Правила чтения акафиста дома

Содержание

Чтение акафистов или канонов дома

Правила чтения акафиста дома

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах.

Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно.

Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения).

Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей.

В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме.

Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым.

В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся!Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Источник: https://akafistnik.ru/molitvoslov/chtenie-akafistov-ili-kanonov-doma/

Как правильно читать акафисты дома каждый день недели

Правила чтения акафиста дома

Molitva.Guru > Молитвослов > Как правильно читать акафисты дома каждый день недели

Право решать, когда именно обратиться с мольбой к святому защитнику, дано каждому человеку. По мнению священнослужителей, делать это необходимо по зову сердца.

Многие верующие интересуются, как правильно читать акафисты дома, есть ли запреты делать это во время поста. На этот счет имеются строго определенные рекомендации.

По благословению священника вполне допустимо обращаться к святым не только в стенах храма, но и дома.

 • Акафисты в православии
 • Когда следует читать
 • Чтение в домашних условиях
 • Порядок чтения
 • Какие песнопения выбрать в житейских нуждах
 • Обращения к Пресвятой Богородице
 • Акафисты разным святым

Акафисты в православии

Прежде всего необходимо понять, что такое акафист и когда его читают. В традиции православного христианского богослужения имеется несколько разновидностей молитвенных последований. Наиболее древними и традиционными из них считаются каноны. В 19 — 20 веках большое распространение получили и другие виды прославляющих песнопений — акафисты.

https://www.youtube.com/watch?v=gidJoL0u1Fg

Акафистом принято называть особую поэтическую форму, хвалебное песнопение в честь Иисуса, Матери Божией или святых. По своей форме и сути эти песнопения весьма близки к более древним кондакам.

Каждый акафист включает в себя 25 песен: основной кондак, за которым последовательно расположены 12 кондаков (хвалебных песен), чередующихся с 12 икосами (пространными песнями).

Все песни расположены по порядку букв в греческом алфавите. Первый кондак и все икосы заканчиваются припевом «Радуйся!», а все кондаки — припевом «Аллилуия».

Традиционно последний кондак обращен к тому, кому посвящен весь гимн, и читается трижды подряд.

Слово «акафист» в переводе с древнегреческого означает «неседальное пение». Это торжественное песнопение допустимо исполнять только стоя.

Когда следует читать

Эти торжественные гимны не относятся к категории обязательных богослужебных чинов. Исключением является лишь Акафист Пресвятой Богородице «Взбранной Воеводе…»

В честь праздников они могут читаться на Утрени праздничной службы или во время Молебна непосредственно в праздничный день.

Обращаться к Божией Матери и святым угодникам Божиим можно, призывая помощь в следующих ситуациях:

 1. Произносить хвалебную оду следует в те моменты, когда очень тяжело на душе. Эта священная песнь поможет наполнить душу радостью и гармонией.
 2. Можно молиться, уповая на помощь святых в мирских делах.
 3. Если в душу закрадываются сомнения, а посоветоваться с клириком нет возможности, можно прочесть самостоятельно хвалебную песнь. Это поможет отбросить сомнения и приобрести уверенность в себе и в Божией помощи.
 4. С помощью чтения акафиста можно исцелять физические и душевные недуги. Очень важно при этом твердо верить в помощь Небес.

Чтение в домашних условиях

Существует несколько правил того, как читать акафист в домашних условиях:

 1. Поскольку эта поэтическая форма во многом схожа с гимном, читать ее непременно нужно стоя. Это правило чтения акафиста дома распространяется на всех молящихся. Исключения могут быть сделаны лишь для тех, кто не может стоять в силу состояния здоровья.
 2. Перед началом чтения очень важно освободить голову от посторонних житейских мыслей.
 3. Желательно при чтении находиться перед иконой того святого, к кому обращена молитва. Если такой иконы в доме нет, можно читать у окна.
 4. Перед началом прочтения произносится предназначенная молитва. Заканчивать следует обращением к Ангелу-Хранителю.
 5. Не существует строгого правила, предписывающего, сколько дней полагается читать акафист. На этот вопрос каждый может ответить для себя сам. При желании можно узнать в храме, в какие дни читать определенные молитвы.
 6. Прежде чем начинать чтение, священники рекомендуют ознакомиться с житием и подвигом того святого, к кому обращено песнопение. Это поможет глубже понять и осознать смысл прочитанного.
 7. Начинающим можно слушать прославляющее песнопение в записи. Так будет проще понять, где нужно делать ударение и усвоить некоторые тонкости произношения.

