Псалтырь 19 кафизма

Псалтирь. Кафизма 19

Псалтырь 19 кафизма

Аллилу́иа.

1 Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, 2 стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. 3 Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: 4 я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. 5 Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги.

6 Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. 7 Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. 8 И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. 9 Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́.

10 И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: 11 Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, 12 и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. 13 Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: 14 я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится.

15 И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 16 Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, 17 у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. 18 Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 19 До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода.

20 Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. 21 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Псалом 135

Аллилу́иа.

1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. 3 Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. 4 Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. 5 Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́.

6 Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. 7 Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. 8 Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. 9 Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́.

10 Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, 11 и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. 12 Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. 13 Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́.

14 И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. 15 И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. 16 Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́.

17 Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, 18 и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: 19 Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, 20 и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. 21 И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́.

22 Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. 23 Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. 24 И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. 25 Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. 26 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

Псалом 136

Дави́ду Иереми́ем.

1 На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. 2 На ве́рбиих посреде́ eго́ обе́сихом орга́ны на́ша. 3 Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. 4 Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? 5 А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́.

6 Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. 7 Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний eго́. 8 Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам.

9 Блаже́н и́же име́т и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Слава:

Псалом 137

Псало́м Дави́ду, Агге́а и Заха́рии.

1 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х.

2 Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ свято́е. 3 Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю.

4 Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Твои́х, 5 и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, 6 я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть.

7 А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. 8 Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Псалом 138

В коне́ц Дави́ду, псало́м Заха́риин в разсе́янии.

1 Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́. 2 Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча: 3 стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя́ прови́дел еси́. 4 Я́ко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, Ты позна́л еси́. 5 Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́.

6 Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. 7 Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? 8 А́ще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад – та́мо еси́. 9 А́ще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря – 10 и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя́.

11 И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́дости мое́й? 12 Я́ко тма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тма ея́, та́ко и свет ея́. 13 Я́ко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. 14 Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́.

15 Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. 16 Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси напи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них. 17 Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. 18 Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще́ есмь с Тобо́ю.

19 А́ще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́. 20 Я́ко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. 21 Не ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? 22 Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми.

23 Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, 24 и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен.

Псалом 139

В коне́ц, псало́м Дави́ду.

1 Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, 2 и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, 3 изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. 4 Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́.

5 Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. 6 При стези́ собла́зны положи́ша ми. 7 Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. 8 Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни.

9 Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. 10 Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. 11 Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. 12 Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние.

13 Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. 14 Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Слава:

Псалом 140

Псало́м Дави́ду.

1 Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. 2 Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 3 Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х.

4 Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. 5 Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их.

6 Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. 7 Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. 8 Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. 9 Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние.

10 Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Псалом 141

1 Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в ве́ртпе моля́щемуся.

2 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 3 Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. 4 Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне.

5 Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. 6 Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 7 Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

8 Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Псалом 142

Псало́м Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сын его́.

1 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й 2 и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. 3 Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. 4 И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.

5 Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. 6 Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. 7 Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 8 Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.

Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. 9 Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. 10 Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 11 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.

12 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Слава:

По 19-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Благодаря́, сла́влю Тя, Бо́же мой, я́ко всем дал ecи гре́шником покая́ние. Спа́се, не посрами́ мене́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру всему́, сра́мная дела́ сотво́ршаго.

Слава: Безме́рная Тебе́ прегреши́в и безме́рных муче́ний ожида́ю, Бо́же мой, уще́дрив, спаси́ мя.

И ныне: Ко мно́жеству ми́лости Твоея́ ны́не прибега́ю: разреши́ вери́ги, Богоро́дице, согреше́ний мои́х.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния, сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́.

Возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу привле́кшийся, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию.

Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́, но, Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Сокро́вище Благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое, и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза.

Оста́вих Тя, не оста́ви мене́, изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник: http://www.orthodox-books.info/literature/psaltir/na-russkom-yazyke/kafizma-19.html

ПСАЛТИРЬ. Кафизма 19. Псалмы 134-142

Псалтырь 19 кафизма

Аллилуиа

1 Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа,

2 стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего.

3 Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени Его, яко добро:

4 яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе.

5 Яко аз познах, яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги.

6 Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах.

7 Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй ветры от сокровищ Своих.

8 Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота.

9 Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы eго.

10 Иже порази языки многи и изби цари крепки:

11 Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска,

12 и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим.

13 Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род:

14 яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится.

15 Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих.

16 Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят,

17 уши имут, и не услышат, ниже бо есть дух во устех их.

18 Подобни им да будут творящии я, и вси надеющиися на ня.

19 Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите Господа, доме Левиин, благословите Господа.

20 Боящиися Господа, благословите Господа.

21 Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме.

По 19-й кафисме,
Трисвятое по Отче наш:

Таже тропари, глас 7: Благодаря, славлю Тя, Боже мой, яко всем дал ecи грешником покаяние. Спасе, не посрами мене, егда приидеши судити миру всему, срамная дела сотворшаго.

