Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Содержание

Предначинательные молитвы перед акафистом

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах.

Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно.

Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

//www.youtube.com/watch?v=WBo3ZDqiRe0

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения).

Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей.

В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме.

Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым.

В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Сайт нуждается в средствах.

С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.Деньги.

Чин келейного чтения канонов и акафистов

ИКОНА ДНЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Поста нет.

ЦИТАТА ДНЯ Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.

Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. (Марк. 10 13-16) ФОТОГАЛЕРЕИ ПРОСЬБА О ПОМОЩИ САЙТУ

Дорогие друзья!

Многие сотрудники нашего сайта работают у нас на платной основе, так как мы понимаем, что им необходимо кормить свои семьи.

Если бы у нас был какой-то месячный бюджет, мы смогли бы осуществлять оперативное обновление и реализацию новых функций.

Пожалуйста, помогите нам!

Яндекс.Деньги:

Либо воспользуйтесь платёжным терминалом, инструкция.

На карту Сбербанка:

Номер карты:

5336690375193135

Пожалуйста, пишите в сообщении получателю ваши имена.

QIWI:

Номер кошелька:

+79168533711

Вы можете пополнить наш счет онлайн либо через КИВИ-терминал.

На мобильный телефон:

Номер телефона:

+79168533711 (МТС)

ВебМани:

Номера кошельков:

R921314618727
Z026959041920

Вы можете пополнить наш счет онлайн, через банкомат наличными или купить предоплаченную карту, далее прислав номер карты на наш имейл: info@molitvoslov.com

ПейПал:

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ Добавить в Любимые закладки

Перед началом всякого правила и по окончании его кладутся следующие поклоны (земные или поясные), кои называются седмипоклонный начал.Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)Создавый мя, Господи, помилуй мя.

(Поклон)Без числа согреших, Господи,прости мя. (Поклон)Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)Ангеле, хранителю мой, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)Святой апостоле (или мучениче, или преподобный отче, имя) моли Бога о мне.

(Поклон)Также: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный: Святый Боже: (Трижды), Слава, и ныне: Пресвятая Троице: Господи, помилуй (Трижды), Слава, и ныне: Отче наш: Господи, помилуй (12 раз), Слава и ныне: Приидите, поклонимся: (Трижды),

псалом 50-й, Помилуй мя, Боже: Верую: и чти каноны c акафисты.

Источник: //soulserv.ru/prednachinatelnye-molitvy-pered-akafistom/

Молитва перед чтением акафиста и после: дома, предначинательные, начальные

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Верующие люди знают, что в православных текстах каждое слово имеет значение. Домашнему чтению должна предшествовать молитва перед акафистом. Завершают его также специальные молитвословия, имеющие важное значение. Если не получается понять их содержание и значение, то лучше не торопиться и разобраться. Бессмысленное чтение не принесёт никакой пользы, а только внесёт смятение в душу.

Акафисты и каноны

Начальные и заключительные молитвы необходимо произносить как дома, так и в храме. Для домашнего чтения следует получить благословение священника, который посоветует срок и порядок совершения ритуала.

Людям, мало знакомым с православной верой, желательно начать с внимательного чтения утреннего и вечернего священного текста, где также присутствуют предначинательные и завершающие молитвы.

Понятие акафиста

Акафисты успокаивают, приносят умиротворение. Они не являются обязательным элементом богослужения за отдельными исключениями. Дома люди часто прибегают к таким текстам, посвящённым Иисусу Христу, различным иконам Богородицы, Ангелу-Хранителю.

Акафист трактуется как гимн, прославляющий Господа, Пресвятую Богородицу. Он произносится стоя. Особенности его структуры:

 • в его составе 12 икосов — длинных хвалебных песен и 13 коротких — кондаков;
 • икосы завершаются обращением к Богородице — «Радуйся», что определяет общий положительный настрой текста, поэтому существует традиция не читать их в Великий Пост, когда все призывает к покаянию;
 • кондаки оканчиваются восклицанием «Аллилуия», которое означает похвалу Богу;
 • в икосах и кондак имеются исторические и догматические сведения, которые чётко разделяются.