Часто женщины задают вопросы, возможно ли чтение акафистов во время критических дней. Никаких запретов на эту тему не существует и можно без сомнений обращаться к Небесам, если возникла душевная потребность.

Порядок чтения

Во время домашнего чтения начало и окончание молитв бывает обычным. Можно читать акафист или канон после утренних или вечерних правил или перед молитвой «Достойно есть…».

При чтении отдельно от утреннего или вечернего моления вначале произносится определенная последовательность молитв, затем читается Псалом 50 и Символ Веры.

Чтение же самого акафиста происходит в определенной последовательности. Кондак 13 повторяется три раза подряд, сразу же после него произносится икос 1, за ним следует 1 кондак.

По завершении чтения возносятся определенные молитвы. Найти их тексты и последовательность можно в любом молитвослове.

При чтении можно столкнуться с некоторыми общепринятыми в православной литературе сокращениями:

 1. Если написано «Слава:» или «Троичен:», следует произносить «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху».
 2. Вместо слов «И ныне» или «Богородичен» произносятся слова «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».
 3. Сокращение «Сла́ва, и ны́не:» принято понимать как последовательное сочетание этих двух возгласов.

Какие песнопения выбрать в житейских нуждах

В каждой житейской нужде (на всякую потребу) можно прибегать к помощи определенных Святых или Иконы Божией Матери.

Обращения к Пресвятой Богородице

 1. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Всецарица» читается для избавления от приверженности оккультизму, исцеления от рака. Кроме того, он помогает тем, чьи дети оказались в плену различных пагубных пристрастий.

 2. Обращение к иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» — защита от пожара и помощь невинно обвиненным.
 3. Молитвенное песнопение в честь иконы Ея «Неупиваемая Чаша» помогает в избавлении от алкоголизма, наркомании, курения.

 4. Акафист в честь иконы Божией матери «Казанская» — помощь в победе над врагами, покровительство христианскому браку, исцеление недугов.

Акафисты разным святым

Существует перечень молитвенных прославляющих песнопений, позволяющих обратиться к святым во всякой нужде и житейской скорби:

 1. Акафист святому Архангелу Михаилу — читают при входе в новый дом.
 2. Иисусу Сладчайшему — помогает обрести умиротворение и благодать.
 3. Святому Ангелу Хранителю — обращаются во всякой нужде и болезни.
 4. Святому Предтече Господню Иоанну — молятся о даровании покаяния, о ниспослании плодородия в сельском хозяйстве.
 5. Великомученику Георгию Победоносцу — читают при опасности нападения диких зверей, для защиты домашнего скота.
 6. Во всяких житейских нуждах и семейных делах обращаются с молитвой к блаженной Ксении Петербургской.
 7. Преподобному Сергию Радонежскому молятся о детях при трудностях в учебе.
 8. Святому великомученику целителю Пантелеймону молятся для исцеления всех возможных болезней и ранений.

В православной традиции принято Акафист Ангелу-хранителю читать по понедельникам. Почему выбран именно этот день, известно далеко не всем. В Церкви первый день недели считается днем Ангела. Обращение к своему ангелу-хранителю именно в этот день поможет благополучно прожить всю неделю.

Это далеко не полный перечень торжественных церковных песнопений. Если в праздничный день читается канон и акафист одному и тому же празднику или иконе, начинать чтение акафиста следует после шестой песни канона вместо приведенных там кондака и икоса.

Источник: https://molitva.guru/molitvoslov/kak-pravilno-chitat-akafisty-doma-kazhdyj-den-nedeli.html

Молитвы перед чтением акафиста и после

Правила чтения акафиста дома

Неотъемлемой частью православного богослужения являются молитвы, акафисты и каноны. Даже неверующие знают, что такое молитвы, но об акафистах и канонах им практически ничего не известно. Давайте разберемся, что такое каноны и акафисты, а также зачем и какие молитвы читать перед акафистом и после него.