Слава: Безмерная Тебе прегрешив и безмерных мучений ожидаю, Боже мой, ущедрив, спаси мя.

И ныне: Ко множеству милости Твоея ныне прибегаю: разреши вериги, Богородице, согрешений моих.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Владыко Христе Боже, Иже Страстьми Твоими страсти моя исцеливый и язвами Твоими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезы умиления, сраствори моему телу от обоняния животворящаго Тела Твоего, и наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горести, еюже мя сопротивник напои.

Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительныя, возводящия чада ко своему наследию.

Омрачихся умом в житейских страстех, не могу воззрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, яже к Тебе любве, но, Владыко Господи, Иисусе Христе, Сокровище Благих, даруй мне покаяние всецелое, и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа.

Оставих Тя, не остави мене, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, аминь.

Источник: http://www.per-aspera.ru/sviatcalendar/biblia/psalm/ps_sgr/psalm19.html

Кафизма – что это такое?

Псалтырь 19 кафизма

Сегодня наблюдается большой рост интереса к православной вере. И это наверняка связано с тем, что люди начали искать Бога. Ведь жизнь с ее крутыми поворотами очень часто заводит их в настоящий тупик. И потом у каждого начинается своя дорога к Богу. При этом основным спутником становится молитва.

Она, как светильник во тьме, начинает освящать путь. Вот только нужно научиться правильно ее использовать и понимать. Поможет в этом каждому верующему самая сильная богослужебная книга – Псалтырь и кафизмы. И если с первым понятием все ясно, то второе у многих вызывает неподдельное удивление.

Соответственно, неопытных верующих интересует вопрос: кафизма – что это такое? Поговорим обо всем по порядку.

Кафизма: что это такое?

Богослужебный раздел Псалтири называется кафизмой. Это слово с греческого переводится как «сидеть». То есть во время ее чтения на службе не обязательно стоять на ногах. Разрешается присесть.

Кафизм в священной книге православных очень много. Очень важно усвоить то, что на целых 20 подобных разделов поделен Псалтирь. Кафизма 17 является самой маленькой. Она состоит только из одного 118-го псалма, именуемого «Непорочны».

В свою очередь он разделен на три части.

А вот самая большая кафизма – восемнадцатая. Она включается в себя 15 псалмов: с 119-го по 133-й. Читают Псалтирь по кафизмам, где каждая ее часть называется статией (с греческого «глава», «подраздел») или славой. В свою очередь, она может состоять из одного или нескольких псалмов.

Чтение кафизм

На службе чтец произносит первую часть славословия: «Слава, и ныне. Аминь». Певцы – вторую. И третью часть опять заканчивает чтец: «Слава, и ныне. Аминь». Это делается для того, чтобы связать кафизму с воззванием молитвы. Получается, что чтец и хор во время богослужения наперерыв славят Бога. В таблице обозначены кафизмы (где К-кафизма, П-псалмы).

КафизмаПервая славаВторая славаТретья слава
К. IП. 1-3П. 4-6П. 7-8
К. IIП. 9-10П. 11-13П. 14-16
К. IIIП. 17П. 18-20П. 21-23
К. IVП. 24-26П. 27-29П. 30-31
К. VП. 32-33П. 34-35П. 36
К. VIП. 37-39П. 40-42П. 43-45
К. VIIП. 46-48П. 49-50П. 51-54
К. VIIIП. 55-57П. 58- 60П. 61-63
К. IXП. 64-66П. 67П. 68-69
К. XП. 70-71П. 72-73П. 74-76
К. XIП. 77П. 78-80П. 81-84
К. XIIП. 85-87П. 88П. 89-90
К. XIIIП. 91-93П. 94-96П. 97-100
К. XIVП. 101-102П. 103П. 104
К. XVП. 105П. 106П. 107-108
К. XVIП. 109-111П. 112-114П. 115-117
К. XVIIП. 118: 1-72 – подпунктыП. 118: 73-131П. 118: 132-176
К. XVIIIП. 119-123П. 124-128П. 129-133
К. XIXП. 134-136П. 137-139П. 140 – 142
К. XXП. 143 – 144П. 145-147П. 148-150

Тут необходимо также знать, что кафизма 20 включает примыкающий к ней псалом 151. Он содержится в греческой и славянской Библии, но в церковном богослужении его не используют. Поэтому в таблице его нет.

Автор этого псалма неизвестен. Скорее всего, его написал какой-нибудь благочестивый левит. Обнаружили его только в XX веке в древних манускриптах, найденных в пещерах Кумрана в свитках Мертвого моря.