Понятие канона

Также часто читаются дома и в храме каноны, которые представляют собой гимны, восхваляющие Христа, Божью Матерь, святого или какой-либо православный праздник.

Они являются частью церковных служб, на некоторых их них они занимают значительное место. Также их принято читать за умерших людей в отличие от акафистов.

Обычно Канон за единоумершего читается за конкретного человека в течение 40 дней после его смерти.

Особенности структуры:

 • в каноне имеются песни, их число варьируется;
 • каждая песнь включает в себя тропарь и ирмос;
 • в нём содержатся эпизоды библейской истории.

Виды предначинательных молитв

Многие люди хотят знать, какие молитвы нужно читать перед акафистом. Они используются и по отдельности, но перед акафистом или каноном они должны располагаться обязательно в определённой последовательности:

 • предначинательная молитва;
 • Святому Духу;
 • Трисвятое;
 • обращение к Троице;
 • Отче наш;
 • псалом 50;
 • Символ веры.

Каждое из молитвословий играет важную роль, все вместе они:

 • настраивают на соответствующий лад;
 • приводят мысли в порядок;
 • помогают вникнуть в смысл текста;
 • способствуют видению своих грехов;
 • содержат обращение ко всем 3 лицам Святой Троицы — Богу Отцу, Иисусу Христу, Святой Троице.

Предначинательные молитвы желательно читать стоя, в тишине и без спешки, проговаривая каждое слово, делая в нём ударение правильно. Для это желательно прослушать или прочитать текст заранее.

Она необходима для призвания милости Господа к молящимся, прославлении Творца. Верующие признают наличие грехов у себя и просят Христа привести их ко спасению:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Святому Духу

Эта часть представляет собой обращение к третьему лицу Святой Троице — Святому Духу:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Она направлена на призвание Святого Духа, чтобы он стал составной частью жизнью христианина, освящая её со всех сторон, приводя ко спасению души. Существуют особые правила чтения от Пасхи до Троицы, которые необходимо уточнить.

Троице

Она знаменует собой непосредственное обращение ко всем лицам Святой Троицы:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В ней ярко выражен покаянный настрой и призвание Святой Троицы для исцеления немощей. После 3 раза подряд повторяется древнейшая покаянная молитва и прославление Бога.

Отче наш

Значение этой молитвы велико — она единственная была дана самим Господом и помещена в Евангелие:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Это обращение к Господу с просьбой дать насущные блага, простить грехи за прощение грехов ближних, отвратить от лукавых помыслов. Она даёт ориентир на праведную жизнь.

Отче наш произносится за каждой литургией. Сразу после Отче наш нужно 12 раз прочесть покаянную молитву, вознести хвалу Богу и поклониться Ему.

50 псалом

Этот покаянный псалом является частью книги Псалтырь царя Давида. Он появился после совершения им серьёзных грехов. Этот псалом часто читается во время богослужения. Он выражает искреннее раскаяние человека в грехах, желание жить праведно и надежду на помощь Бога.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти.

Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей.

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския.

Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Заключительные молитвы

После завершения чтения необходимо произнести краткое молитвословие:

Достойно есть, яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй.

Оно выражает хвалу Богородице, Господу, Святому Духу, надежду на спасение, 3 раза произносится покаянная молитва.

Молитвы перед чтением акафиста и после очень важны для человека, решившегося прикоснуться к православной вере. Но читать их надо внимательно и правильно, чтобы не исказить смысл слов. В противном случае никакой пользы душе не будет.

Источник: //duhmaga.ru/molitva/pered-akafistom.html

Начало и окончание чтения канонов и акафистов

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды, с крестным знамением и поясными поклонами).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Какие молитвы надо читать перед чтением акафиста

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Еще из древних времен в православии принято обращаться с просьбами к Всевышнему в разных жизненных ситуациях. Для того, чтобы было проще найти правильные слова к обращению православные христиане придумали не мало специальных прошений.

