествие Жениха, «грядущего в полунощи».

Отсюда служба полунощницы напоминает нам именно об этом грядущем явлении Господа, «как татя в нощи», для суда над нами, и вся состоит из песнопений, изображающих это пришествие Господне (тропари: «Се жених») и покаянных воплей души, в страхе и смятении ожидающей суда Божия (псалом 50 и 17 кафизма).

Возникновение богослужения, совершаемого ночью, относится ко времени зарождения христианской Церкви. Во время гонений на христиан в Римской империи ночное время было наиболее безопасным для богослужения.

Вместе с тем Церковь всегда имела в виду, что полночь есть время по преимуществу удобное по своей тишине для сосредоточенных молитвенных бесед с Богом и для размышления о грехах и их исправлении.

Так смотрит на установление полунощного богослужения Василий Великий (Второе послание к Григорию Богослову).

По мнению толкователей, Полунощница установлена, во-первых, для того, чтобы напомнить верующим молитвенный полуночный подвиг Исуса Христа пред Его вольными страданиями; во-вторых, для постоянного напоминания о дне Второго пришествия Христова, которое, по общему верованию Церкви, основанному на притче Спасителя о десяти девах, имеет быть в полночь.

Чин Полунощницы на Руси и последовательность молитв

На Руси чин Полунощницы, близкий к современному, сложился к XIV веку. Часослов из собрания Софийской библиотеки в Новгороде содержит три вида Полунощницы. Упоминание о троичных канонах на воскресной Полунощнице содержится в «Псалтири с возследованием» XV в.

, после Полунощницы повседневной и субботней помещен «Канон святей и живоначальней Троице, певаемь в неделю пред заутренею вместо полунощници», и после него «припевы за Достойно есть» и молитва св. Троице.

В таком порядке виды Полунощницы сохранились до наших дней.

Повседневная Полунощница состоит из чтения покаянного (50) псалма, псалма 118 (17 кафизмы), Символа веры, тропарей «Се жених грядет в полунощи», псалмов 120 и 133 и заупокойных тропарей. Субботняя Полунощница отличается тем, что вместо 17-й читается 9-я кафизма и другие тропари по первом Трисвятом.

На воскресной Полунощнице вместо кафизмы совершается канон и последующие за ним припевы и молитва в честь Святой Троицы. Важной частью любой Полунощницы является братское Прощение. Это молитвословие совершается как в соборной службе, так и в келейной. Настоятель испрашивает прощение у всей братии, а братия взаимно просит прощения у Настоятеля.

Архиепископ Симеон Фессалоникийский (конец XIV – нач. XV вв.) описывает Полунощницу следующим образом:

В полночь, или немного спустя, когда пробьют в доску, как бы изображая последнюю трубу Ангела, все пробуждаются ото сна, как от смерти.

Потом, когда священник, изображающий Христа и имеющий Его священство, в притворе храма, словно на земле пред небом, благословит (так как должно начинать молитвы священнику, притом же и ему, как и всем, надлежит начинать от Бога), тогда братия все вместе говорят: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», и читают, что следует по порядку. Первым делом до́лжно воздать славу Богу и потом уже продолжать то, что следует.

В настоящее время, текст всех трех видов Полунощницы можно найти в Часослове либо в современном издании старообрядческого Молитвослова.

Как и Павечерница, Полунощница крайне желательна для ежедневного совершения каждым христианином.

Согласно современной традиции келейной молитвы, Полунощница читается христианином как первое молитвословие после пробуждения ото сна (вне зависимости от того, когда это пробуждение происходит).

Порядок полунощницы повседневной

Первая часть:

Иерей: «Благословен Бог наш»;

Чтец: «Аминь»; «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради»; «Боже, очисти мя грешного»; «Царю небесныи»; Трисвятое; по «Отче наш», «Господи помилуй», 12 раз; «От сна возстав»; «Приидите поклонимся»; псалом 50-й: «Помилуй мя, Боже»; 17-я кафизма; Символ веры; Трисвятое; «Отче наш»; тропари: «Се жених грядет в полунощи», и другие по Часослову; «Господи помилуй», 40 раз; «Иже на всяко время»; «Господи помилуй», трижды; Слава и ныне; «Честнейшую херувим» и «Именем Господним благослови, отче»;

Иерей: «Боже ущедри ны»;

Чтец: «Аминь» и молитву: «Владыко, Боже Отче, Вседержителю».