Каноны и акафисты

Канон представляет собой церковный гимн для прославления Спасителя, Матери Божией, Пресвятой Троицы; прославление может также относиться к какому-либо святому или же церковному празднику.

Первые каноны были созданы еще в 7 веке. Каноны составляют важнейшую часть богослужения в храме, но православные могут читать их и келейно, то есть в домашней обстановке.

Определенные каноны следует обязательно читать, готовясь к причастию.

Акафист представляет собой хвалебное песнопение, которое является частью литургии, но может отдельно читаться и дома.

В нем в поэтичной форме воспеваются важнейшие моменты из жизни Спасителя, Богоматери или святого, которому он посвящен. С греческого акафист переводится как «пение не садясь», однако для больных и молящихся очень преклонных лет часто делается исключение. Чтение стоя не позволяет расслабиться и снизить накал молитвы, поэтому и дома нужно делать это стоя.

Акафист, обращенный к святым с молитвенной просьбой, часто читается верующими, однако предварительно на это нужно получить церковное благословение, даже если вы будете читать его дома, а не в церкви.

Лучше всего читать его по  православному молитвослову.

Как правило, акафист или канон читают в заключение утренней или вечерней молитвы, в самом ее конце перед молитвой «Достойно есть», но возможно и отдельное чтение акафиста.

Следует помнить, что вначале необходимо произнести специальные молитвы перед началом чтения акафиста, а если речь идет о каноне, то соответствующие молитвы перед чтением канона .

Чтение акафиста по дням недели

С характерной для церковной жизни упорядоченностью на каждый день недели предусмотрено чтение акафиста с обращением:

 • по понедельникам – к Ангелу-Хранителю либо Архангелу Михаилу – главе Небесного воинства;
 • по вторникам – к Иоанну Крестителю (Предтече);
 • по средам – акафист Иисусу Сладчайшему;
 • по четвергам – св. Николаю Угоднику (Чудотворцу);
 • по пятницам — Животворящему Кресту Господнему;
 • по субботам – Богоматери;
 • по воскресеньям – в честь Светлого Воскресения Спасителя.

Можно читать акафист и какому-либо иному святому или же иконе, если вы ощущаете в этом сердечную потребность; тогда об этом нужно сказать, обращаясь к батюшке за благословением на чтение акафиста. Текст нужных вам молитв можно найти в молитвослове.

В чем помогает молитва перед акафистом

Нередко можно услышать вопрос: зачем нужны еще какие-то молитвы перед чтением акафиста дома?Дома мы заняты бытовыми проблемами, и бывает не так просто переключиться на общение с Господом.

Именно поэтому необходимы предначинательные молитвы перед акафистом — чтобы молящийся смог отрешиться от посторонних мыслей, войти в соответствующее душевное состояние, проникнуться молитвенным духом и полностью сосредоточиться на произносимых словах.

Любое обращение к Высшим Силам только тогда будет воспринято, если оно исходит от чистого сердца со всей верой, которая усиливает его и свидетельствует об искренности возносящего молитву.

Какие молитвы читать перед чтением акафиста? Рекомендуется вначале прочесть молитву Святому Духу, а затем трижды – «Отче наш».

Предначинательная молитва (обязательно сопровождается поклонами)

Боже, милостив буди мне, грешному. (Поклон)

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя), моли Бога о мне. (Поклон)

Теперь вы знаете, какие молитвы нужно читать перед чтением акафиста, но нельзя забывать, что после него должно последовать завершение: в заключение читается молитва «Достойно есть».

Молитва «Достойно есть»

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молитва перед чтением акафистов по соглашению

Нельзя не упомянуть о молитве перед чтением акафиста по соглашению. К его чтению прибегают обычно в экстремальных случаях: в случае тяжкого недуга, серьезных жизненных проблем и несчастий. С этой целью создается специальная молитвенная группа, которая может включать и несколько человек, и несколько десятков молящихся, объединенных для совместного обращения к Небесным Силам.

Чтение акафиста по соглашению предусматривает, что все члены молитвенной группы начинают его в одно и то же заранее условленное время.