Одним из самых популярных является акафист к святым. Но перед тем как его читать нужно не только получить благословение святого отца, но и знать, как правильно к нему подготовится. С этой целью перед чтением акафиста читается специальная молитва.

Не многие начинающие верующие знают какие молитвы читать перед чтением акафиста. Очень важно понимать, что данный вид прошений читают не только в храмах, но и дома. Поэтому для таких случаев не лишним будет приобрести православный молитвослов.

Он станет первым помощником в правильном выборе прошения до и после чтения акафиста.

Что такое акафист

Акафист – это специальное краткое церковное песнопение, которое воспевает самые важные моменты из жизни святого. Чаще всего его произносят в храме во время проведения Литургий.  Данное песнопение читают и дома. Чаще всего его адресуют Господу Богу и Богоматери. Но также его можно произносить и к святым.

Существует специальный православный календарь, по которому принято читать данное песнопение:

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

 • понедельник – Ангелу-Храниелю,
 • вторник – Иоанну Предче,
 • среда – Господу Богу,
 • четверг – Николаю Чудотворцу,
 • пятница – Кресту Господню,
 • суббота – Богоматери,
 • воскресенье – Иисусу Христу.

Но несмотря на этот церковный календарь, акафист можно читать любому святому, к которому тянется ваше сердце. Ведь очень важно чтобы молитва возносилась тому, кто по духу из святых вам близок. Предначинательные молитвы перед чтением акафиста, как правило, сопровождаются утренними и вечерними прошениями.

 Но бывают и такие случаи, когда чтение песнопения не связывают с утренними или вечерними. В таких ситуациях нужно обязательно читать прошение «Боже милостив будни мне грешному». После чего начинают читать акафист. Произносить его нужно внимательно и не спеша. Обязательно настройтесь на молитвенный лад.

Так же читайте:  Молитва Амвросия Оптинского от курения

Начальные молитвы перед чтением акафиста

В независимости от того начинающий верующий человек или нет каждый знает о том, что молитвенные прошение являются неотъемлемой частью любого богослужения. Существуют специальные молитвы перед чтением акафиста и после него. Важно также понимать, когда принято читать такие песнопения. В частности, их произносят в случае:

 • когда просят о даровании ребенка;
 • когда близкие и родные страдают такими заболеваниями, как наркомания или алкоголизм;
 • когда нужна духовная и моральная помощь при воспитании детей;
 • присутствие некоторого количества недоброжелателей;
 • присутствия тяжелого заболевания родного или близкого человека.

Также песнопение произносят в других жизненных случаях. Он помогает наладить семейную жизнь и избавится от греховной напасти. Как уже упоминалось выше существует несколько молитв, которые читаются до и после акафиста. Самая простая из них это прошение «Отче Наш». Оно читается три раза.

//www.youtube.com/watch?v=gidJoL0u1Fg

Священнослужители также рекомендуют в самом начале читать молитву «Святому Духу».  Ее также можно возносить перед началом любого дела. Читая ее в домашних условиях не обязательно придерживаться точного текста.

Разрешается немного его видоизменять и добавлять свои слова.

 Помните, что акафист – это не просто молитвенное прошение, это такое себе лекарственное средство, которое помогает пережить дни уныния и грусти, а также усилит ощущения душевной радости и тепла.

Текст предначитальной молитвы:

Боже, милостив буди мне, грешному. (Поклон)

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя), моли Бога о мне. (Поклон)

Смотрите еще видео с молитвами перед чтением акафиста:

Так же читайте:  Молитва при финансовых трудностях святой Матроне

Какие молитвы надо читать перед чтением акафиста

Источник: //tolkovanie.info/kakie-molitvy-nado-chitat-pered-chteniem-akafista/

Молитва перед чтением Акафиста — как и зачем читать

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Молитва – одна из важнейших составляющих жизни православного человека. Акафист – молитвенное восхваление, начинающееся и заканчивающееся по уставу, то есть также – с молитвой.

