Псалтырь 4 кафизма

Псалтирь. Кафизма 4

Псалтырь 4 кафизма

Псало́м Дави́ду.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя.

5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди.

8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть.

12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. 13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. 15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́.

16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя.

20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 25

Псало́м Дави́ду.

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й.

4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́.

8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя.

12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псалом 26

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания.

1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. 3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю.

4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. 5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя.

6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́.

9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди.

12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Слава:

Псалом 27

Псало́м Дави́ду.

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́.

3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им.

5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́.

8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом 28

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии.

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. 3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́.

8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век.

11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псалом 29

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова.

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. 4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

6 Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся.

10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием.

13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Слава:

Псалом 30

В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния.

2 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4 Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя.

5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. 6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х.

8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́.

11 Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н.

14 Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю.

18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими.

21 Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. 22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24 Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 31

Псало́м Дави́ду, ра́зума.

1 Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. 3 Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн.

5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся.

7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. 9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́.

10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Слава:

По 4-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя.

Препла́вая пучи́ну настоя́щаго жития́, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петро́в провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Слава: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, да вси услы́шим блаже́нный глас Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те, лю́бящии Небе́сную сла́ву, соприча́стницы бы́вше му́дрых дев, уясни́вше свещы́ на́ша ве́рою.

И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, суд неумы́тен гре́шным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Тебе́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х.

Но, Го́споди мой, Го́споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и Ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя умолю́, очи́ститися пре́жде ко́нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй.

Тем припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, Благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и щедро́тами.

Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ eго́ на мя преще́ния и все упраздни́ eго́ де́йство, и даждь ми к Тебе́ путь неуко́рный, Благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя Твое́ю благо́стию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне, Го́споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́стыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Го́споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, ами́нь.

Источник: //www.orthodox-books.info/literature/psaltir/na-russkom-yazyke/kafizma-4.html

ПСАЛТИРЬ. Кафизма 4. Псалмы 24-31

Псалтырь 4 кафизма

1 Псалом Давида.

К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь вовек, и да не посмеются надо мною враги мои,

2 ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся:

3 да постыдятся беззаконующие тщетно.

4 Пути Твои, Господи, открой мне и стезям Твоим научи меня.

5 Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я ожидал весь день.

6 Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века они.

7 Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи.

8 Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим в пути.

9 Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим.

10 Все пути Господни – милость и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его.

11 Ради имени Твоего, Господи, и умилосердишься Ты о грехе моём, ибо он велик.

12 Кто человек, боящийся Господа? Ему даст Он закон в пути, который тот избрал.

13 Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует землю.

14 Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он явит им.

15 Очи мои – всегда ко Господу, ибо Он извлечёт из сети ноги мои.

16 Воззри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и нищ.

17 Скорби сердца моего умножились, из бедствий моих изведи меня.

18 Посмотри на смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои.

19 Посмотри на врагов моих – ибо они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня.

20 Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя.

21 Беззлобные и прямодушные присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи.

22 Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его!

После кафизмы 4
Трисвятое по Отче наш:

Тропари, глас 7: Смиренную мою душу посети, Господи, во грехах всю жизнь растратившую; так же как блудницу, и меня прими, и спаси меня.

Переплывая пучину нынешней жизни, помышляю я о бездне многих моих зол, и, не имея кормчего помышлений, обращаюсь к Тебе словами Петра: “Спаси меня, Христе, спаси меня, Боже, как Человеколюбец!”

Слава: Скоро вместе войдём в Христов брачный чертог, возжегши светильники наши верой; да услышим все блаженный глас Христа, Бога нашего: “Придите, любящие небесную славу, ставшие сопричастниками мудрых дев!”.

И ныне: Душа, покайся прежде исхода твоего, суд неподкупный для грешников и нестерпимый. Воззови ко Господу в сокрушении сердца: “Согрешил я пред Тобою, Милосердный, в ведении и неведении; по молитвам Богородицы сжалься и спаси меня!”

Господи, помилуй (40) и молитва:

Тебе, Господи, Единому Благому и не помнящему зла, исповедаю грехи мои. К Тебе припадаю я, недостойный, взывая: “Согрешил я, Господи, согрешил и недостоин взирать на высоту небесную от множества неправд моих”. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слёзы умиления, один Благой и Милостивый, чтобы ими мне Тебя умолить и очиститься прежде конца от всякого греха.