Богослужение и кафизмы

В продолжение темы под названием «Кафизма – что это такое?» надо отметить, что церковным Уставом определен порядок чтений. За неделю богослужений Псалтирь прочитывается полностью. А в Великий пост – дважды за неделю. Рядовая – кафизма, положенная в этот день по Уставу. В таблице можно ознакомиться с их распределением в обычные периоды.

ДеньВечерняУтреня
ВоскресениеК. 1К. 2, 3, (+17)
ПонедельникК. 4, 5
ВторникК. 6К. 7, 8
СредаК. 9К. 10, 11
ЧетвергК. 12К. 13,14
ПятницаК. 15К. 19, 20
СубботаК. 18К. 16, 17

В неделю кафизмы читаются в следующем порядке: одна на вечерней службе и две на утреней. Однако важно знать то, что неделя начинается с воскресения. Значит, первая кафизма читается вечером в субботу. Её называют воскресной вечерней.

Если в этот день выпал праздник и накануне было Всенощное бдение (торжественноеобщественное богослужение), то чтение отменяется. Устав допускает накануне каждого воскресения совершать бдения.

Поэтому вечером в воскресенье кафизмы не бывает.

Отдельные моменты

Что касается 17-й кафизмы, она вместе с 16-й читается в субботу, а не в пятницу. Так как в будние дни ее декламируют на полунощнице (одна из служб суточного церковного богослужения).

Если праздник имеет полиелей (часть утренней, где читаются 135-136 псалмы), то уже рядовая кафизма на вечерне не читается. Вместо этого декламируется слава первой из них. И она же произносится и на воскресной вечерне тоже.

Когда идут Великие праздники Господнии на вечерне кафизмы не бывает. Но это не касается вечера субботы. В это время произносится 1-я кафизма. исключением также является и вечер воскресенья. Тогда прочитывается 1-я статия кафизмы.

На утрени их декламируют даже в великие праздники. Однако это правило не распространяется на Пасхальную седьмицу (первые семь дней Пасхи), у которой существует особый богослужебный Устав.

Расписание

В Великий пост много времени уделяется чтению кафизм. Они декламируются таким образом, чтобы Псалтырь за неделю прочитывался два раза. В это время кафизмы есть на вечерне, а также на утрени и часах после отдельных псалмопений. Во все седмицы Великого поста (кроме пятой) они читаются по расписанию.

ДеньВечерняУтреняЧас первыйЧас третийЧас шестойЧас девятый
ВоскресеньеК. 2, 3, (+17)
ПонедельникК. 18К. 4, 5, 6К. 7К. 8К. 9
ВторникК. 18К. 10, 11, 12К. 13К. 14К. 15К. 16
СредаК. 18К. 19, 20, 1К. 2К. 3К. 4К. 5
ЧетвергК. 18К. 6, 7, 8К. 9К. 10К. 11К. 12
ПятницаК. 18К. 13, 14, 15К. 19К 20
СубботаК. 1К. 16, 17

А вот в четверги Великого поста на пятой седмице служится канон Андрея Критского. А на утрени прочитывается всего одна кафизма. Псалтырь на Страстной седьмице декламируется с понедельника по среду. И всего только один раз. После этого кафизм нет. Только потом на утрени Великой Субботы произносится псалом «Непрочны» с похвалами. В Светлую седьмицу тоже кафизмы нет.

Но совсем иной тип псалмопения – шестопсалмие, когда читаются шесть псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Христиане в этом случае молятся, как бы беседуя с невидимым Богом. В это время нельзя ходить и сидеть. В заключении темы «Кафизма – что это такое?» стоит отметить еще несколько важных моментов.

Правила чтения псалмов

Кафизмы – особый род песнопений, отличных от других, например, предначинательных псалмов. Последние читаются более спокойно и мене торжественно. Дома псалмы декламируются при горящей лампадке.

Их произносят, соблюдая правильные ударения, вслух или вполголоса, чтобы не только ум, но и слух внимали молитвенным словам.

Это можно делать сидя, но при начинательных и заключительных молитвах и славах необходимо вставать.

Псалмы читаются без выражения, монотонно, немного нараспев, без театральной выразительности. Если слова непонятны, не стоит смущаться. Есть утверждение относительно Псалтири: «Ты можешь не понимать, но бесы все понимают». По мере духовного развития будет раскрываться и весь божественный смысл прочитанного.

Заключение

И вот напоследок хочется ответить еще на один волнующий многих вопрос: когда читается кафизма 15? Некоторые суеверные или связанные с магией люди утверждают, что ее нужно декламировать только тогда, когда есть покойник в доме. В других случаях это принесет много бед и несчастий. Но православные священники утверждают, что можно без ограничений читать абсолютно все кафизмы.

Источник

Источник: https://religiya.temaretik.com/1337711376536700970/kafizma-chto-eto-takoe/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.