Как правильно читать Акафист

Еще с древних времен в православном мире прибегали к помощи Божьей, Богоматери, святых, или по случаю церковного праздника. Для этого христиане сложили специальное молитвенное правило, хвалебный гимн – акафист. Существует и особый порядок его прочтения.

Сегодня можно заказать его в любом действующем храме (подать записку о здравии, которую прочитает священник). Однако, иногда верующие хотят, помимо общей церковной молитвы, совершить сугубую молитву у себя дома. Именно акафист можно читать дома, без участия священнослужителей.

Последние, часто даже рекомендуют своим прихожанам и духовным чадам читать дома тот или иной акафист.

Как часто бывает, не у всех есть духовник. И спросить о правиле чтения акафиста дома – просто физически нет у кого. А вопросов много. Например, что читать перед акафистом и нужно ли это вообще? Так вот то, что нужно знать: существует установленное Церковью правило для чтения акафиста.

Это молитвы перед чтением самого акафиста и по его окончании. Предначальные молитвы перед акафистом обычно читают стоя, как и сам акафист. Ведь в переводе с греческого языка, акафист — это «пение не садясь».

Но если человеку, по причине плохого самочувствия, трудно стоять на ногах – можно и присесть.

К тому же, акафист – довольно таки длительное молитвенное восхваление. И у многих может возникнуть вопрос – зачем нужны еще и начальные молитвы перед чтением акафиста. Не довольно ли его самого? Однако, молитвы перед акафистом благотворительно сказываются на молящемся. Человек настраивается на длительную, внимательную сердечную молитву.

Он как бы разминается, разжигает свое сердце славословием Бога. А ведь только тогда Господь и святые слышат нас, когда мы обращаемся искренне, от всего сердца и с искренней верой, а не механически бормоча под нос сухой текст. Такое отношение не будет услышано свыше, а возможно даже будет наказание. Молитва – та, что от сердца, а не на устах.

Предначальная молитва служит предвкушением радости. Ведь не зря же каждый акафист исполнен словами «Радуйся…». Бог и святые радуются, глядя на молящегося. И нам стоит, всегда радоваться. Акафист и молитвы его сопутствующие – это хвалебное прославление, слова сердечной радости.

Еще одним важным моментом перед чтением акафиста является то, что нужно упорядочить свои мысли, отвлечься от всего земного. Отсекать все приходящие и нарушающие молитву мысли. Ведь они от лукавого, который хочет воспрепятствовать вам читать акафист и славить Бога и святых Его.

Возможно также прочтение акафиста сообща – коллективно, всей семьей. Общая молитва имеет сугубую силу. Ведь каждый молится в свою меру, в зависимости от своего духовного опыта и от сердца. Рекомендуют предварительно взять благословение у священника на домашнее его прочтение.

Это нужно для того, чтобы избежать всевозможных искушений и козней дьявола. Также священник может посоветовать, какому святому или какой иконе Богоматери читать акафист в той или иной ситуации.

К тому же, у православных христиан, любое дело должно начинаться с молитвы и благословения.

Главное, чтобы все собравшиеся понимали важность молитвенного правила. Чтобы был мир и прощение ближних, особенно молящихся вместе. Чтобы старались проникнуться, отдать Богу свое сердце. А именно этого жаждет Господь. Тогда Он отвечает на наши молитвы, пение акафистов и псалмов, помогает в наших нуждах.

По каким дням нужно петь Акафисты

Акафисты поют Господу, Матери Божьей, святым. При этом молитвы перед чтением акафиста, скажем, как Николаю Чудотворцу, так и другим святым будут идентичны. То есть неизменные. Сами же акафисты, одинаковы по своей структуре, но разны по смыслу.

Если припадает по календарю большой церковный праздник – можно читать акафист по этому поводу. Не забывая при этом прочесть предначинательные молитвы. Если праздника нет,  то обычно читают акафисты по дням их небесных покровителей:

 • В понедельник – Небесным силам бесплотным (Ангелу Хранителю или Архангелу Михаилу);
 • Во вторник – св. Иоанну Предтече;
 • В среду – Иисусу Сладчайшему (есть в обычном православном молитвослове);
 • В четверг – св. Николаю Чудотворцу (также есть в молитвослове);
 • В пятницу – Животворящему Кресту Господнему;
 • В субботу – Божьей Матери (имеется на страницах молитвослова);
 • В воскресение – Светлому Воскресению Господа нашего, Иисуса Христа.