Такое коллективное моление обладает гораздо большей силой, чем молитва одного человека, и считается более действенным, так как святой, к которому оно обращено, обязательно его услышит.

Очень важно, чтобы все члены молитвенной группы точно соблюдали договоренность и не пропускали время молитвы.

Помните: любое обращение к Силам Небесным должно идти от чистого сердца и быть направлено только во благо. Прежде чем получить церковное благословение на чтение акафиста, поговорите со священником, какой акафист и кому из святых будет более действенным в вашей нужде, и следуйте его совету.
(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://omolitvah.ru/molitvy/molitvy-pered-chteniem-akafista-i-posle/

Что такое акафист и как правильно его читать?

Правила чтения акафиста дома

Многовековая церковная культура хранит в своих кладезях множество жанров песнопений, среди которых особое место занимает акафист.

Акафисты переведены на множество языков: греческий, румынский, сербский, польский, чешский и другие.

Правила прочтения акафиста святым

Что такое акафист? Это хвалебное песнопение, благодарение, посвященное Богу, Его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам.

Акафист – это хвалебное песнопение, благодарение, посвященное Богу, Его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам

Хвалебная песнь включает в себя из 25 песен, разделенных на две группы:

 1. Кондаки — 13 произведений, воплощающие в своих строках краткое содержание праздника или хвалебную оду святому, его чтение всегда заканчивается хвалой «алилуййя»;
 2. Икосы — 12 произведений, объясняющие суть праздничного события, всегда заканчивающиеся возгласом «радуйся».

Не каждый христианин понимает, как правильно читать акафист.

Внимание! Послабление делается лишь для беременных женщин и немощных людей — им разрешено читать его сидя, в крайнем случае — лежа.

 1. В переводе с древнегреческого языка означает «неседальное пение». Поэтому торжественный гимн исполняется всегда в положении стоя.
 2. По благословению священника его можно читать как в стенах храма, так и дома.
 3. Перед его произнесением читаются предначинательные молитвы, именно они произносятся перед началом основных молитв.
 4. После их прочтения читают акафист и молитву.

Важно! Торжественную песнь разрешено возносить в любые дни, кроме великопостных.

Зачем читают

Акафист Царице Небесной состоит из 25 строф, расположенных в определенном порядке. Он поется лишь единожды — в субботу пятой седмицы Великого поста.

Обычно Богородицу просят:

 • о даровании исцеления в тяжелых болезнях;
 • об избавлении от наркомании и алкоголизма;
 • о помощи в воспитании детей;
 • о родоспоможении;
 • о победе над врагами и прочих важных моментах земного жития.

Акафист Царице Небесной поется лишь единожды — в субботу пятой седмицы Великого поста

Хвалебная песнь Божиим угодникам читается:

 • при всяких скорбях, нуждах;
 • при переезде в новый дом;
 • об избавлении от греховной напасти;
 • при тяжелом материальном положении;
 • в прочих трудных жизненных обстоятельствах.

Некоторые православные акафисты:

Важно! Перед первым самостоятельным прочтением акафиста рекомендуется прослушать его в церкви или в аудиозаписи. Тем самым будет понятно: с какой интонацией произносится гимн, где правильно ставить ударение, какая громкость и звучание должны быть у песнопения.

Сила акафиста

 • хвалебная ода поется в те моменты, когда на душе молитвенника очень тяжело, тем самым священная песнь наполняет ее радостью, счастьем и гармонией;
 • при самостоятельном регулярном чтении молитвенник сполна понимает всю сущность бытия и то, в чем заключается вера Господня;
 • если чтец в чем-то сомневается и у него нет возможности посоветоваться с клириком, то после совершения хвалебной песни сомнения пропадут сами собой и человек станет уверенным в себе и своих силах христианином;
 • акафист может исцелить как физические, так и духовные недуги — главное, иметь твердую веру в помощь с Небес.

Водосвятный молебен с акафистом

Молебен — это особое богослужение, в котором умоляют Небо ниспослать молитвеннику милость и возносят благодарение за полученные просимые блага.

Водосвятный молебенВнимание! Водосвятными называются те молебны, в которые включен чин освящения воды. По его окончании читается акафист Отцу Небесному, Богородице, святым, архангелам, ангелам.