Вторая часть: «Приидите поклонимся»; два псалма: «Возведох очи мои» и «Се ныне благословите Господа»; Трисвятое: «Отче наш»; заупокойные тропари: «Помяни Господи, яко благ, рабы Своя»; «Иже глубинами мудрости»; слава: «Со святыми покой»; и ныне: «Блажим Тя вси роди»; Господи помилуй», 12 раз; молитва. Затем отпуст так же, как и на малой павечерницы.

————————
Библиотека Русской веры
Полунощница повседневная →

Читать онлайн
————-

Полунощница субботняя

Отличие субботней полунощницы от повседневной состоят только в том, что:

1) вместо 17-й кафизмы читается 9-я кафизма;

2) вместо тропарей: «Се жених» читаются тропари: «Не созданное естество» и другие. Далее все, как в полунощнице повседневной.

Полунощница воскресная

Обычное начало, как и в полунощнице повседневной. Псалом 50-й;

Иерей: «Милостью и щедротами»;

Чтец: канон Троичен (из Октая): припевы Григория Синаита; Трисвятое: по «Отче наш» кондак гласу; «Господи помилуй, 40 раз; Слава, и ныне: «Честнейшую»; «Именем Господним благослови, отче»:

Иерей: «Боже ущедри ны» и молитва: «Всемогущая и Животворящая Святая Троице». Затем отпуст, как и на полунощнице повседневной, за исключением помянника за упокой.

Источник: //ruvera.ru/polunoshnica

Вечерня, Литургия, Пасхальная Полунощница с чтением деяний Апостольських — службы субботы. Значение и время

Полуночница это богослужение

В Великую субботу утром совершаются Вечерня, которая говорит о таинственном времени, отделяющем смерть Христа от Его воскресения, и о радостном и страшном событии сошествия Спасителя во ад и Литургия Василия Великого, в которой сочетаются в таинственном единстве Пасха Крестная и Пасха Воскресная. Вечером в 8-м часов начинается Пасхальная Полунощница, с чтением деяний Апостольских, в ознаменование новой жизни, — жизни Церкви, искупленной Кровью Христа, а в половине 12-го ночи хор начинает петь великосубботний канон Волною морскою, в алтарь заносится Плащаница. Все умолкает.

Вечерня и Литургия святой и Великой Субботы

В Лавре начало в 8:00 – в Трапезном храме и Успенском Соборе.

Как древо крестное стало древом жизни, новым райским древом, выросшим на Голгофе, так и гроб Христов сделался чертогом бессмертия. Превыше небес выросло древо и до глубин преисподней снизошло оно.

Вечерня Великой Субботы говорит о таинственном времени, отделяющем смерть Христа от Его воскресения, и о радостном и страшном событии сошествия Спасителя во ад. (Служба эта вдохновлена апокрифическим Евангелием Никодима.

) Память об этом сохранилась с первых веков в церковном предании и в песнопениях Великой Субботы выражена с потрясающей силой: «днесь (сегодня) ад стеня (стеная) вопиет: лучше бы мне было, если бы я не принял Рождшегося от Марии, ибо Он, вошедший в меня, власть мою разрушил, врата медные сокрушил и души, которые я прежде держал, воскресил как Бог». «Днесь ад стеня вопиет: разрушилась моя власть, (ибо я) принял Сего Мертвого, как одного из умерших». «Днесь ад стеня вопиет: попрана моя держава… и тех, над которыми я царствовал — лишился». Заключительные слова этих стихир, таинственно сопрягая обе тайны распятия и воскресения, воздают славу Господу, Его Кресту и Воскресению.

Вечерня Великой Субботы относится уже ко дню Пасхи и песнопения, ее одновременно воскресные и великосубботние.

Богородичный догматик, воспевая всемирную Славу — Богородицу, выражает основную мысль православного учения о том, что Божия Матерь явилась небом и храмом Божества: «Сия, преграду (бывшую из-за) вражды разрушив, мир ввела и Царствие отверзла». И поэтому восклицает Церковь: «Дерзайте, дерзайте люди Божии, ибо Он (Господь) и победит врагов, как Всесильный». Солнце Пасхи восходит, и в лучах его со Христом стоит и Его Пречистая Матерь.

После входа с Евангелием и пения Свете Тихий начинается чтение 15-ти паремий.

Шаг за шагом в последовательных ветхозаветных образах даются нам пророчества о воскресении Христовом.

Иногда эти прообразы ясны и очевидны (воскрешение сына вдовицы Илией и отрока Елисеем), иногда — таинственны и символичны (жертва Авраамом сына — жертва Бога Отца и послушание Христа; Иона во чреве кита; неиссякающая горсть муки и чванец (кувшинчик) масла — прообраз Евхаристии).

дважды это длительное чтение ветхозаветных текстов прерывается ликующей песнью славословия.