Однако, если вы хотите прочитать акафист другому святому, или иконе – читайте то, что вам по сердцу. Ведь это самое важное – чтобы молитва шла от всей души и сердца. Иногда даже священники благословляют читать один акафист, скажем по одному разу, каждый день. На продолжении сорока дней. Повторим, что для этого нужно брать благословение.

Чтение акафистов можно совмещать с ежедневным правилом. Таким как утренние молитвы, или молитвы на сон грядущий. Они есть в каждом православном молитвослове.

То есть, не нужно добавлять к этому правилу еще и предначинальные молитвы.

А в случае, когда вы читаете акафист отдельно, не соединяя с утренними или вечерними молитвами, нужно прочесть еще и такие молитвы перед чтением самого акафиста:

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи,прости мя.

(Поклон)
Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)
Ангеле, хранителю мой, от всякого зла сохрани мя.

(Поклон)
Святой апостоле (или мучениче, или преподобный отче, имя) моли Бога о мне. (Поклон)

Акафист нужно читать также внимательно, не спеша и концентрируясь умом и сердцем на его смысле. И на завершение нужно прочесть молитвы после чтения акафиста. Они так же, как и предначинальные, есть в православном молитвослове.

Не стоит пренебрегать молитвенным правилом. Оно весьма не сложное. И при этом позволит молящемуся настроится на молитвенный лад, с благоговением прочитать акафист. А ведь после его искреннего прочтения совершилось и продолжает совершаться столько чудес в жизни верующих! Акафист – лекарство в дни скорби и уныния, а также усладительное восклицание во дни душевной радости.

 Какие молитвы нужно читать перед Акафистом

Молитва перед чтением Акафиста — как и зачем читать was last modified: Октябрь 24th, 2017 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Молитва перед чтением Акафиста…

Загрузка…Читайте далее:

 • Молитва перед чтением ЕвангелиеЕвангелие – это целый ряд сочинений, в которых рассказывается про Иисуса Христа, о его жизни и деяниях на земле. Библия (Новый Завет) состоит из четырех частей Евангелие, перед тем…

Источник: //bogolub.info/molitva-pered-chteniem-akafista-kak-i-zachem-chitat/

Молитва перед чтением акафиста

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Прибегая к помощи Бога, Богородицы, святых или прославляя церковные праздники, в православии есть особая молитва – акафист. В переводе с греческого языка означает — хвалебный гимн или торжественная песнь, произносимая стоя. Допускается чтение акафиста сидя только по причине плохого самочувствия или немощи.

Книга, хранящая эти молитвы, называется акафистник. Акафисты читают в храме с участием священника или дома (келейно) самостоятельно без его участия. Также молитвы и акафисты читаются по соглашению. Когда два или больше человек  молятся одновременно. Господь говорит: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Существует правила и порядок прочтения акафиста.

Молитва перед чтением акафиста по соглашению

Подготовка и чтение акафиста занимает  примерно около 40-50 минут. Перед тем как начинать торжественный гимн,  необходимы молитвы перед чтением акафиста.

Нужны они для внутренней настройки и очищения отвлекающих мыслей. Нужно знать, что нельзя прерывать молитву и отвлекаться на что-либо, поэтому молитвы перед чтением акафиста дома особенно важны.

Обязательно предупредите своих домочадцев, чтобы не отвлекали вас какое-то время.

Молитва должна литься из сердца как чистый родник и в этом помогут предначинательные молитвы.

Акафист по соглашению может читаться не только в семье или храме, эти молитвы помогают создать одно единое пространство, даже если согласившиеся молится вместе люди, находятся на очень больших расстояниях.