Вода освящается особым чином:

 1. Для водосвятия на стол посреди храма устанавливается чаша, наполненная водой, Распятие и Евангелие, зажигаются свечи.
 2. Клирик начинает чтение псалмов, тропарей, совершается крещение и каждение воды.
 3. По окончании молебна те из прихожан, кто заказывал его служение, получают святую воду для пития с верой и молитвой, одновременно прося у Бога прощения грехов и избавление от недугов себя и своих близких.

Освященная вода идентична по составу и происхождению самой обычной воде (водопроводной, колодезной, речной), но в процессе водосвятия и после совершения молебного чтения она чудесным образом приобретает благодатные и исцеляющие свойства.

Она является спасительной для верующего человека.

Совет! По традиции освященную воду принято употреблять натощак.

Как подавать записки для молебна

 1. Для того, чтобы батюшка помолился вместе с самим молитвенником на молебне, необходимо подать в церковную лавку записку с именами тех, за кого будет возноситься молитва.

 2. Каждое имя следует вписывать в родительном падеже (отвечать на вопрос кого? — Иоанна, Нины, младенца Сергия, отроковицы Екатерины).

 3. Имена следует указывать те, что даны человеку в Таинстве Крещения, написание их должно быть церковным (например, Дмитрия — Димитрия, Ивана — Иоанна, Татьяны — Татианы).

 4. Фамилию, родство, гражданство — писать не нужно, можно лишь указать нужду — болящего, воина, путешественника.
 5. На одном бланке нужно указать не более 10 имен, но если есть желание помолиться за большее количество человек, то следует подать несколько записок.

Читайте статьи о православии:

Акафист — это составленное с особой тщательностью хвалебное молитвословие, вырабатывающее у православного христианина навыки каждодневной молитвы.

Совет! Перед началом чтения хвалебного гимна важно сконцентрироваться на молитве, быть искренним, внимательным, молитвенником, а слова акафиста возносить с сердечным покаянием.

Акафист поможет человеку привыкнуть к молитве как к главной части богослужения, именно поэтому акафист читается в православных храмах как соборная молитва.

Можно ли читать акафисты сидя?

Янв 17, 2019 13:47Администратор

Источник: http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/pravoslavny-akafist.html

Молитва перед чтением Акафиста — как и зачем читать

Правила чтения акафиста дома

Молитва – одна из важнейших составляющих жизни православного человека. Акафист – молитвенное восхваление, начинающееся и заканчивающееся по уставу, то есть также – с молитвой.

Как правильно читать Акафист

Еще с древних времен в православном мире прибегали к помощи Божьей, Богоматери, святых, или по случаю церковного праздника. Для этого христиане сложили специальное молитвенное правило, хвалебный гимн – акафист. Существует и особый порядок его прочтения.

Сегодня можно заказать его в любом действующем храме (подать записку о здравии, которую прочитает священник). Однако, иногда верующие хотят, помимо общей церковной молитвы, совершить сугубую молитву у себя дома. Именно акафист можно читать дома, без участия священнослужителей.

Последние, часто даже рекомендуют своим прихожанам и духовным чадам читать дома тот или иной акафист.

Как часто бывает, не у всех есть духовник. И спросить о правиле чтения акафиста дома – просто физически нет у кого. А вопросов много. Например, что читать перед акафистом и нужно ли это вообще? Так вот то, что нужно знать: существует установленное Церковью правило для чтения акафиста.

Это молитвы перед чтением самого акафиста и по его окончании. Предначальные молитвы перед акафистом обычно читают стоя, как и сам акафист. Ведь в переводе с греческого языка, акафист — это «пение не садясь».

Но если человеку, по причине плохого самочувствия, трудно стоять на ногах – можно и присесть.

К тому же, акафист – довольно таки длительное молитвенное восхваление. И у многих может возникнуть вопрос – зачем нужны еще и начальные молитвы перед чтением акафиста. Не довольно ли его самого? Однако, молитвы перед акафистом благотворительно сказываются на молящемся. Человек настраивается на длительную, внимательную сердечную молитву.