Ибо страшное и грозное место предстоит мне пройти по разлучении с телом, и множество мрачных и бесчеловечных демонов встретит меня, и никого не будет в помощь: ни спутника, ни избавителя. Поэтому припадаю к Твоей благости: не предай меня обидчикам моим, и пусть не похвалятся обо мне враги мои, Благой Господи, и да не скажут: “В руки наши ты попался и предан нам”.

Нет, Господи, не забудь милостей Твоих и не воздавай мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты Сам вразуми меня, Господи, только с милостью и состраданием. Враг же мой пусть не возрадуется обо мне, но погаси его угрозы на меня и упраздни все его действия.

Даруй мне безупречный путь к Тебе, Благой Господи, потому что и согрешив, я не прибег к иному врачу и не простёр руки моей к богу чужому. Не отринь же моления моего, но услышь меня по Твоей благости и утверди моё сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, как огонь сжигающий во мне нечистые помыслы.

Ибо Ты, Господи, Свет, высший всякого света; Радость выше всякой радости; Упокоение выше всякого упокоения; Жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.

Источник: //www.per-aspera.ru/sviatcalendar/biblia/psalm/ps_tmr/psalm04.html

Псалтирь Божией Матери (святителя Димитрия Ростовского)

Псалтырь 4 кафизма

Придите, поклонимся Царице нашей Богородице.

Приидите, поклонимся Деве Марии, Царице нашей Богородице.

Приидите, поклонимся и припадем к самой Госпоже Деве Марии, Царице нашей Богородице.

Кафизма 3ОглавлениеКафизма 5

Псалом 24

К Тебе, Госпоже, воздвигох душу мою, яко да на страшнем суде Божием Твоими молитвами не постыжуся, ниже да посмеются о мне врази мои и поднебесной злобы лукавнующии полки да не преткнут стопы моя, ниже да не превзыдут мене сети смертныя; с кротостию притецы к душе моей, путеводительница буди ко отечеству небесному и к блаженному собору избранных Божиих сопричти мя.

По 4‑й кафисме тропари, гл. 4

В мори мя плавающа, на пути шествующа, в нощи спяща соблюди, бдящу просвети ум мой, Госпоже, и настави творити волю Господню: яко да обрящу в день судный в житии содеянных ми разрешение, прибегая в кров Твой, Благословенная.

Слава: Не вниди со мною в суд Христе, аз бо вем моя осуждающыя мя грехи, и Тебе взываю: молитвами Рождшия Тя помилуй мене смиреннаго и недостойнаго, яко разбойника и блудницу, мытаря и блуднаго, Человеколюбче, не бо праведных пришел еси спасти, но паче грешныя.

И ныне: Даров Твоих честных наслаждающеся, не умолчим пети, Богородице, милости Твоя всегда раби Твои, зовуще и глаголюще: Пресвятая Дево, всех нас изми от козней вражиих и нужд и всякаго прещения: Ты бо еси наше заступление.

Молитва

Владычице, преблагословенная Защитнице рода человеческаго, прибежище и спасение притекающих к Тебе! вем, воистину вем, яко зело согреших и прогневах, премилостивая Госпоже, рожденнаго по плоти от Тебе Сына Божия; но имам многие образы прежде мене прогневавших Его благоутробие: мытари, блудницы и прочие грешники, имже дадеся прощение грехов покаяния их ради и исповедания. Тыя убо образы помилованных очесам грешныя моея души представляя и на толикое Божие милосердие, оных приемшее, взирая, дерзнух и аз, грешный, прибегнути с покаянием к Твоему благоутробному, сильному и непрестанному ходатайству. О, Всемилостивая Владычице! да подаси ми руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога матерними и святейшими Твоими молитвами тяжким моим грехом прощение. Верую и исповедую, яко Той, Его же родила еси, Сын Твой, есть воистину Христос, Сын Бога живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуждо по делом его; верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестанную к Нему ходатаицу, зело любящую род христианский, и споручницу покаяния. Воистину бо несть человеком иныя помощи и покрова, разве Тебе, о Госпоже премилостивая! и никтоже, уповая на Тя, постыдеся когда и, Тобою умоляя Того, никтоже оставлен бысть. Того ради молю Твою неисчетную благость; отверзи двери милосердия Твоего мне, заблуждающему и падшему в тимения глубины; не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене, окаяннаго, егоже во погибель злобный враг похити; но умоли всемощными и святейшими Твоими молитвами, о, милосердая! рожденнаго от Тебе милосердаго Бога, да простит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз со всеми получившими прощение воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в некончаемом веце. Аминь.

Источник: //xn----7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/02_na_kajdii_den/2/psb_4.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.