Молитвы перед чтением акафиста как «разминка» перед основным действием и всегда их надо читать перед акафистом и после. Поэтому кроме акафистника нужен будет и обычный молитвослов. Сейчас огромное количество изданий, и часто основные молитвы и акафисты могут быть собраны в одной книге.

Молитва перед чтение акафиста по соглашению

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: «Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их».

Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена), согласившимся просить Тя (просьба), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя.

Аминь.

Молитва перед чтением акафиста Николаю Чудотворцу

Хвалебные гимны (акафисты) написаны во славу многих святых угодников Божиих. Каждый из них занимает своё место в небесной иерархии и часто к ним обращаются за помощью в конкретных проблемах и вопросах.

Христиане  не должны забывать возносить благодарность нашим небесным покровителям читая акафист. Одним из таких угодников Божиих является Николай Чудотворец. Ближайший святой к Господу нашему Иисусу Христу.

Ему молятся в разных ситуациях, но особенно просят его покровительства если:

 • есть материальные трудности, особенно долги;
 • не можете найти работу;
 • вам тревожно за детей;
 • вам или вашим близким предстоит путешествие.

Имея такие сложные вопросы, молитва перед чтением акафиста Николаю Чудотворцу поможет согреть ваше сердце и настроится на молитвенное общение со святым Николаем Угодником.

Молитва перед чтением акафиста Архангелу Михаилу

Ангелы это наши ближайшие помощники и защитники в миру. Они невидимы для наших глаз, но часто проявляют свою заботу и помощь нам в тревожных моментах, когда мы растерянны и не знаем к кому ещё обратиться за помощью.

В ангельском мире есть своя иерархия ангельских чинов. Ангелы – хранители, архангелы, серафимы, херувимы это мир светлых служебных духов. Над всеми ангелами и небесным воинством поставлен святой Архистратиг Михаил. К нему обращаются за защитой от:

 • злых намерений;
 • от стихийных бедствий;
 • от войн;
 • от больших скорбей.

Молитва перед чтением акафиста Архангелу Михаилу придаст уверенности в силах и усилит предначертательные (главные) слова молитвы. Конечно, молиться и читать акафист можно не только в моменты опасности, а когда этого просит душа и хочется пообщаться с любимым святым.

Что такое акафист и как правильно его читать?

Предначинательные молитвы перед чтением акафиста

Многовековая церковная культура хранит в своих кладезях множество жанров песнопений, среди которых особое место занимает акафист.

Акафисты переведены на множество языков: греческий, румынский, сербский, польский, чешский и другие.

Правила прочтения акафиста святым

Что такое акафист? Это хвалебное песнопение, благодарение, посвященное Богу, Его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам.

Акафист – это хвалебное песнопение, благодарение, посвященное Богу, Его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам

Хвалебная песнь включает в себя из 25 песен, разделенных на две группы:

 1. Кондаки — 13 произведений, воплощающие в своих строках краткое содержание праздника или хвалебную оду святому, его чтение всегда заканчивается хвалой «алилуййя»;
 2. Икосы — 12 произведений, объясняющие суть праздничного события, всегда заканчивающиеся возгласом «радуйся».

Не каждый христианин понимает, как правильно читать акафист.

Внимание! Послабление делается лишь для беременных женщин и немощных людей — им разрешено читать его сидя, в крайнем случае — лежа.

 1. В переводе с древнегреческого языка означает «неседальное пение». Поэтому торжественный гимн исполняется всегда в положении стоя.
 2. По благословению священника его можно читать как в стенах храма, так и дома.
 3. Перед его произнесением читаются предначинательные молитвы, именно они произносятся перед началом основных молитв.
 4. После их прочтения читают акафист и молитву.

Важно! Торжественную песнь разрешено возносить в любые дни, кроме великопостных.

Зачем читают

Акафист Царице Небесной состоит из 25 строф, расположенных в определенном порядке. Он поется лишь единожды — в субботу пятой седмицы Великого поста.