После шестой паремии, заканчивающейся хвалебной песнью израильтян, перешедших через Чермное море, хор торжественно подхватывает слова чтеца: Славно бо прославися, и под гром победной песни раскрываются Царские Врага — образ открывающегося неба. В конце 15-й паремии, при славословии трех отроков, среди пламени стоящих (пророчество Даниила): Господа пойте и превозносите во вся веки, — Царские Врата вновь открываются и из ветхозаветной истории вводят нас в вечное Царство новозаветной радости.

После паремий следует умилительное пение стиха Елицы во Христа крестистеся, — во Христа облекостеся, которое заменяет собою пение Трисвятого.

В древней Церкви в Великую Субботу совершалось крещение оглашенных, к которым этот стих особенно и обращался.

Но, помимо своего исторического значения, эти слова имеют и внутренний мистический смысл, раскрывающийся в следующем после прокимна чтении Апостола.

Прокимен Апостола Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему, Вышний, – уже как бы предвосхищает тайну избавления и прославления вместе с человеком и всей твари, а, следуемое за ним Апостольское чтение, раскрывает всю глубину совершившегося ныне «крещения в смерть Христову» (Рим. б, 3—11): Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения…Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное… Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним… Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

Великая Суббота, бывшая в Ветхом Завете завершением миротворения, открывает собою в Новом Завете начало новой жизни во Христе, приобщение к которой возможно лишь через покаяние и крещение во оставление грехов.

После чтения Апостола, на середину церкви выходят певцы; чтец, облеченный в белый стихарь, стоя перед Плащаницей, вместо обычного Аллилуиа возглашает: Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех, — и певцы повторяют за ним этот же стих. Это торжественное пение у гроба в белых одеждах знаменует собой явление Ангелов мироносицам.

Начавшееся на горнем месте, в алтаре, переоблачение Престола и одежд священнослужителей из темных в белые, переносится и в церковь: все преображается, все изменяется. Наступает Пасхальная радость.

И Евангелие повествует об этой великой радости, возвещенной мироносицам Ангелом, о явлении Самого Господа ученикам и о словах Его: Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь (Мф. 28, 1—20). Это та радость, выше которой не было и не будет в истории рода человеческого.

После Евангелия совершается Литургия святителя Василия Великого

Но вместо Херувимской Песни поется следующая: «Да умолкнет все плотское в человеке и да стоит он со страхом и трепетом, ни о чем земном не помышляя: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным.

Ему предшествуют сонмы Ангелов со всяким (их) начальством и властью, многоокие Херувимы и шестокрылые Серафимы, закрывая лица и восклицая песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа». В этот день Великой Тишины ничто не должно нарушать ее торжественного молчания.

Никакие личные, человеческие помыслы, никакая земная суета не должна вторгаться во святое святых, к которому со страхом и трепетом приникают Ангельские воинства. Духовному созерцанию верующих предносится дивное и потрясающее видение Царя царей и Владыки владык, идущего на заклание и добровольную смерть.

Все содержание Страстных служб, все неизмеримое богатство вызываемых ими переживаний сочетается здесь в таинственном единстве Пасхи Крестной и Пасхи Воскресной. Господь Сил зрится как Агнец, о котором говорит Тайнозритель: И я взглянул, и вот, посреди Престола… стоял Агнец как бы закланный (Откр. 5:6).

В последующем тайнодействии Литургии мы причащаемся вечной жизни и того блаженства которое Господь обещал любящим Его. 

Пасхальная Полунощница

С самой зари Христианства верные проводили Пасхальную ночь в храме. По рассказу историка Евсевия, император Константин Великий превращал эту священную ночь в ликующий день. Повсему городу зажигались высокие столбы, как бы огненные лампады, так что эта таинственная ночь становилась светлее самого светлого дня.

С 8-ми часов вечера перед плащаницей начинается чтение деяний апостольских

В ознаменование новой жизни, — жизни Церкви, искупленной Кровью Христа.

В половине 12-го ночи хор начинает петь великосубботний канон волною морскою

Но уже совсем по иному звучат здесь эти таинственные слова. Нет уже больше скорби, душа улавливает в них радостное приближение Воскресения. Во время пения Полунощницы Плащаница уносится в алтарь и полагается там на Престоле, оставаясь там до праздника Вознесения в знак сорокадневного пребывания Воскресшего Спасителя на земле.

Все затихает в храме, погруженном в полумрак, в ожидании священной минуты. 

Пасхальная Утреня начинается в 12 часов ночи торжественным крестным ходом вокруг храма.

Использованы материалы azbyka.ru

Источник: //pravlife.org/uk/node/1678

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.