Он как бы разминается, разжигает свое сердце славословием Бога. А ведь только тогда Господь и святые слышат нас, когда мы обращаемся искренне, от всего сердца и с искренней верой, а не механически бормоча под нос сухой текст. Такое отношение не будет услышано свыше, а возможно даже будет наказание. Молитва – та, что от сердца, а не на устах.

Предначальная молитва служит предвкушением радости. Ведь не зря же каждый акафист исполнен словами «Радуйся…». Бог и святые радуются, глядя на молящегося. И нам стоит, всегда радоваться. Акафист и молитвы его сопутствующие – это хвалебное прославление, слова сердечной радости.

Еще одним важным моментом перед чтением акафиста является то, что нужно упорядочить свои мысли, отвлечься от всего земного. Отсекать все приходящие и нарушающие молитву мысли. Ведь они от лукавого, который хочет воспрепятствовать вам читать акафист и славить Бога и святых Его.

Возможно также прочтение акафиста сообща – коллективно, всей семьей. Общая молитва имеет сугубую силу. Ведь каждый молится в свою меру, в зависимости от своего духовного опыта и от сердца. Рекомендуют предварительно взять благословение у священника на домашнее его прочтение.

Это нужно для того, чтобы избежать всевозможных искушений и козней дьявола. Также священник может посоветовать, какому святому или какой иконе Богоматери читать акафист в той или иной ситуации.

К тому же, у православных христиан, любое дело должно начинаться с молитвы и благословения.

Главное, чтобы все собравшиеся понимали важность молитвенного правила. Чтобы был мир и прощение ближних, особенно молящихся вместе. Чтобы старались проникнуться, отдать Богу свое сердце. А именно этого жаждет Господь. Тогда Он отвечает на наши молитвы, пение акафистов и псалмов, помогает в наших нуждах.

По каким дням нужно петь Акафисты

Акафисты поют Господу, Матери Божьей, святым. При этом молитвы перед чтением акафиста, скажем, как Николаю Чудотворцу, так и другим святым будут идентичны. То есть неизменные. Сами же акафисты, одинаковы по своей структуре, но разны по смыслу.

Если припадает по календарю большой церковный праздник – можно читать акафист по этому поводу. Не забывая при этом прочесть предначинательные молитвы. Если праздника нет,  то обычно читают акафисты по дням их небесных покровителей:

 • В понедельник – Небесным силам бесплотным (Ангелу Хранителю или Архангелу Михаилу);
 • Во вторник – св. Иоанну Предтече;
 • В среду – Иисусу Сладчайшему (есть в обычном православном молитвослове);
 • В четверг – св. Николаю Чудотворцу (также есть в молитвослове);
 • В пятницу – Животворящему Кресту Господнему;
 • В субботу – Божьей Матери (имеется на страницах молитвослова);
 • В воскресение – Светлому Воскресению Господа нашего, Иисуса Христа.

Однако, если вы хотите прочитать акафист другому святому, или иконе – читайте то, что вам по сердцу. Ведь это самое важное – чтобы молитва шла от всей души и сердца. Иногда даже священники благословляют читать один акафист, скажем по одному разу, каждый день. На продолжении сорока дней. Повторим, что для этого нужно брать благословение.

Чтение акафистов можно совмещать с ежедневным правилом. Таким как утренние молитвы, или молитвы на сон грядущий. Они есть в каждом православном молитвослове.

То есть, не нужно добавлять к этому правилу еще и предначинальные молитвы.

А в случае, когда вы читаете акафист отдельно, не соединяя с утренними или вечерними молитвами, нужно прочесть еще и такие молитвы перед чтением самого акафиста:

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи,прости мя.

(Поклон)
Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)
Ангеле, хранителю мой, от всякого зла сохрани мя.

(Поклон)
Святой апостоле (или мучениче, или преподобный отче, имя) моли Бога о мне. (Поклон)

Акафист нужно читать также внимательно, не спеша и концентрируясь умом и сердцем на его смысле. И на завершение нужно прочесть молитвы после чтения акафиста. Они так же, как и предначинальные, есть в православном молитвослове.