Обычно Богородицу просят:

 • о даровании исцеления в тяжелых болезнях;
 • об избавлении от наркомании и алкоголизма;
 • о помощи в воспитании детей;
 • о родоспоможении;
 • о победе над врагами и прочих важных моментах земного жития.

Акафист Царице Небесной поется лишь единожды — в субботу пятой седмицы Великого поста

Хвалебная песнь Божиим угодникам читается:

 • при всяких скорбях, нуждах;
 • при переезде в новый дом;
 • об избавлении от греховной напасти;
 • при тяжелом материальном положении;
 • в прочих трудных жизненных обстоятельствах.

Некоторые православные акафисты:

Важно! Перед первым самостоятельным прочтением акафиста рекомендуется прослушать его в церкви или в аудиозаписи. Тем самым будет понятно: с какой интонацией произносится гимн, где правильно ставить ударение, какая громкость и звучание должны быть у песнопения.

Сила акафиста

 • хвалебная ода поется в те моменты, когда на душе молитвенника очень тяжело, тем самым священная песнь наполняет ее радостью, счастьем и гармонией;
 • при самостоятельном регулярном чтении молитвенник сполна понимает всю сущность бытия и то, в чем заключается вера Господня;
 • если чтец в чем-то сомневается и у него нет возможности посоветоваться с клириком, то после совершения хвалебной песни сомнения пропадут сами собой и человек станет уверенным в себе и своих силах христианином;
 • акафист может исцелить как физические, так и духовные недуги — главное, иметь твердую веру в помощь с Небес.

Водосвятный молебен с акафистом

Молебен — это особое богослужение, в котором умоляют Небо ниспослать молитвеннику милость и возносят благодарение за полученные просимые блага.

Водосвятный молебенВнимание! Водосвятными называются те молебны, в которые включен чин освящения воды. По его окончании читается акафист Отцу Небесному, Богородице, святым, архангелам, ангелам.

Вода освящается особым чином:

 1. Для водосвятия на стол посреди храма устанавливается чаша, наполненная водой, Распятие и Евангелие, зажигаются свечи.
 2. Клирик начинает чтение псалмов, тропарей, совершается крещение и каждение воды.
 3. По окончании молебна те из прихожан, кто заказывал его служение, получают святую воду для пития с верой и молитвой, одновременно прося у Бога прощения грехов и избавление от недугов себя и своих близких.

Освященная вода идентична по составу и происхождению самой обычной воде (водопроводной, колодезной, речной), но в процессе водосвятия и после совершения молебного чтения она чудесным образом приобретает благодатные и исцеляющие свойства.

Она является спасительной для верующего человека.

Совет! По традиции освященную воду принято употреблять натощак.

Как подавать записки для молебна

 1. Для того, чтобы батюшка помолился вместе с самим молитвенником на молебне, необходимо подать в церковную лавку записку с именами тех, за кого будет возноситься молитва.

 2. Каждое имя следует вписывать в родительном падеже (отвечать на вопрос кого? — Иоанна, Нины, младенца Сергия, отроковицы Екатерины).

 3. Имена следует указывать те, что даны человеку в Таинстве Крещения, написание их должно быть церковным (например, Дмитрия — Димитрия, Ивана — Иоанна, Татьяны — Татианы).

 4. Фамилию, родство, гражданство — писать не нужно, можно лишь указать нужду — болящего, воина, путешественника.
 5. На одном бланке нужно указать не более 10 имен, но если есть желание помолиться за большее количество человек, то следует подать несколько записок.

Читайте статьи о православии:

Акафист — это составленное с особой тщательностью хвалебное молитвословие, вырабатывающее у православного христианина навыки каждодневной молитвы.

Совет! Перед началом чтения хвалебного гимна важно сконцентрироваться на молитве, быть искренним, внимательным, молитвенником, а слова акафиста возносить с сердечным покаянием.

Акафист поможет человеку привыкнуть к молитве как к главной части богослужения, именно поэтому акафист читается в православных храмах как соборная молитва.

Можно ли читать акафисты сидя?

Янв 17, 2019 13:47Администратор

Источник: //molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/pravoslavny-akafist.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.