Не стоит пренебрегать молитвенным правилом. Оно весьма не сложное. И при этом позволит молящемуся настроится на молитвенный лад, с благоговением прочитать акафист. А ведь после его искреннего прочтения совершилось и продолжает совершаться столько чудес в жизни верующих! Акафист – лекарство в дни скорби и уныния, а также усладительное восклицание во дни душевной радости.

 Какие молитвы нужно читать перед Акафистом

Молитва перед чтением Акафиста — как и зачем читать was last modified: Октябрь 24th, 2017 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Молитва перед чтением Акафиста…

Загрузка…Читайте далее:

 • Молитва перед чтением ЕвангелиеЕвангелие – это целый ряд сочинений, в которых рассказывается про Иисуса Христа, о его жизни и деяниях на земле. Библия (Новый Завет) состоит из четырех частей Евангелие, перед тем…

Источник: https://bogolub.info/molitva-pered-chteniem-akafista-kak-i-zachem-chitat/

Акафисты — что это такое. Как правильно акафист читать Господу, Богородице и святым

Правила чтения акафиста дома

Акафист- что это
Как правильно читать акафист
Акафисты Господу и Кресту
Акафисты Божией Матери
Акафисты святым

Что такое акафист

Акафист — это хвалебная песнь или торжественный гимн, который написан в честь Христа, Божией Матери или святому. Его читают обращаясь к конкретному святому, чтобы он помог при разрешении каких-то дел или просто для утешения.
«Неседальное пение» — так переводится акафист с древнегреческого языка.

И этот перевод означает, что читать или слушать акафист нужно стоя, сидеть нельзя, исключение составляют лишь больные люди.Акафист принято читать, стоя лицом к иконе того святого или события, во имя и честь которого исполняется славление. При отсутствии иконы можно прийти в храм и здесь прочитать акафист.

 Если и этой возможности нет, то вполне допустимо читать акафисты, стоя лицом к востоку.

Господь Иисус Христос так учил нас молиться:

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»(Мф.6,6).

Святые отцы так объясняют эти слова — неважно, где человек молится, главное, чтобы молитва была в сердце.

Акафист состоит из разных частей — кондаков и икосов.Кондак представляет собой небольшую песнь, кратко описывющую какую-либо историю или поступок, который совершил святой.

Икос — это тоже восхваляющая песнь, которая более расширенно раскрывает то событие, которое воспето в предыдущем кондаке.Например, в пятом икосе будет идти речь о том же событии, что и в пятом кондаке, но более подробно.

Также вместе с чтением акафиста читают тропари, которые похожи на кондаки — это тоже небольшая восхваляющая песнь, посвященная святым или в честь какого-то события, праздника.

Порядок чтения акафиста

Порядок чтения акафистов такой же, как обычных молитв- обычно сначала читают начальные молитвы (например, как в утренних молитвах по «Отче наш»), а потом и сам акафист. Можно совместить утреннее или вечернее правило с чтением акафиста.

В этом случае второй раз прочитывать начальные молитвы не нужно, а читать акафист можно после молитв до конечной молитвы «Достойно есть».

Но и чтение только одного акафиста не будет считаться ошибкой, самое главное в чтении акафиста, также, как и в чтении любых других молитв, это искренняя вера в Бога (подробнее  в статьях как нужно молиться и учитесь молиться) и глубокое почитание святого, которому читается акафист.

Полное правило чтения акафистов:

 • Моли́твами святых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
 • Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́
 • Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.
 • Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святый, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
 • Го́споди, поми́луй. (Трижды).
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Отче наш.
 • Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
 • Псалом 50.
 • Символ веры

Читать акафист
После акафиста:

 •  Достойно есть
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:
  А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Го́споди, поми́луй. (Трижды).
 • Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (или святым, которым читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим) и всех святых, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.
  (Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста, если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных)

АКАФИСТЫ БОГОРОДИЦЕ

АКАФИСТЫ АНГЕЛАМ И СВЯТЫМ

Сначала размещены акафисты Архангелам и Бесплотным Силам, а затем сортировка акафистов происходит по именам: Алексий, Андрей Первозванный, Василий Великий, Вера Надежда Любовь и т.д.

https://www.youtube.com/watch?v=WBo3ZDqiRe0

Икона Божией Матери Неопалимая Купина

Источник: http://hram-kupina.ru/akafisty/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.